Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014

Kazalo

909. Odlok o rebalansu Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2014, stran 2752.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 51/02, 72/05, 60/07, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08, 49/09, 107/10, 101/13) in 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 48/10) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 17. seji dne 19. 3. 2014 sprejel
O D L O K
o rebalansu Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2014
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2014 (Uradni list RS, št. 107/12) se prvi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------+---------------------------------------+----------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     |      v EUR|
+----------------------------------------------+----------------+
|Skupina/Podskupina kontov           |    Rebalans|
|                       | proračuna 2014|
+------+---------------------------------------+----------------+
|I.  |PRIHODKI                |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|7   |PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI       |  6.811.328,53|
|   |(70+71+72+74+78)            |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        |  4.703.327,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI            |  3.826.306,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK    |  3.098.656,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |703 DAVKI NA PREMOŽENJE        |   578.120,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO       |   149.530,00|
|   |IN STORITEV              |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI           |   877.021,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU        |    88.821,00|
|   |IN DOHODKI OD PREMOŽENJA        |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |711 TAKSE IN PRISTOJBINE        |     700,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |712 DENARNE KAZNI           |    4.000,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN    |    40.000,00|
|   |STORITEV                |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI      |   743.500,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI          |   752.486,80|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |722 PRIHODKI OD PRODANIH STAVBNIH   |   752.486,80|
|   |ZEMLJIŠČ                |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI          |  1.355.514,80|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |740 TRANSFERNI PRIHODKI        |   100.318,00|
|   |IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ  |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |741 PREJETA SREDSTVA          |  1.255.196,73|
|   |IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA         |        |
|   |IZ SREDSTEV EU             |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|II.  |ODHODKI                |  6.654.604,05|
|   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)    |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI             |  1.968.322,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM |   212.742,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |401 PRISPEVKI DELODAJALCEV       |    33.810,00|
|   |ZA SOCIALNO VARNOST          |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE    |  1.625.770,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI      |    6.000,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |409 SREDSTVA, IZLOČENA         |    90.000,00|
|   |V REZERVE               |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI            |  1.815.428,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |410 SUBVENCIJE             |    60.000,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM       |  1.064.000,00|
|   |IN GOSPODINJSTVOM           |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM|   175.950,00|
|   |IN USTANOVAM              |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI   |   515.478,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI         |  1.604.239,31|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV |  1.604.239,31|
+------+---------------------------------------+----------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI        |  1.266.614,74|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |431 INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROFITNIM|   105.000,00|
|   |ORG.                  |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |432 INVESTICIJSKI TRANSFERI      |  1.161.614,74|
|   |PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM        |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)     |   156.724,48|
+------+---------------------------------------+----------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV        |        |
|   |IN NALOŽB               |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |      0.00|
|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |        |
|   |(750+751+752              |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |      0.00|
|   |DELEŽEV (440+441+442)         |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA      |      0.00|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.- |        |
|   |V.)                  |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA           |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500+501)         |   300.000,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE              |   300.000,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |500 DOMAČE. ZADOLŽEVANJE        |   300.000,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)         |    91.000.00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA            |    91.000.00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA      |    91.000.00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV       |   365.724,48|
|   |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII)     |   209,000,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)     |   –156.724,48|
+------+---------------------------------------+----------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH       |   –173.434,67|
|   |NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA     |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
«
2. člen
V 15. členu se dodata tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»Občina Dol pri Ljubljani se lahko dolgoročno zadolži za financiranje energetske sanacije objektov Osnovne šole Janka Modra, do zneska 300.000,00 EUR.
Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o. se lahko glede na delež lastništva Občine Dol pri Ljubljani, v letu 2014 zadolži za:
– kratkoročno posojilo do zneska 107.100,00 EUR,
– dolgoročno posojilo do zneska 63.000,00 EUR,
– interno posojilo JHL do zneska 50.400,00 EUR.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4100-0001/2013-17
Dol pri Ljubljani, dne 19. marca 2014
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Primož Zupančič l.r.