Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014

Kazalo

919. Zaključni račun proračuna Občine Naklo za leto 2013, stran 2762.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11) in 77. člena Statuta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 88/07 in 29/12) je Občinski svet Občine Naklo na 22. seji dne 26. 3. 2014 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Naklo za leto 2013
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Naklo za leto 2013. Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Naklo so bili v letu 2013 realizirani v naslednjih zneskih:
+--------+------+----------------------------------+------------+
|KONTO  |   |OPIS               | Realizacija|
|    |   |                 |    2013|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|A.   |   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV   |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|    | I. |SKUPAJ PRIHODKI          |  4.164.878|
|    |   |(70+71+72+73+74+78)        |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|    |   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)      |  3.790.653|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|70   |   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) |  3.349.444|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|700   |   |DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK    |  2.735.872|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|703   |   |DAVKI NA PREMOŽENJE        |   523.373|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|704   |   |DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE |   90.137|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|706   |   |DRUGI DAVKI            |     61|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|71   |   |NEDAVČNI PRIHODKI         |   441.209|
|    |   |(710+711+712+713+714)       |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|710   |   |UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD |   315.426|
|    |   |PREMOŽENJA            |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|711   |   |TAKSE IN PRISTOJBINE       |    6.234|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|712   |   |GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI   |   11.721|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|713   |   |PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN   |    7.658|
|    |   |STORITEV             |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|714   |   |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI      |   100.170|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|72   |   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) |   17.650|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|722   |   |PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN  |   17.650|
|    |   |NEOPREDMETENIH SREDSTEV      |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|74   |   |TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)   |   349.116|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|740   |   |TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH   |   100.316|
|    |   |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ     |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|741   |   |PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA   |   248.800|
|    |   |PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA  |      |
|    |   |EVROPSKE UNIJE          |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|78   |   |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE   |    7.459|
|    |   |UNIJE (786+787)          |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|787   |   |PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH    |    7.459|
|    |   |EVROPSKIH INSTITUCIJ       |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|    | II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)   |  5.268.053|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|40   |   |TEKOČI ODHODKI          |  1.343.780|
|    |   |(400+401+402+403+409)       |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|400   |   |PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM |   228.123|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|401   |   |PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA     |   36.042|
|    |   |SOCIALNO VARNOST         |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|402   |   |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE   |  1.072.113|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|403   |   |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI      |    2.502|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|409   |   |REZERVE              |    5.000|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|41   |   |TEKOČI TRANSFERI         |  1.516.690|
|    |   |(410+411+412+413)         |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|410   |   |SUBVENCIJE            |   88.284|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|411   |   |TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN     |   964.689|
|    |   |GOSPODINJSTVOM          |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|412   |   |TRANSFERI NEPROFITNIM       |   160.528|
|    |   |ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM    |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|413   |   |DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI   |   303.188|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|42   |   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)    |  2.303.419|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|420   |   |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH     |  2.303.419|
|    |   |SREDSTEV             |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|43   |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432) |   104.164|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|431   |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM  |   100.866|
|    |   |IN FIZ. OSEBAM          |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|432   |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI      |    3.298|
|    |   |PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM     |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|    | III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK       | –1.103.174|
|    |   |(PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)     |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|B.   |   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN    |      |
|    |   |NALOŽB              |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|75   | IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN |    4.138|
|    |   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV    |      |
|    |   |(750+751+752)           |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|750   |   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL   |    4.138|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|44   | V. |DANA POSOJILA           |      0|
|    |   |IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV |      |
|    |   |(440+441)             |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|    | VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN  |    4.138|
|    |   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV   |      |
|    |   |(IV. – V.)            |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|C.   |   |RAČUN FINANCIRANJA        |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|50   | VII. |ZADOLŽEVANJE (500)        |  1.320.000|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|500   |   |DOMAČE ZADOLŽEVANJE        |  1.320.000|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|55   | VIII.|ODPLAČILA DOLGA (550)       |   82.008|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|550   |   |ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA     |   82.008|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|    | IX. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV  |   138.956|
|    |   |NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) =    |      |
|    |   |(I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.)  |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|    | X. |NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.) |  1.237.992|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|    | XI. |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)  |  1.103.174|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|    |   |STANJE SREDSTEV          |  1.353.353|
|    |   |NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA  |      |
|    |   |LETA               |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Naklo za leto 2013 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Naklo za leto 2013. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Saldo sredstev proračunske rezerve na dan 31. 12. 2013 v višini 52.412,46 € se prenese med sredstva proračunske rezerve za leto 2014.
4. člen
Zaključni račun proračuna Občine Naklo za leto 2013 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0016/2014
Naklo, dne 27. marca 2014
Župan
Občine Naklo
Marko Mravlja l.r.