Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014

Kazalo

Ob-2104/14 , Stran 1027
Ob-2104/14
Na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN), 6. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 54/97, 71/97, 14/03) in 9. člena Odloka o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe urejanja pokopališč ter pokopališke in pogrebne dejavnosti objavlja Občina Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 54/97, 71/97, 14/03, 22/14)
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe urejanja pokopališč, pokopališke in pogrebne dejavnosti na območju Občine Rogaška Slatina
1. Koncedent je Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina. 2. Predmet lokalne gospodarske javne službe: Urejanje pokopališč je dejavnost, ki obsega vzdrževanje pokopališč, razdelitev na posamezne zvrsti grobov, prekope grobov in opustitev pokopališč, zajema pa predvsem naslednja dela: čiščenje in odstranjevanje odpadkov in snega, odvoz odpadkov na odlagališče, košnja zelenic, urejanje in obrezovanje žive meje, vzdrževanje poti, manjša vzdrževalna dela na objektih in napravah, vodenje katastra pokopališč in določanje posameznih zvrsti grobov. Pokopališke storitve se izvajajo na pokopališču in so naslednje: izvajanje pogrebnih svečanosti, izkop in zasip jame ter zaščita sosednjih grobov, zagotovitev uporabe mrliške vežice, oddajanje grobnih prostorov, sklepanje najemnih pogodb ter vodenje evidence o grobovih in sklenjenih najemnih pogodbah in druge pokopališke storitve glede na krajevne potrebe in običaje. Pogrebna dejavnost se praviloma izvaja izven pokopališč in zajema predvsem naslednje dejavnosti: urejanje dokumentacije, ureditev pokojnika, prevoz pokojnika in izvajanje pogrebne dežurne službe. 3. Predmet koncesije: Koncesija se podeljuje za izvajanje gospodarske javne službe urejanja pokopališč, pokopaliških storitev oziroma pokopališke dejavnosti ter pogrebne dejavnosti na območju Občine Rogaška Slatina, in sicer skupno na vseh naslednjih pokopališčih: – pokopališče Sv Trojica Rogaška Slatina, – pokopališče Sv. Florijan, – pokopališče Kostrivnica. Na teritoriju občine se za vsa pokopališča podeli le ena koncesija. Za izvajanje javne službe urejanja pokopališč in pokopališke dejavnosti se podeljuje monopol. Za izvajanje pogrebne dejavnosti se ne zagotavlja monopola. Občina Rogaška Slatina bo koncesionarju podelila javna pooblastila za izdajo soglasij za pokop in postavitev spomenika. 4. Koncesijska pogodba se sklepa za obdobje 10 let. 5. Koncedent za izvajanje koncesije ne plačuje, prav tako koncesionar koncedentu ne plačuje koncesije. Urejanje pokopališč ter pokopališka in pogrebna dejavnost se financira iz naslednjih virov: – najemnine za grobove, – prihodki od plačanih storitev koncesionarja, – dotacije in donacije ter – drugi viri. 6. Interesenti za pridobitev koncesije morajo izpolnjevati naslednje minimalne tehnične, kadrovske in druge pogoje: – da so registrirani za izvajanje predpisane dejavnosti in da imajo za to potrebna soglasja in dovoljenja pristojnih organov, – da predložijo dokazila, ki potrjujejo, da imajo potrebna znanja, izkušnje in sredstva za izvajanje razpisane javne službe, – da predložijo razvojni program in poslovni načrt, – in druge, ki so podrobneje določeni v tem javnem razpisu. 7. Prijava mora vsebovati: – izpolnjen obrazec prijave prijavitelja, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, za katere se podeljuje koncesija (obrazec 1), – dokazilo o referencah oziroma dokazilo o izvajanju predmeta gospodarske javne službe (najmanj 1 referenčno potrdilo- obrazec 2), – izpolnjen obrazec z realnimi predlogi posameznih cen pokopaliških in pogrebnih storitev ter višino najemnin za grobove (obrazec 3), – dokazilo o razpolaganju z zadostnim številom delavcev z ustreznimi kvalifikacijami, usposobljenostjo in izkušnjami na področju gospodarske javne službe (izpolnjena izjava o zaposlenih delavcih z zahtevanimi prilogami- obrazec 4), – dokazilo o razpolaganju z zadostnim obsegom opreme za izvajanje dejavnosti oziroma izjavo o razpoložljivi tehnični in drugi opremi (obrazec 5), – izjavo, da je prijavitelj finančno sposoben opravljati gospodarsko javno službo, ima poravnane davke in prispevke ter, da proti njemu ni uveden postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave (obrazec 6 in obrazec 7), – program izvajanja dejavnosti z vidika kadrov, organizacije dela, strokovne usposobljenosti in tehnične opremljenosti, finančno operativnega in razvojnega vidika (razvojni program in poslovni načrt), – izjavo, da kot pravna oseba ali kot samostojni podjetnik posameznik in njegovi zakoniti zastopniki niso bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, opredeljenih v Kazenskem zakoniku (obrazec 8), – obvezo za sklenitev zavarovanja proti odgovornosti za škodo napram občini, uporabnikom ali drugim osebam, v zvezi z opravljanjem dejavnosti (obrazec 9), – izjavo za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc (obrazec 10), – izjavo o sprejemu pogojev razpisne dokumentacije (obrazec 11) in – parafiran vzorec pogodbe (priloga 1). Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji prejmejo na občinski upravi Občine Rogaška Slatina po objavi javnega razpisa, vsak delovni dan, lahko pa jo pridobijo tudi po elektronski pošti na naslovu: petra.gasparic@rogaska-slatina.si 8. Merila za izbiro koncesionarja: Posamezna merila (reference, cene, kadrovska usposobljenost, investicije) so ovrednotena v točkah. Izbran bo prijavitelj, ki bo dosegel najvišje število točk. V primeru, da več prijaviteljev doseže enako število točk, bo izbran tisti, ki bo dosegel višje število točk pri merilu Predlog cene. 1. reference prijavitelja s strani koncendenta (opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa oziroma celovitost izvajanja predmeta gospodarske javne službe) – največ 10 točk: – do 2 referenci – 6 točk, – 3 reference – 8 točk, – 4 reference ali več – 10 točk. Koncedent bo kot ustrezno referenčno potrdilo priznal samo tisto, ki je izdana na podlagi koncesijskega razmerja, na kateri bo ocena mnenja izvajanja predmetnih dejavnosti opredeljna najmanj kot dobro in na kateri bo potrjeno, da prijavitelj te dejavnosti pri naročniku opravlja oziroma jo je opravljal najmanj eno leto pred izdajo referenčnega potrdila. 2. predlog cen za pokopališke in pogrebne storitve ter višino najemnin za grobove (cene storitev koncesionarja in višino najemnin za grobove potrdi občinski svet na podlagi utemeljenega predloga koncesionarja) – največ 30 točk: – prijava, ki vsebuje najnižjo skupno ceno – 30 točk; – ostale prijave se točkujejo na podlagi naslednje formule: najnižja skupna cena/ponujena skupna cena × 30 = število točk 3. kadrovska usposobljenost in znanja oseb, ki so pomembna za izvajanje razpisane gospodarske javne službe – največ 10 točk: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Koncedent bo upošteval dokazila, ki potrjujejo, da je oseba v rednem delovnem razmerju pri prijavitelju. 4. Predlog izvedbe investicij na pokopališčih v času trajanja koncesijskega razmerja – največ 30 točk: – koncesionar ponudi izvedbo opredeljenih investicijskih del v obsegu do 50.000 EUR – 10 točk, – koncesionar ponudi izvedbo opredeljenih investicijskih del v obsegu od 50.001 do 100.000 EUR – 20 točk, – koncesionar ponudi izvedbo opredeljenih investicijskih del v obsegu nad 100.001 EUR – 30 točk. 9. Prijave je potrebno poslati v zaprti ovojnici na naslov: Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina, s pripisom: »Ne odpiraj – javni razpis za izvajanje gospodarske javne službe urejanje pokopališč, pokopališke in pogrebne dejavnosti na območju Občine Rogaška Slatina«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naziv in naslov prijavitelja. Koncedent bo upošteval vse prijave, ki bodo prispele na zgoraj navedeni naslov najpozneje do dne 7. 5. 2014 do 15. ure. Prijavitelji lahko oddajo prijave osebno ali priporočeno po pošti na zgornji naslov. Če je prijava poslana po pošti se šteje za pravočasno, če prispe na navedeni naslov do zgoraj navedenega datuma in ure. 10. Javno odpiranje prijav, ki bo 8. 5. 2014 ob 8. uri, v prostorih Občine Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina, opravi posebna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Le-ta ponudbe prouči in oceni ter pripravi poročilo o izbiri koncesionarja. Na podlagi slednjega in mnenja občinskega sveta, odloči o izbiri koncesionarja občinska uprava z upravno odločbo. Z izbranim koncesionarjem se sklene koncesijska pogodba, ki jo v imenu koncedenta sklene župan. V primeru, da bodo pri javnem odpiranju prijav sodelovali predstavniki prijaviteljev, se morajo izkazati s pisnim pooblastilom, podpisanim s strani odgovorne osebe prijavitelja. Prijava prijavitelja, ki ne bo oddana pravočasno, bo neodprta vrnjena pošiljatelju. Prijavitelj, katerega prijava bo formalno nepopolna, bo pozvan na dopolnitev. 11. Vse dodatne informacije in morebitna pojasnila lahko interesenti pridobijo v rednem delovnem času na naslovu: Občinska uprava Občine Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina, pri javni uslužbenki Petri Gašparić, tel. 03/818-17-15.
Občina Rogaška Slatina