Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014

Kazalo

Št. 100/2014 Ob-2100/14 , Stran 1036
Št. 100/2014 Ob-2100/14
Svet zavoda Osnovne šole Franca Lešnika-Vuka Slivnica pri Mariboru, Mariborska cesta 4, 2312 Orehova vas, v skladu s 35. členom Zakona o zavodih (Uradni list RS, št 12/91 in 8/96) razpisuje delovno mesto ravnatelja/ravnateljice. Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D;). Kandidati/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Predvideni začetek dela bo dne 3. 9. 2014. Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Franca Lešnika-Vuka Slivnica pri Mariboru, Mariborska cesta 4, 2312 Orehova vas, z oznako “Prijava na razpis za ravnatelja/ice”. Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, priloži naj tudi kratek življenjepis. Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli/e v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Franca Lešnika-Vuka Slivnica pri Mariboru