Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014

Kazalo

916. Zaključni račun proračuna Občine Kobarid za leto 2013, stran 2759.

Na podlagi določil Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – ZJF-UPB4) in 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 51/09 in 38/10) je Občinski svet Občine Kobarid na 28. redni seji dne 27. 3. 2014 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Kobarid za leto 2013
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kobarid za leto 2013.
2. člen
Zaključni račun proračuna izkazuje:
+----------+-------------------------------------+--------------+
|A.    |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV    |       |
+----------+-------------------------------------+--------------+
|Skup.   |NAZIV KONTA             |   Zaključni|
|podsku.  |                   |     račun|
|Konto,  |                   |     2013|
|podkon.  |                   |       |
+----------+-------------------------------------+--------------+
|I.    |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)   |   4.820.364|
+----------+-------------------------------------+--------------+
|     |TEKOČI PRIHODKI (70+71)       |   3.754.750|
+----------+-------------------------------------+--------------+
|    70|DAVČNI PRIHODKI           |   3.157.426|
|     |(700+701+702+703+704+705+706)    |       |
+----------+-------------------------------------+--------------+
|    700|Davek na dohodek in dobiček     |   2.848.249|
+----------+-------------------------------------+--------------+
|    703|Davek na premoženje         |    147.690|
+----------+-------------------------------------+--------------+
|    704|Domači davki na blago in storitve  |    161.487|
+----------+-------------------------------------+--------------+
|    706|Drugi davki             |       0|
+----------+-------------------------------------+--------------+
|    71|NEDAVČNI PRIHODKI          |    597.324|
|     |(710+711+712+713+714)        |       |
+----------+-------------------------------------+--------------+
|    710|Udeležba na dobičku in dohodki od  |    474.324|
|     |premoženja              |       |
+----------+-------------------------------------+--------------+
|    711|Takse in pristojbine         |      112|
+----------+-------------------------------------+--------------+
|    712|Globe in druge denarne kazni     |     8.258|
+----------+-------------------------------------+--------------+
|    713|Prihodki od prodaje blaga in storitev|    65.278|
+----------+-------------------------------------+--------------+
|    714|Drugi nedavčni prihodki       |    49.352|
+----------+-------------------------------------+--------------+
|    72|KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)  |    38.936|
+----------+-------------------------------------+--------------+
|    720|Prihodki od prodaje stavb in     |    11.618|
|     |prostorov              |       |
+----------+-------------------------------------+--------------+
|    722|Prihodki od prodaje zemljišč     |    27.318|
+----------+-------------------------------------+--------------+
|    73|PREJETE DONACIJE (730+731)      |    26.500|
+----------+-------------------------------------+--------------+
|    74|TRANSFERNI PRIHODKI         |   1.000.178|
+----------+-------------------------------------+--------------+
|    740|Transferni prihodki iz drugih    |    432.476|
|     |javnofinančnih institucij      |       |
+----------+-------------------------------------+--------------+
|    741|Prejeta sredstva iz državnega    |    567.702|
|     |proračuna iz sredstev proračuna   |       |
|     |Evropske unije            |       |
+----------+-------------------------------------+--------------+
|II.    |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)     |   4.944.918|
+----------+-------------------------------------+--------------+
|    40|TEKOČI ODHODKI            |   1.149.859|
|     |(400+401+402+403+404+409)      |       |
+----------+-------------------------------------+--------------+
|    400|Plače in drugi izdatki zaposlenim  |    309.658|
+----------+-------------------------------------+--------------+
|    401|Prispevki delodajalcev za socialno  |    50.041|
|     |varnost               |       |
+----------+-------------------------------------+--------------+
|    402|Izdatki za blago in storitve     |    738.297|
+----------+-------------------------------------+--------------+
|    403|Plačila domačih obresti       |     3.184|
+----------+-------------------------------------+--------------+
|    409|Rezerve               |    48.679|
+----------+-------------------------------------+--------------+
|    41|TEKOČI TRANSFERI           |   1.741.662|
|     |(410+411+412+413+414)        |       |
+----------+-------------------------------------+--------------+
|    410|Subvencije              |    55.118|
+----------+-------------------------------------+--------------+
|    411|Transferi posameznikom in      |    887.764|
|     |gospodinjstvom            |       |
+----------+-------------------------------------+--------------+
|    412|Transferi neprofitnim organizacijam |    133.717|
|     |in ustanovam             |       |
+----------+-------------------------------------+--------------+
|    413|Drugi tekoči domači transferi    |    665.063|
+----------+-------------------------------------+--------------+
|    42|INVESTICIJSKI ODHODKI (420)     |   1.961.626|
+----------+-------------------------------------+--------------+
|    420|Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |   1.961.626|
+----------+-------------------------------------+--------------+
|    43|INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)    |    91.771|
+----------+-------------------------------------+--------------+
|    431|Investicijski transferi osebam, ki  |    68.763|
|     |niso proračunski porabniki      |       |
+----------+-------------------------------------+--------------+
|    432|Investicijski transferi proračunskim |    23.008|
|     |uporabnikom             |       |
+----------+-------------------------------------+--------------+
|III.   |PRORAČUNSKI PRESEŽEK – PRIMANJKLJAJ |   –124.554|
|     |(I.-II.)               |       |
+----------+-------------------------------------+--------------+
|B.    |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  |       |
+----------+-------------------------------------+--------------+
|IV.    |PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJA|       |
|     |KAP. D. (750+751+752)        |       |
+----------+-------------------------------------+--------------+
|V.    |DANA POSOJILA IN POVEČ. KAPITAL.   |       |
|     |DELEŽEV (440+441+442)        |       |
+----------+-------------------------------------+--------------+
|VI.    |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.- |       |
|     |V.)                 |       |
+----------+-------------------------------------+--------------+
|C.    |RAČUN FINANCIRANJA          |       |
+----------+-------------------------------------+--------------+
|VII.   |ZADOLŽEVANJE (500)          |       0|
+----------+-------------------------------------+--------------+
|VIII.   |ODPLAČILO DOLGA (551)        |    50.184|
+----------+-------------------------------------+--------------+
|IX.    |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA  |   –174.738|
|     |RAČUNIH (I.+IV.+VII.)-(II.-V.-VIII.) |       |
+----------+-------------------------------------+--------------+
|X.    |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)    |    –50.184|
+----------+-------------------------------------+--------------+
|XI.    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNU KONEC   |    339.190|
|     |PRETEKLEGA LETA           |       |
+----------+-------------------------------------+--------------+
3. člen
Vsi presežki odhodkov nad prihodki v višini 174.738 EUR se prenesejo v proračun za leto 2014 in so njegov sestavni del.
4. člen
Presežek rezervnega sklada v višini 15.335 EUR se prenese v proračun za leto 2014.
5. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja ter posebni del proračuna – odhodki po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe so sestavni del odloka, ki se objavijo na krajevno običajen način.
6. člen
Zaključni račun proračuna Občine Kobarid za leto 2013 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 450-1/14
Kobarid, dne 27. marca 2014
Županja
Občine Kobarid
Darja Hauptman l.r.