Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014

Kazalo

Št. 297/3 Ob-2066/14 , Stran 1040
Št. 297/3 Ob-2066/14
Na podlagi Zakona o blagovnih rezervah (Uradni list RS, št. 96/09 ZBR-UPB 2, 83/12) in Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12), objavljamo
javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo mobilne hladilnice
1. Prodajalec: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana, tel. 01/589-73-00, telefaks 01/589-73-47. 2. Predmet prodaje je prodaja mobilne hladilnice naslednjih karakteristik: leto proizvodnje 2000. Opis Osnova: kontejner dimenzij 2600x2500x9200. Kontejner je izoliran; stene so sestavljene iz fasadnih plošč Trimoterm FTV 150 RAL 9002 v sestavi (Fe 0,6 mm pocinkana, barvana, drobno profilirana pločevina/mineralna volna debeline 150 mm/Fe 0,6 pocinkana, barvana, drobno profilirana pločevina), vključno z vijačnim materialom. Finalna obloga tal oziroma podnega elementa je lepljeni PVC. Stropni element ima dodatek z oblogo iz FT jeklene profilacije 0,6 mm pocinkane obarvane grobo profilirane pločevine. Kontejner ima dva nadstreška – nad vrati in nad agregatom. Kontejner ima sredi bočne stene vgrajena vrata iz nerjaveče Inox pločevine polnjena s poliuretanom debeline 150 mm, dimenzija vrat 1000/2000 mm. Hladilna oprema: Hlajenje in gretje kontejnerja je izvedeno z dvema ločenima hladilno – grelnima agregatoma z ustrezno kapaciteto gretja in hlajenja. Kapaciteta vsakega hladilno-grelnega agregata zadošča za pokrivanje cca 60 do 70 % potreb po hlajenju in gretju. V primeru izpada oziroma okvare enega od agregatov je tako zagotovljeno nemoteno obratovanje in vzdrževanje zahtevanih pogojev večini primerov zunanjih temperaturnih pogojev. Agregat sestavlja hermetični kompresor, zračni kondenzator, aksialni ventilator in vsa potrebna hladilno tehnična avtomatika. Vsi elementi so nameščeni na dno ohišja agregata in medsebojno funkcionalno povezani. Regulacija gretja in hlajenja je izvedena z digitalnim mikroprocesorskim regulatorjem temperature v območju od +2 do +8 0C in vzdrževanje izbrane temperature zdrka v kontejnerju (npr. +6 0C) ob kakršni koli zunanji temperaturi. Gretje in hlajenje v samem kontejnerju je izvedeno z dvema dinamičnima uparjalnikoma, ki sta pritrjena na sredino stropa kontejnerja. Uparjalnik ima vgrajene aksialne ventilatorje za prisilno cirkulacijo zraka. Uparjalnik je z izoliranimi bakrenimi cevmi in električnim kablom povezan s hladilnim agregatom. Odtaljevanje uparjalnika je avtomatsko s timerjem regulatorja. Odtok kondenzata iz zbirnega korita pod uparjalnikom je speljan po principu prostega odtekanja iz kontejnerja preko vodnega sifona. Za gretje zraka pa so na uparjalnik pritrjeni električni grelci. Elektro stikalna omarica z vsemi potrebnimi elementi za nastavitev kontrolo in zaščito delovanja hladilnega sistema in gretja je montirana na steni kontejnerje (zadnji) ob hladilno-grelnih agregatih. Električna inštalacija: razdelilna omara z glavnim stikalom in možnostjo priključitve na stabilno električno omrežje napetosti 220/380 V 0,50 Hz. Krmiljenje ima funkcijo avtomatske priključitve ob izpadu električne napetosti stabilnega omrežja na nadomestno električno napajanje iz elektro agregata. Zaščita pred visoko napetostjo, ozemljitev napeljave po kablih ustrezne propustnosti po ISO normah. Osvetlitev s petimi flurescentnimi vodotesnimi svetili. Kovinski regali: so iz nerjaveče pločevine. Dimenzija: višine 2 m, štirine 1 m in globine 0,5 m. s šestimi policami (3 kos). 3. Izhodiščna cena znaša 4.837,50 EUR. Mobilna hladilnica prodaja po načelu »videno–kupljeno«. Kupec izdela ponudbo na obrazcu Ponudba (Priloga št. 1). Objava in priloge so dostopne na spletni strani prodajalca: www.zrsbr.si. 4. Mobilna hladilnica prodana ponudniku, ki bo ponudil najugodnejšo ceno. V primeru enakih ponujenih cen bodo izvedena pogajanja. O izboru bodo ponudniki obveščeni v roku 8 dni od roka za predložitev ponudb. Razpisovalec si pridržuje pravico, da ne bo izbral nobenega ponudnika. 5. Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe v 8-ih dneh po prejemu sklepa o izbiri, se šteje, da odstopa od pogodbe. V tem primeru se varščina ne vrača. 6. Način in rok plačila Najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino najkasneje 8 dni po podpisu pogodbe in prejemu računa, vendar pred prevzemom opreme, na transakcijski račun pri UniCredit Bank št. SI56 29000-0055148819. Položena varščina se všteje v kupnino. Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla. 7. Višina varščine Pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti varščino v višini 10 % izhodiščne cene na transakcijski račun pri UniCredit Bank št. SI56 29000-0055148819. Po opravljenem odpiranju ponudb se ponudnikom, ki s svojo ponudbo ne uspejo, varščina vrne v roku osem dni, brez obresti. 8. Ogled mobilne hladilnice je možen na lokaciji, kjer se nahaja, in sicer po predhodnem dogovoru s Cirilom Martincem, na tel. 01/589-73-67 ali 051/322-570, pri katerem ponudnik lahko pridobi tudi podrobnejše informacije o posamezni opremi. 9. Predložitev ponudb: a) Pisne ponudbe je potrebno predložiti do 17. 4. 2014 do 9. ure. Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup mobilne hladilnice – Ne odpiraj«. Ponudbi (izpolnjeni Priloga št. 1) je potrebno priložiti: – potrdilo o plačani varščini, – na vsaki strani parafiran vzorec pogodbe (Priloga št. 3), – pooblastilo osebi za zastopanje na odpiranju ponudb za pravne osebe. b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana. c) Veljavnost ponudbe: do 20. 5. 2014 oziroma do sklenitve pogodbe z izbranim ponudnikom. d) V primeru, da bosta dve ali več ponudb imeli enako ponudbeno ceno, se bo postopek nadaljeval s pogajanji. 10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 17. 4. 2014 ob 9.15, v sejni sobi, VII nadstropje, na Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.
Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve