Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014

Kazalo

940. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Otroški vrtec Ajdovščina, stran 2789.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih /ZZ/ (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPZDC, 127/06 – ZJZP), prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr. in 65/09 – popr., 20/11 in 40/12 – ZUJF), 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10), 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12) in 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11) sta Občinski svet Občine Ajdovščina na 35. seji dne 6. 2. 2014 in Občinski svet Občine Vipava na 27. redni seji dne 27. 3. 2014 sprejela
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Otroški vrtec Ajdovščina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(ustanovitev javnega zavoda)
(1) Javni zavod Otroški vrtec Ajdovščina je bil ustanovljen z Odlokom o organiziranju vzgojnovarstvenega zavoda Otroški vrtec Ajdovščina (Uradni glasilo, št. 6/92). Ustanoviteljici Otroškega vrtca Ajdovščina ostajata Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina, in Občina Vipava, Glavni trg 15, Vipava (v nadaljevanju: ustanoviteljici), ki sta ustanoviteljske pravice prevzeli od bivše Občine Ajdovščina in si jih medsebojno razdelili s Sklepi o razdelitvi premoženja bivše Občine Ajdovščina med novonastalima občinama Ajdovščina in Vipava, z dne 16. 2. 1996 in 28. 10. 2002 in Sporazuma o razdelitvi premoženja, z dne 1. 4. 2004. Javni zavod je vpisan v sodni register Okrožnega sodišča v Novi Gorici, pod št. 10015300 za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje na območju občin Ajdovščina in Vipava.
(2) S tem odlokom se usklajuje organizacijo in delovanje javnega zavoda Otroški vrtec Ajdovščina (v nadaljevanju: zavod) z veljavno zakonodajo.
2. člen
(uporaba izrazov)
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
3. člen
(izvrševanje ustanoviteljskih pravic in ustanovitev skupnega organa)
(1) Ustanoviteljske pravice izvršuje organ iz drugega odstavka tega člena, razen če ni izvrševanje posameznih ustanoviteljskih pravic pridržano občinskima svetoma občin ustanoviteljic.
(2) S tem odlokom občinska sveta ustanovita skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v zavodu Otroški vrtec Ajdovščina (v nadaljevanju: skupni organ).
4. člen
(vsebina odloka)
(1) S tem odlokom se usklajuje in ureja:
– ime in sedež ustanoviteljic;
– ime in sedež zavoda;
– dejavnosti zavoda;
– organizacija zavoda;
– določbe o organih zavoda;
– sredstva za delo zavoda;
– način razpolaganja s presežki prihodkov nad odhodki in način kritja primanjkljaja sredstev za delo zavoda;
– pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu;
– določbe o odgovornosti ustanoviteljic za obveznosti zavoda;
– medsebojne pravice in obveznosti med zavodom in ustanoviteljicami;
– druge določbe v skladu z zakonom.
(2) S tem odlokom se določijo tudi:
– naloge skupnega organa iz 3. člena tega odloka;
– organizacija dela in način sprejemanja odločitev skupnega organa;
– financiranje in delitev stroškov med občinami.
5. člen
(ustanoviteljski deleži)
Ustanoviteljici imata na zavodu naslednje ustanoviteljske deleže:
   1. Občina Ajdovščina      76,03 %
  2. Občina Vipava        23,97 %.
6. člen
(ime, sedež in pravni status zavoda)
(1) Ime zavoda je: Otroški vrtec Ajdovščina.
(2) Skrajšano ime zavoda je: OV Ajdovščina.
(3) Sedež zavoda je: Ajdovščina.
(4) Poslovni naslov zavoda je: Pot v Žapuže 14, 5270 Ajdovščina.
(5) Sestavni del imena javnega zavoda je lahko tudi znak ali grafična oblika imena, ki se določi s pravili zavoda.
(6) Javni zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki so določene z zakonom in tem odlokom.
7. člen
(pečat zavoda)
Zavod ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in pečat s premerom 20 mm. Sredi pečata je grb Republike Slovenije, na obodu pa sta izpisana ime in sedež zavoda. Oblika in uporaba pečata se določi s pravili zavoda.
II. DEJAVNOST ZAVODA
8. člen
(dejavnost zavoda)
(1) Osnovna dejavnost zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti je:
   85.100   Predšolska vzgoja;
  88.910   Dnevno varstvo otrok.
Osnovna dejavnost zavoda se opravlja kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
(2) Poleg osnovne dejavnosti izvaja zavod tudi druge dejavnosti, s katerimi dopolnjuje osnovno dejavnost:
47.890   Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z
      drugim blagom;
47.990   Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic
      in tržnic;
49.391   Medkrajevni in drugi cestni potniški promet;
56.290   Druga oskrba z jedmi;
58.110   Izdajanje knjig;
58.120   Izdajanje imenikov in adresarjev;
58.140   Izdajanje revij in druge periodike;
58.190   Drugo založništvo;
68.200   Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
      nepremičnin;
68.320   Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi;
69.200   Računovodske, knjigovodske in revizijske
      dejavnosti; davčno svetovanje;
81.100   Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost;
82.300   Organiziranje razstav, sejmov, srečanj;
85.510   Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na
      področju športa in rekreacije;
85.520   Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na
      področju kulture in umetnosti;
90.010   Umetniško uprizarjanje;
96.010   Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.
Dejavnosti iz tega odstavka se lahko izvajajo tudi kot tržna dejavnost.
(3) Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem ustanoviteljic.
III. ORGANIZACIJA ZAVODA
9. člen
(enote zavoda)
(1) Za izvajanje programa za predšolske otroke na različnih lokacijah, se v okviru zavoda organizirajo enote. V sestavi zavoda tako delujejo naslednje enote:
– enota Vrtec Ob Hublju, Ob Hublju 1, Ajdovščina;
– enota Vrtec Ribnik, Pot v Žapuže 14, Ajdovščina;
– enota Vrtec Vipava, Gradiška cesta 14, Vipava;
– enota Vrtec Budanje, Budanje 24, Vipava;
– enota Vrtec Col, Col 78, Col;
– enota Vrtec Črniče, Črniče 43, Črniče;
– enota Vrtec Selo, Selo 39, Črniče;
– enota Vrtec Vipavski Križ, Vipavski Križ 10, Ajdovščina;
– enota Vrtec Podnanos, Podnanos 77, Podnanos;
– enota Vrtec Vrhpolje, Vrhpolje 42, Vipava.
(2) Oddelke vrtca, ki se začasno organizirajo in delujejo v nenamenskih stavbah, se ustanavlja oziroma ukinja s sklepom, ki ga sprejme skupni organ iz 3. člena tega odloka, pri čemer se v sklepu navede tudi del katere od naštetih enot so posamezni oddelki vrtca v nenamenskih stavbah.
(3) Enote niso pravne osebe in v pravnem prometu nimajo pooblastil.
IV. ORGANI ZAVODA
10. člen
(organi zavoda)
Organi zavoda so:
1. svet zavoda;
2. ravnatelj zavoda;
3. strokovna organa zavoda: vzgojiteljski zbor in strokovni aktivi vzgojiteljev;
4. svet staršev.
11. člen
(sestava in mandat sveta zavoda)
(1) Svet zavoda ima 11 članov in je sestavljen iz:
– 3 predstavnikov ustanoviteljic;
– 5 predstavnikov delavcev zavoda;
– 3 predstavnikov staršev.
(2) Predstavnike ustanoviteljic v svet zavoda imenujejo ustanoviteljice v skladu s svojimi statuti. Občina Ajdovščina imenuje 2 predstavnika, Občina Vipava 1 predstavnika.
(3) Predstavnike delavcev izvolijo delavci neposredno s tajnim glasovanjem tako, da imajo:
– enega predstavnika strokovni delavci enote Vrtec Ob Hublju;
– enega predstavnika strokovni delavci enote Vrtec Ribnik;
– enega predstavnika strokovni delavci enote Vrtec Vipava;
– enega predstavnika strokovni delavci enot: Vrtec Budanje, Vrtec Col, Vrtec Črniče, Vrtec Selo, Vrtec Vipavski Križ, Vrtec Vrhpolje in Vrtec Podnanos;
– enega predstavnika administrativno-računovodski in tehnični delavci zavoda.
(4) Predstavnike staršev izvoli svet staršev izmed svojih članov, in sicer:
– enega predstavnika, ki ima stalno bivališče v Občini Ajdovščina in zastopa starše, ki imajo otroke vključene v enotah: Vrtec Ribnik, Vrtec Budanje in Vrtec Col;
– enega predstavnika, ki ima stalno bivališče v Občini Ajdovščina in zastopa starše, ki imajo otroke vključene v enotah: Vrtec Ob Hublju, Vrtec Vipavski Križ, Vrtec Selo in Vrtec Črniče;
– enega predstavnika, ki ima stalno bivališče v Občini Vipava in zastopa starše, ki imajo otroke vključene v enotah: Vrtec Vipava, Vrtec Vrhpolje in Vrtec Podnanos.
(5) Za predsednika sveta člani sveta izvolijo enega izmed članov. Na enak način se določi namestnik predsednika sveta.
(6) Svet zavoda se konstituira, ko so izvoljeni oziroma imenovani vsi predstavniki. Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi skliče dotedanji predsednik sveta zavoda najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi oziroma imenovanju vseh članov sveta zavoda. Svet zavoda se konstituira na svoji prvi seji z izvolitvijo predsednika sveta in njegovega namestnika. Od tega dneva začne teči mandat članov sveta zavoda.
(7) Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Člani sveta so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat. Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom otroka v zavodu.
12. člen
(volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda)
(1) Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata sveta zavoda. S sklepom o razpisu volitev se določi dan volitev, število članov sveta zavoda, ki se volijo (po enotah/skupinah enot zavoda) in imenuje volilna komisija. Sklep o razpisu se mora javno objaviti v zavodu.
(2) Volilna komisija vodi postopek volitev članov sveta zavoda, ki so predstavniki delavcev. Volilno komisijo sestavljajo predsednik in dva člana ter njihovi namestniki. Člani volilne komisije in njihovi namestniki ne morejo biti kandidati za člane sveta zavoda. Volilno komisijo se imenuje za dobo 4 let.
(3) Kandidati za člane sveta zavoda, ki so predstavniki delavcev, se predlagajo in volijo ločeno za posamezne enote/skupine enot skladno s tretjim odstavkom 11. člena tega odloka. Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda, ki so predstavniki delavcev, ima vsak delavec z aktivno volilno pravico. Predlog kandidata za člane sveta zavoda, ki so predstavniki delavcev, mora biti pisen, vsebovati mora podpis predlagatelja, priloženo mu mora biti pisno soglasje kandidata h kandidaturi.
(4) Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da delavci, ki bodo odsotni na dan volitev, volijo pred tem dnem in določi dan predčasnih volitev. Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec, ki ima pravico glasovati, ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov, z navedbo, koliko kandidatov se voli. Za člana sveta zavoda so, upoštevajoč tretji odstavek 11. člena tega odloka, izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva kandidata dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu. Če niti na ta način ni mogoče ugotoviti, kdo je izvoljen za člana sveta zavoda, se glasovanje ponavlja, dokler eden izmed kandidatov ne prejme večjega števila glasov.
(5) Glede aktivne in pasivne volilne pravice delavcev v svet zavoda se do sprejema zakona, ki bo urejal sodelovanje delavcev pri upravljanju v zavodih, smiselno uporabljajo določbe zakona, ki urejajo sodelovanje delavcev pri upravljanju podjetij.
13. člen
(volitve predstavnikov staršev v svet zavoda)
(1) Volitve predstavnikov staršev v svet zavoda so javne, razen, če se svet staršev pred izvedbo ne odloči za tajne volitve.
(2) Kandidati za člane sveta zavoda, ki so predstavniki staršev, se predlagajo in volijo ločeno za posamezne skupine enot skladno s četrtim odstavkom 11. člena tega odloka. Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda, ki so predstavniki staršev, ima vsak starš, ki je član sveta staršev. Predlog kandidata za člane sveta zavoda, ki so predstavniki staršev, mora biti pisen, vsebovati mora podpis predlagatelja, priloženo mu mora biti pisno soglasje kandidata h kandidaturi.
(3) Javne volitve se opravijo z dvigovanjem rok, tajne pa z glasovnicami. Pred glasovanjem oziroma na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člane sveta po abecednem redu priimkov in število kandidatov, ki se jih voli. Za člana sveta zavoda so, upoštevajoč četrti odstavek 11. člena tega odloka, izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov, je izvoljen tisti kandidat, ki ima več otrok v zavodu. Če niti na ta način ni mogoče ugotoviti, kdo je izvoljen za člana sveta zavoda, se glasovanje ponavlja, dokler eden izmed kandidatov ne prejme večjega števila glasov.
14. člen
(predčasno prenehanje mandata članov sveta zavoda)
(1) Članu sveta zavoda preneha mandat v svetu zavoda pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet zavoda;
– umre;
– odstopi;
– je odpoklican ali razrešen.
(2) Predstavniku staršev preneha mandat z dnem, ko njegov otrok ni več vključen v zavod. Predstavniku delavcev preneha mandat z dnem prenehanja delovnega razmerja v zavodu. Članu sveta zavoda, ki je imenovan na funkcijo, ki ni združljiva s članstvom v svetu zavoda, preneha mandat z dnem imenovanja na drugo funkcijo.
(3) Odstop člana sveta zavoda je veljaven, ko svet zavoda sprejme pisno izjavo člana sveta o odstopu.
(4) Postopek za odpoklic predstavnika staršev v svetu zavoda se začne na predlog člana sveta staršev iz posamezne skupine enot v skladu s četrtim odstavkom 11. člena tega odloka, postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda pa na podlagi pisne zahteve najmanj 10 % delavcev iz posamezne enote/skupine enot skladno s tretjim odstavkom 11. člena tega odloka. Predlog za odpoklic mora vsebovati obrazložitev, v kateri so navedeni razlogi za odpoklic. Predlog mora biti podan v pisni obliki. Predlog se uvrsti na sejo sveta staršev oz sestanek delavcev, ki mora biti sklicana v roku 30 dni od dneva prejema popolnega predloga, če je popoln predlog za odpoklic prejet v času poletnih počitnic, pa najpozneje v roku 30 dni od začetka šolskega leta. Predlog za odpoklic mora biti vročen članu sveta zavoda, za katerega se predlaga odpoklic, najmanj 8 dni pred sejo oz sestankom, na kateri bo obravnavan. Član sveta zavoda, za katerega se predlaga odpoklic, ima pravico, da se opredeli, ali se z odpoklicem strinja ali ne. Po končani obravnavi predloga za odpoklic sprejmejo predstavniki v svetu staršev iz posamezne skupine enot skladno s četrtim odstavkom 11. člena tega odloka oz delavci iz posamezne enote/skupine enot skladno s tretjim odstavkom 11. člena tega odloka odločitev o odpoklicu z večino glasov vseh predstavnikov staršev oz večino vseh delavcev iz posamezne enote/skupine enot skladno s četrtim oz tretjim odstavkom 11. člena tega odloka.
(5) Za razrešitev predstavnikov ustanoviteljic v svetu zavoda se uporabljajo predpisi posamezne ustanoviteljice.
(6) Če članu sveta zavoda predčasno preneha mandat, se za preostanek mandatne dobe imenuje oziroma izvoli nadomestni član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen član, kateremu je prenehal mandat.
15. člen
(odločanje in podrobnejša ureditev delovanja sveta zavoda)
(1) Svet odloča z večino glasov vseh članov, če ni z zakonom drugače določeno.
(2) Način dela in način uresničevanja pravic ter dolžnosti članov sveta zavoda določi svet zavoda s poslovnikom.
16. člen
(pristojnosti sveta zavoda)
(1) Svet zavoda je organ upravljanja zavoda.
(2) Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:
– sprejema pravila in druge splošne akte;
– imenuje in razrešuje ravnatelja;
– sprejema program razvoja zavoda;
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi;
– sprejema finančni načrt in letno poročilo;
– predlaga razporeditev presežka oziroma način kritja primanjkljaja zavoda;
– sprejema letno poročilo o samoevalvaciji zavoda;
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov;
– obravnava poročila o vzgojni problematiki;
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja;
– obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev;
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev;
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda;
– predlaga ustanoviteljicama spremembo ali razširitev dejavnosti;
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim delom v vrtcu in v zvezi s statusom otroka;
– daje ustanoviteljicama in ravnatelju predloge in mnenja o posameznih vprašanjih;
– imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah;
– opravlja druge naloge, določene z zakonom, tem odlokom ter pravili zavoda.
17. člen
(ravnatelj zavoda)
(1) Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj.
(2) Ravnatelj organizira, načrtuje, vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod v okviru pooblastil ter je odgovoren za zakonito poslovanje ter delovanje zavoda. Ravnatelj vodi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela vrtca.
(3) Mandat ravnatelja traja pet let in je po preteku te dobe lahko ponovno imenovan.
18. člen
(pristojnosti ravnatelja)
(1) V okviru nalog iz prejšnjega člena, ravnatelj opravlja še naslednje naloge:
– pripravlja program razvoja zavoda;
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovoren za njegovo izvedbo;
– pripravlja finančni načrt in letno poročilo zavoda;
– je odgovoren za uresničevanje pravic otrok;
– vodi delo vzgojiteljskega zbora;
– oblikuje predlog nadstandardnih programov;
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev;
– organizira mentorstvo za pripravnike;
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu vzgojiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje;
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede;
– spremlja delo svetovalne službe;
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki in druge oblike sodelovanja);
– obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic in obveznosti otrok;
– zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov;
– določa sistemizacijo delovnih mest;
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev;
– skrbi za sodelovanje z zdravstveno službo;
– je odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in pripravo letnega poročila o samoevalvaciji zavoda;
– izvaja sklepe skupnega organa in občinskih svetov ustanoviteljic, sklepe sveta zavoda;
– poroča skupnemu organu in ustanoviteljicam o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na poslovanje zavoda;
– imenuje in razrešuje svoje pomočnike in vodje enot vrtca;
– opravlja druge naloge, določene z zakonom in drugimi predpisi.
(2) Ravnatelj lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti in za nadomeščanje v času odsotnosti pisno pooblasti delavca zavoda.
19. člen
(imenovanje ravnatelja)
(1) Za ravnatelja zavoda je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja ali svetovalnega delavca, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena je za ravnatelja lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata. Če ravnatelj ravnateljskega izpita ne opravi v roku iz prejšnjega odstavka, mu preneha mandat po zakonu.
(3) Ravnatelj se imenuje na podlagi javnega razpisa.
(4) V javnem razpisu se določijo pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat, čas, za katerega bo imenovan, rok, do katerega se sprejemajo prijave, in rok, v katerem bodo prijav­ljeni kandidati obveščeni o imenovanju, ki ne sme biti daljši od 4 mesecev od njegove objave. Rok za prijavo kandidatov ne sme biti krajši od 8 in ne daljši od 15 dni. Kandidat mora k prijavi predložiti program vodenja zavoda.
(5) Ravnatelja imenuje svet zavoda. Delovno razmerje z izbranim kandidatom za delovno mesto ravnatelja se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata.
(6) Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti:
– mnenje vzgojiteljskega zbora;
– mnenje ustanovitelja, na območju katere ima zavod sedež;
– mnenje sveta staršev.
(7) Ustanovitelj in svet staršev mnenje obrazložita. Vzgojiteljski zbor o mnenju glasuje tajno.
(8) Če ustanoviteljica, na območju katere ima zavod sedež in organi iz šestega odstavka tega člena ne dajo mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet zavoda o izbiri odloči brez tega mnenja.
(9) Ko svet zavoda izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje v mnenje ministru. Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet zavoda odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.
(10) Po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku roka iz prejšnjega odstavka svet zavoda odloči o imenovanju ravnatelja s sklepom. O odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate. Zoper odločitev sveta zavoda je možno sodno varstvo v skladu zakonom, ki ureja zavode.
20. člen
(razrešitev ravnatelja)
(1) Ravnatelja razreši svet zavoda.
(2) Svet zavoda mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti ravnatelja z razlogi zanjo in mu dati možnost, da se o njih izjavi.
(3) Svet zavoda s predlogom za razrešitev seznani ustanoviteljico, na območju katere ima zavod sedež in organe iz šestega odstavka prejšnjega člena.
(4) Svet zavoda obrazložen predlog za razrešitev ravnatelja posreduje v mnenje ministru. Svetu zavoda ni treba zaprositi za mnenje ministra, če se ravnatelja razreši na njegov predlog. V tem primeru svet zavoda o razrešitvi ravnatelja obvesti ministrstvo.
(5) Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet zavoda odloči o razrešitvi ravnatelja brez tega mnenja.
(6) Svet zavoda po prejemu mnenja ministra oziroma po preteku roka iz prejšnjega odstavka odloči o razrešitvi s sklepom in ga vroči ravnatelju. Zoper odločitev sveta zavoda je možno sodno varstvo v skladu zakonom, ki ureja zavode.
21. člen
(imenovanje vršilca dolžnosti ravnatelja)
(1) Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov za ravnatelja ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.
(2) Če v osmih dneh po prenehanju mandata ravnatelju, svet zavoda ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih osmih dneh minister.
(3) V primeru iz prejšnjega odstavka mora svet zavoda takoj začeti postopek za imenovanje ravnatelja.
(4) Pod pogoji iz prejšnjih odstavkov tega člena lahko ista oseba v istem zavodu opravlja funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja največ dvakrat.
22. člen
(pomočniki ravnatelja in vodje enot)
(1) V zavodu se lahko imenujejo pomočniki ravnatelja, ki pomagajo ravnatelju pri opravljanju poslovodnih in pedagoških nalog.
(2) Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj. Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj, in ga nadomešča v njegovi odsotnosti.
(3) Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za ravnatelja, razen šole za ravnatelja oziroma ravnateljskega izpita. Pomočnik ravnatelja se imenuje na podlagi javnega razpisa iz četrtega odstavka 19. člena tega odloka. Javni razpis ni potreben, če ravnatelj predlaga pomočnika ravnatelja izmed strokovnih delavcev zavoda.
(4) Ravnatelj mora pomočnika ravnatelja, ki ga razreši, seznaniti z razlogi za razrešitev. Pred razrešitvijo mora ravnatelj z razlogi za razrešitev seznaniti vzgojiteljski zbor.
(5) Enoto zavoda lahko vodi vodja enote. Imenuje in razrešuje ga ravnatelj izmed delavcev enote zavoda. Za vodjo enote zavoda je lahko imenovan vzgojitelj ali svetovalni delavec. Za vodenje enote zavoda lahko ravnatelj pooblasti tudi pomočnika ravnatelja, ki to delo opravlja v okviru svojih nalog. Vodja enote opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj.
23. člen
(strokovna organa zavoda)
(1) Strokovna organa v zavodu sta:
– vzgojiteljski zbor in
– strokovni aktivi vzgojiteljev.
(2) Vzgojiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci zavoda. Pristojnosti vzgojiteljskega zbora so:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom;
– daje mnenje o letnem delovnem načrtu;
– predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti;
– odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi;
– daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja;
– daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih ravnatelja;
– odloča o vzgojnih ukrepih in
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
(3) Strokovni aktivi v zavodu sestavljajo vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev.
Strokovni aktivi v zavodu obravnava vzgojno delo, daje vzgojiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojnega dela, obravnava pripombe staršev ter opravlja druge strokovne naloge, določene v letnem načrtu.
24. člen
(svet staršev)
(1) Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev. Tehnično in finančno podporo za delovanje sveta staršev zagotavlja zavod.
(2) Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.
(3) Svet staršev ima naslednje pristojnosti:
– predlaga nadstandardne programe;
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah;
– sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja zavoda, vzgojnega načrta, da mnenje o letnem delovnem načrtu;
– daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja;
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki;
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom;
– voli predstavnike staršev v svet zavoda;
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
V. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA
25. člen
(premoženje v upravljanju zavoda)
(1) Premoženje, s katerim upravlja zavod, je last posameznih ustanoviteljic. Vrsto in obseg premoženja, ki ga posamezna ustanoviteljica da zavodu v upravljanje, ustanoviteljica določi s sklepom o prenosu v upravljanje, medsebojne pravice in obveznosti glede upravljanja pa se določijo s pogodbo med posamezno ustanoviteljico in zavodom.
(2) Za upravljanje s posameznim premoženjem je zavod odgovoren ustanoviteljici, ki je to premoženje zagotovila.
(3) Zavod samostojno upravlja s premoženjem, ki mu je dano v upravljanje, uporablja pa ga na način, kot to določa zakon in ta odlok.
(4) Zavod je dolžan uporabljati in upravljati premoženje s skrbnostjo dobrega gospodarja.
(5) Zavod mora pri ravnanju z nepremičnim premoženjem, ki ga ima v upravljanju, pridobiti soglasje ustanoviteljice, katere last je to premoženje. Soglasje ustanoviteljice, ki je zagotovila sredstva za pridobitev premoženja, mora zavod pri ravnanju s tem premoženjem pridobiti tudi, če ta ustanoviteljica tako določi. Soglasja iz tega odstavka poda župan ustanoviteljice, katere last je premoženje oziroma ki je zagotovila sredstva.
26. člen
(sredstva za delo zavoda)
(1) Sredstva za delo pridobiva zavod skladno z zakoni in drugimi predpisi:
– iz sredstev ustanoviteljic in drugih javnih sredstev,
– s plačil staršev za storitve v predšolski vzgoji,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– iz drugih virov.
(2) Ustanoviteljici zagotavljata zavodu z letno pogodbo o financiranju dogovorjena sredstva za izvajanje javne službe, v višini, ki je določena z vsakoletnim proračunom posamezne ustanoviteljice, upoštevajoč zakonske obveznosti glede vrste in višine zagotavljanja sredstev.
VI. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
27. člen
(presežek prihodkov)
Presežek prihodkov nad odhodki iz naslova cen programov se upošteva pri prvi naslednji določitvi cene programov. Ostali presežek prihodkov nad odhodki sme zavod uporabiti le za opravljanje in razvoj dejavnosti zavoda. O razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki odločata ustanoviteljici na predlog sveta zavoda.
28. člen
(primanjkljaj sredstev)
O načinu in višini pokrivanja primanjkljaja sredstev (presežka odhodkov nad prihodki), ki ga ni mogoče pokriti iz drugih razpoložljivih sredstev zavoda, odločita ustanoviteljici na predlog sveta zavoda.
VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU IN ODGOVORNOSTI USTANOVITELJIC ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
29. člen
(nastopanje v pravnem prometu)
(1) Zavod nastopa v pravnem prometu za izvajanje dejavnosti, za katere je ustanovljen in registriran, samostojno in brez omejitev.
(2) Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga v skladu s predpisi.
VIII. DRUGE MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED ZAVODOM IN USTANOVITELJICAMA
30. člen
(druge medsebojne pravice in obveznosti)
(1) Zavod:
1. poroča ustanoviteljicam vsaj enkrat letno o svojem poslovanju;
2. pripravlja program dela, finančni načrt in letni program upravljanja s premoženjem;
3. pripravlja in oblikuje razvojne načrte;
4. zagotavlja ustanoviteljicam statistične podatke, podatke o izvajanju dejavnosti, potrebne za spremljanje poslovanja ter druge podatke v skladu z zakonom.
(2) Ustanoviteljici:
1. izvajata nadzor nad poslovanjem zavoda in nad porabo finančnih sredstev;
2. v primerih, ko ugotovita, da je ogroženo nemoteno izvajanje dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen, imata ustanoviteljici pravico sklicati sejo sveta zavoda in predlagati ukrepe skladno z zakonom in drugimi predpisi.
IX. MEDSEBOJNE PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI USTANOVITELJIC
31. člen
(medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti ustanoviteljic)
Ustanoviteljice uredijo medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti s pogodbo.
X. ODGOVORNOST USTANOVITELJIC ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
32. člen
(odgovornost za obveznosti zavoda)
Ustanoviteljici ne odgovarjata za obveznosti zavoda.
XI. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
33. člen
(pravila zavoda)
(1) Zavod ima pravila zavoda, s katerimi se podrobneje uredi organizacijo zavoda, pristojnosti, pooblastila in odgovornosti, način dela in odločanja organov ter volilne komisije in druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti ter poslovanje zavoda v skladu z zakoni in tem odlokom.
(2) Pravila zavoda sprejme svet zavoda s soglasjem skup­nega organa.
34. člen
(drugi splošni akti)
(1) V skladu s pravili zavoda lahko zavod pripravi in sprejme tudi druge splošne akte, s katerimi se uredijo druga vprašanja, pomembna za delo in poslovanje zavoda.
(2) Splošne akte zavoda sprejme svet zavoda ali ravnatelj zavoda. Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov zavoda se določi v pravilih zavoda.
XII. STATUSNE SPREMEMBE
35. člen
(statusne spremembe)
Zavod se lahko pripoji drugemu zavodu, spoji z drugim zavodom, se razdeli na dvoje ali več zavodov, ali organizira kot podjetje. O tem odločata ustanoviteljici. Ustanoviteljici odločata tudi o tem, da se organizacijska enota zavoda izloči in pripoji drugemu zavodu ali organizira kot samostojna enota.
XIII. SKUPNI ORGAN ZA IZVRŠEVANJE USTANOVITELJSKIH PRAVIC
36. člen
(ime in sedež skupnega organa)
(1) Ime skupnega organa iz 3. člena tega odloka je Svet ustanoviteljic Otroškega vrtca Ajdovščina (v nadaljevanju: Svet ustanoviteljic OV).
(2) Sedež Sveta ustanoviteljic OV je v Ajdovščini, Cesta 5. maja 6a.
37. člen
(namen ustanovitve Sveta ustanoviteljic)
(1) Svet ustanoviteljic OV se ustanovi z namenom skupnega izvrševanja ustanoviteljskih pravic v razmerju do zavoda Otroški vrtec Ajdovščina, razen tistih ustanoviteljskih pravic, katerih izvrševanje je pridržano občinskima svetoma ustanoviteljic in za usklajevanje odločitev občinskih svetov občin ustanoviteljic v zvezi z zavodom.
(2) Svet ustanoviteljic OV sestavljata župana občin ustanoviteljic.
38. člen
(izvrševanje ustanoviteljskih pravic)
(1) Občinska sveta ustanoviteljic odločata oziroma izvršujeta naslednje ustanoviteljske pravice:
– določata cene programov vrtca;
– odločata o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki oziroma o načinu ter višini kritja primanjkljaja sredstev zavoda (presežka odhodkov nad prihodki);
– imenujeta in razrešujeta svoje predstavnike v svetu zavoda;
– dajeta soglasje k sistemizaciji delovnih mest in k uporabi fleksibilnega normativa za oblikovanje oddelkov;
– opravljata druge naloge, če je z zakonom ali predpisi posamezne ustanoviteljice izrecno določeno, da jih opravlja občinski svet.
Mnenje iz druge alineje šestega odstavka 19. člena tega odloka poda občinski svet ustanoviteljice, na območju katere ima zavod sedež.
(2) Ceno programa vrtca sprejemata občinska sveta ustanoviteljic na prvi naslednji seji po prejemu predloga cen s strani vrtca, usklajene s strokovnima službama občinskih uprav. V primeru, da ena ustanoviteljica ceno na občinskem svetu sprejme, druga pa niti na drugi svoji naslednji seji ne, velja za obe ustanoviteljici cena, ki je sprejeta s strani ene izmed ustanoviteljic.
(3) Svet ustanoviteljic OV izvršuje naslednje ustanoviteljske pravice:
– ustanavlja oziroma ukinja oddelke vrtca, ki se začasno organizirajo in delujejo v nenamenskih stavbah;
– daje soglasje k sprejemanju pravil zavoda;
– daje soglasje k ustanovitvi drugega zavoda ali podjetja, katerega zavod ustanavlja v okviru svoje dejavnosti;
– odloča o uporabi manjšega prostorskega normativa v enotah vrtca;
– odloča o drugih vprašanjih, za katere zakon ali drug predpis določa, da jih izvršujeta ustanoviteljici.
(4) Svet ustanoviteljic OV po potrebi usklajuje odločitve občinskih svetov ustanoviteljic v zvezi:
– z zadolževanjem zavoda in dajanju poroštev;
– s statusnimi spremembami ali prenehanjem zavoda;
– s spremembo ali razširitvijo dejavnosti zavoda;
– v drugih primerih, ko tako določa zakon ali drug predpis.
39. člen
(način izvrševanja nalog)
Svet ustanoviteljic OV izvršuje svoje naloge po tem odloku samostojno, v imenu in za račun občin, ki so ga ustanovile.
40. člen
(način dela Sveta ustanoviteljic OV)
(1) Svet ustanoviteljic OV dela na sejah. Seja se skliče na pobudo kateregakoli župana občine ustanoviteljice, ki potem tudi vodi sejo. Seje so lahko tudi korespondenčne.
(2) Svet ustanoviteljic OV veljavno odloča, če sta na seji prisotna oba župana.
41. člen
(način sprejemanja odločitev)
(1) Pri glasovanju ima vsak župan en glas.
(2) Svet ustanoviteljic OV sprejema odločitve s soglasjem obeh županov.
42. člen
(poročanje)
(1) Svet ustanoviteljic OV najmanj enkrat letno, oziroma po potrebi, poroča občinskima svetoma o svojem delu.
(2) Občinska sveta lahko obravnavata vprašanja iz pristojnosti Sveta ustanoviteljic OV in zavzameta do njih svoje stališče.
(3) Pri poročanju in obravnavanju vprašanj iz pristojnosti Sveta ustanoviteljic OV pred posameznim občinskim svetom predstavlja Svet ustanoviteljic OV tisti njen član, ki je predstavnik posamezne ustanoviteljice v Svetu ustanoviteljic OV.
43. člen
(sredstva za delo Sveta ustanoviteljic OV)
(1) Sredstva za delo Sveta ustanoviteljic OV predstavljajo stroški njegovega poslovanja.
(2) Sredstva za delo Sveta ustanoviteljic OV zagotovita občini ustanoviteljici v svojih proračunih.
(3) Vsaka občina ustanoviteljica krije eno polovico stroškov za delo Sveta ustanoviteljic OV.
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
44. člen
Člani sveta zavoda, ravnatelj zavoda in člani sveta staršev opravljajo svojo funkcijo do izteka mandata.
45. člen
(1) Zavod mora uskladiti pravila zavoda s tem odlokom najkasneje v šestih mesecih od uveljavitve tega odloka.
(2) Ostali splošni akti zavoda se morajo s tem odlokom in pravili zavoda uskladiti v roku šestih mesecev od uveljavitve pravil zavoda.
(3) Do uskladitve pravil zavoda in uskladitve drugih aktov s tem odlokom se smiselno uporabljajo določila obstoječih splošnih aktov zavoda, če niso v nasprotju s tem odlokom.
46. člen
(1) Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o organiziranju vzgojnovarstvenega zavoda Otroški vrtec Ajdovščina (Uradni glasilo, št. 6/92).
(2) Vsa dejanja, ki so potrebna za vpis v sodni register in začetek dela zavoda po tem odloku, opravi ravnatelj.
47. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 014-2/2006
Ajdovščina, dne 11. februarja 2014
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.
Št. 007-6/2013-6
Vipava, dne 27. marca 2014
Župan
Občine Vipava
mag. Ivan Princes l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti