Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014

Kazalo

Št. 430-31/2014/2 Ob-2087/14 , Stran 1043
Št. 430-31/2014/2 Ob-2087/14
Javno zbiranje ponudb
za oddajo nepremičnine v najem
I. Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor, Vošnjakova 16, 2000 Maribor, v skladu z 20. in 29. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) ter 35. do 39. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12) vabi ponudnike, da oddajo ponudbo za najem prostora za opravljanje trgovinske dejavnosti z mešanim blagom znotraj zavoda za potrebe osebnih nakupov zaprtih oseb. II. Predmet najema je poslovni prostor na parceli št. 1774, k.o. 657 Maribor – Grad, št. stavbe 1797. Lastnik objekta je Republika Slovenija, upravljalec pa Ministrstvo za pravosodje, Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij. Mesečna najemnina z vključenimi obratovalnimi stroški (električno energijo, vodo in odvozom smeti) znaša 60,00 EUR. Ponudnik mora predložiti ponudbo za najem prostora za opravljanje trgovinske dejavnosti z mešanim blagom znotraj zavoda za potrebe osebnih nakupov zaprtih oseb po pogojih, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji za javno zbiranje ponudb za oddajo nepremičnine v najem. III. Prevzem razpisne dokumentacije je možen pri pravosodnem policistu na vhodu Zavoda za prestajanje kazni zapora Maribor, Vošnjakova 16, Maribor, vsak delovni dan od dne 4. 4. 2014 do dne 18. 4. 2014. Dokumentacija je brezplačna. Podrobnejše informacije glede predmeta javne ponudbe dobite na tel. 02/29-09-677 pri Rajku Prnaverju ali na tel. 02/29-09-674 pri Maji Kokot Čuček, v poslovnem času zavoda, med 8.30 in 14.30. IV. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprtih ovojnicah na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor, Vošnjakova 16, 2000 Maribor, do vključno 22. 4. 2014 do 10. ure. Na sprednji strani ovojnice mora biti navedeno: "Ne odpiraj – Ponudba za najem nepremičnine«. Na zadnji strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne pogoje. V. Javno odpiranje ponudb bo potekalo v prostorih Zavoda za prestajanje kazni zapora Maribor, Vošnjakova 16, Maribor, in sicer 23. 4. 2014 ob 10. uri. K odpiranju ponudb lahko pristopi vsak ponudnik oziroma njegov pooblaščenec, ki je pravočasno oddal ponudbo. VI. Naročnik bo za najugodnejšo ponudbo izbral tisto ponudbo, ki bo prejela najvišje število točk po navedenih merilih. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! V primeru več enakih najugodnejših ponudb bo naročnik pisno pozval najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe. Rok za oddajo nove ponudbe bo največ 5 dni od prejema obvestila ponudnika za oddajo nove ponudbe. Če tudi v tem primeru naročnik ne bo mogel izbrati najugodnejšega ponudnika, bo z vsemi najugodnejšimi ponudniki izvedel dodatna pogajanja. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje v 10 dneh od datuma odpiranja ponudb. VII. Pristojna komisija lahko s soglasjem predstojnika postopek javnega zbiranja ponudb za oddajo v najem ustavi vse do sklenitve pravnega posla. Pogodba za izvajanje prodaje zaprtim osebam bo z izbranim izvajalcem sklenjena za dobo enega leta, to je predvidoma od dne 1. 5. 2014 do dne 30. 4. 2015.
Ministrstvo za pravosodje, Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor