Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014

Kazalo

944. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah in cestno prometni ureditvi v Občini Žalec, stran 2805.

Na podlagi Zakona o cestah (ZCes-1, Uradni list RS, št. 109/10) in 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) je Občinski svet Občine Žalec na 25. seji dne 20. marca 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah in cestno prometni ureditvi v Občini Žalec
1. člen
Odlok o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 52/12) se dopolni tako, da se v prvem odstavku 2. člena (pomen izrazov), doda:
»Intervencijske poti« so poti, namenjene zagotavljanju dostopa intervencijskih vozil do objektov in vhodov v objekte.
»Intervencijska vozila« so vozila organov in organizacij, ki opravljajo intervencijske naloge v skladu z zakonskimi pooblastili, ter vozila, ki opravljajo intervencijsko dejavnost na področju gospodarskih javnih služb.
»Lastnik vozila« je fizična ali pravna oseba, na ime katerega je vozilo registrirano in so podatki o njem razvidni iz evidence lastnikov motornih vozil oziroma iz drugih dokumentov v primeru, da vozilo ni registrirano.
»Parkirna ura« je naprava ali predmet za ročno označitev časa prihoda oziroma začetka parkiranja, s katero voznik označi čas prihoda na območju časovno omejenega parkiranja.
»Označitev časa prihoda« pomeni na vidnem mestu v vozilu nameščena oznaka začetka parkiranja. Začetek časa prihoda lahko voznik označi tako, da namesti ročno parkirno uro ali na listu papirja razločno napiše uro začetka parkiranja.
»Izvajalec oziroma upravljavec skladišča oziroma hrambe zapuščenih vozil« je fizična ali pravna oseba, pooblaščena s strani župana.«
2. člen
Za 31. členom se doda nov, 31.a člen (vzdrževanje parkirnih površin), ki se glasi:
»(1) Redno letno in zimsko vzdrževanje javnih parkirnih površin opravlja pristojna krajevna skupnost ali Mestna skup­nost Žalec po legi nepremičnine.
(2) Izvajalec rednega vzdrževanja odgovarja za škodo, ki jo le-ta povzroči ob izvajanju lokalne gospodarske javne službe.
(3) Izvajalec rednega vzdrževanja je dolžan skleniti zavarovanje svoje odgovornosti za škodo, povzročeno tretjim osebam za primer poškodb iz naslova naravnih nesreč ali izvajanja lokalne gospodarske javne službe.«
3. člen
Za 32. členom se doda nov, 32.a člen (časovno omejeno parkiranje), ki se glasi:
»(1) Na javnih parkirnih površinah je parkiranje lahko časovno omejeno, in sicer do dveh ur. Za časovno omejeno parkiranje se parkirnina ne plačuje.
(2) Dovoljeni čas parkiranja v območju časovno omejenega parkiranja mora biti označen na dopolnili tabli prometnega znaka, ki označuje parkirišče s časovno omejenim parkiranjem.
(3) Voznik, ki parkira vozilo na javnih parkirnih površinah, na katerih je parkiranje časovno omejeno, mora čas začetka parkiranja označiti s parkirno uro ali z listkom, na katerem je čitljivo napisan čas začetka parkiranja, ki ga voznik namesti na vidnem mestu armaturne plošče pod prednjim vetrobranskim steklom. Po izteku dovoljenega časa parkiranja mora voznik vozilo odpeljati. Podaljšanje parkiranja na istem parkirnem mestu ni dovoljeno.
(4) Na javnih parkirnih površinah je parkiranje dovoljeno le znotraj označenih parkirnih površin.
(5) Določila tega člena veljajo tudi za vozila invalidov in pogodbenih uporabnikov vozil za oskrbovanje oskrbovancev na domu, katerih vozila so označena z veljavno parkirno karto upravičencev do njene uporabe, razen če je s prometno signalizacijo drugače določeno.
(6) Določila tega člena ne veljajo za intervencijska vozila v času izvajanja dejavnosti, razen če je s prometno signalizacijo drugače določeno.
(7) Z globo 40 EUR se kaznuje za prekršek voznik ali lastnik oziroma uporabnik vozila, ki ravna v nasprotju s tretjim, četrtim in petim odstavkom tega člena.«
4. člen
Za 32a. členom se doda nov 32.b člen (določitev časovno omejenih območij parkiranja):
»Območja kratkotrajnega parkiranja ter časovna omejitev so določeni v prilogi tega odloka.«
5. člen
Za 37. členom se doda nov, 37.a člen (dostava blaga), ki se glasi:
»(1) Dostava in odvoz blaga na javnih prometnih in parkirnih površinah ne sme ovirati normalnega poteka prometa in mora biti opravljena hitro in brez odlašanja. V primeru onesnaženja javne prometne ali parkirne površine pri dostavi ali odvozu blaga je potrebno prometno oziroma parkirno površino temeljito očistiti.
(2) Občinska uprava lahko določi, da se v strnjenih stanovanjskih delih mesta dostava blaga lahko izvaja šele po 6. uri zjutraj.
(3) Z globo 40 EUR se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.
(4) Z globo 100 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 40 EUR.«
6. člen
Tretji odstavek 38. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek voznik ali lastnik oziroma uporabnik tovornega vozila ali avtobusa, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.«
7. člen
Za 38. členom se doda nov, 38.a člen (parkiranje počitniških prikolic in avtodomov), ki se glasi:
»(1) Na javnih prometnih in parkirnih površinah ni dovoljeno parkirati počitniških prikolic oziroma avtodomov z namenom bivanja, zimovanja ali uporabe za drug namen, če to ni posebej označeno in za ta namen posebej urejeno.
(2) Ne glede na določilo iz prvega odstavka tega člena je dovoljeno parkirati počitniške prikolice oziroma avtodome, če je to posebej dovoljeno z odločbo občinskega organa za potrebe opravljanja določene dejavnosti uporabnika.
(3) Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek voznik ali lastnik oziroma uporabnik avtodoma ali prikolice, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.«
8. člen
Za 38.a členom se doda nov, 38.b člen, (ustavitev in parkiranje), ki se glasi:
»(1) Ustavitev in parkiranje vozil je prepovedano povsod, kjer to prepovedujejo prometna signalizacija ali določbe Zakona o pravilih cestnega prometa, dodatno pa še:
1. na obračališču avtobusov;
2. na površinah, kjer se ovira dostop do transformatorske postaje ali do označenega priključka za vodovodno omrežje oziroma do drugih vodov gospodarske javne infrastrukture oziroma na ali pred komunalnimi napravami (priključki na vodovodno omrežje, kanalizacijski jaški, hidranti, kontejnerji za odpadke ipd.);
3. na zelenih površinah, otroških in drugih igriščih, tržnicah ter na funkcionalnih zemljiščih spomenikov in obeležij.
(2) Z globo 40 EUR se kaznuje za prekršek voznik ali lastnik oziroma uporabnik vozila, ki ravna v nasprotju s prvo točko prejšnjega odstavka.
(3) Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek voznik ali lastnik oziroma uporabnik vozila, ki ravna v nasprotju z drugo in tretjo točko prvega odstavka.«
9. člen
Za 46. členom se doda nov, 46.a člen, (odstranitev zapuščenega vozila), ki se glasi:
»(1) Na javni prometni in parkirni površini ali na drugi javni površini, ki ni namenjena prometu vozil, je prepovedano puščati zapuščena vozila, kot to določa veljavna cestno prometna zakonodaja.
(2) V primeru, ko pooblaščena uradna oseba najde zapuščeno vozilo, ravna v skladu z veljavno cestno prometno zakonodajo, tako da na vozilo namesti pisno odredbo, s katero naloži odstranitev vozila v treh dneh od dneva izdaje odredbe.
(3) V primeru, ko je vozilo po preteku roka še vedno na površini iz prvega odstavka tega člena, pooblaščena uradna oseba odredi odvoz vozila na za hrambo določen varovan prostor, istočasno pa se v primeru onesnaženja površine pod zapuščenim vozilom poda prijava ustrezni inšpekcijski službi. Vozilo odstrani pooblaščeni izvajalec. Stroški, povezani z odvozom, hrambo in razgradnjo vozila, bremenijo lastnika vozila.
(4) V primeru, da lastnik ni znan, gredo stroški odvoza in hrambe vozila v breme proračuna Občine Žalec oziroma upravljavca. Po treh mesecih se tako vozilo lahko uniči oziroma proda.
(5) Zapuščeno vozilo večje vrednosti se po poteku treh mesecev proda na javni dražbi, ki jo občasno organizira upravljavec skladišča zapuščenih vozil.
(6) Vrednost vozila ugotovi sodni cenilec in o tem poda pisno mnenje.
(7) Iz izkupička od prodanih vozil upravljavec pokrije stroške prevoza in hrambe vozil ter ostale stroške. Preostanek pripada lastniku vozila.
(8) Kadar se na javni dražbi prodajajo vozila, katerih lastnik ni znan, se izkupiček od prodanih vozil po pokritju vseh stroškov, nakaže na transakcijski račun Občine Žalec.
(9) Če se na kraju samem ugotovi, da je zapuščeno vozilo očitno zavrženo in predstavlja manjšo ali neznatno tržno vrednost oziroma gre le še za ostanke vozila in predstavlja odpadek ter s tem nevarnost za ljudi ali okolje (deli vozila, vozilo je brez vitalnih delov, nepopolno, dotrajano ali poškodovano ter je njegova vrednost manjša od stroškov odvoza, hrambe in razgradnje), se vozilo, na podlagi odredbe, ki jo izda pooblaščena uradna oseba, da takoj v razgradnjo ali uniči kot kosovni odpadek.
(10) Ne glede na določilo tretjega odstavka tega člena se lahko odredi takojšnji odvoz vozila, ki se nahaja na brežinah oziroma v strugi vodotoka ali na drugih površinah, če po presoji pooblaščene uradne osebe predstavlja nevarnost za onesnaževanje okolja ali ogroža varnost ljudi in premoženja.
(11) Z globo 120 EUR se kaznuje lastnik zapuščenega vozila, ki vozila ne odstrani, kljub temu, da je bila odrejena odstranitev v skladu z veljavno cestno prometno zakonodajo.«
10. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja javnih parkirnih površin v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 45/04).
11. člen
Doda se nov 56.b člen (Določitev parkirnih površin), ki se glasi:
»Občinski svet Občine Žalec s sklepom opredeli površine za parkiranje in določi njihov namen.«
12. člen
Doda se nov 56.c člen (vzpostavitev sistema časovno omejenega parkiranja oziroma sistema plačljivega parkiranja), ki se glasi:
»Občina mora izvesti vse potrebno za vzpostavitev sistema časovno omejenega parkiranja v roku dveh mesecev po uveljavitvi sklepa iz 4. člena tega odloka.«
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 344-00-0007/2013
Žalec, dne 20. marca 2014
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.