Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014

Kazalo

912. Ugotovitvena odločba o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 2754.

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – UPB, 107/13) ter na podlagi 21. in 212. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – ZGO-1-UPB1, 92/05, 111/05 – Odl. US, 93/05, 120/06 – Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 62/10 – popr., 20/11 – Odl. US in 57/12) je Občinski svet Občine Idrija na 23. seji dne 20. 11. 2013 sprejel Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena (Uradni list RS, št. 104/13). Na podlagi sprejetega sklepa občinska uprava izdaja naslednjo
U G O T O V I T V E N O O D L O Č B O
I.
Pri nepremičninah parc. št. 2263/1, 2263/2, 2490/2, 2490/3, 2490/4, 2490/7, vse k.o. Idrija mesto, se vzpostavi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
II.
Po pravnomočnosti odločbe se ugotovitveno odločbo pošlje pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se pri zgoraj navedenih nepremičninah zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javno dobro v lasti Občine Idrija.
Obrazložitev:
V skladu s 13. členom Zakona o javnih cestah mora biti cesta v zemljiško knjigo vpisana kot javno dobro v lasti države za državno cesto in kot javno dobro v lasti občine za občinsko cesto. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javno dobro v lasti Občine Idrija torej pridobijo nepremičnine, ki predstavljajo omrežje gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena, navedene v Odloku o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 104/09, 73/10) in Odloku o Občinskem prostorskem načrtu Občine Idrija (Uradni list RS, št. 38/11) kot površine za transport oziroma v naravi predstavljajo nekategorizirane dostopne poti do objektov.
Nepremičnine, ki predstavljajo športni objekt pa pridobijo status javnega dobra na podlagi 20. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 27/02 Odl. US: U-I-210/98-32, 110/02 – ZGO-1, 15/03 – ZOPA).
Odločba je izdana po uradni dolžnosti in je takse prosta.
Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo ni dopustna pritožba, dovoljen pa je upravni spor, ki se sproži s tožbo pri Upravnem sodišču RS v Ljubljani, v roku 30 dni po objavi odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije. Eventualna pritožba se lahko vloži pismeno ali ustno na zapisnik pri navedenem sodišču ali pri kateremkoli drugem sodišču.
Št. 478-31/2011-13
Idrija, dne 21. marca 2014
Direktorica
Občinske uprave Občine Idrija
Mojca Remškar Planinc l.r.