Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014

Kazalo

934. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o izvedbenemu delu občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji, stran 2782.

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl. US: U-I-43/13-8) je župan Občine Šmartno pri Litiji sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o izvedbenemu delu občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji
1. člen
(splošno)
S tem sklepom župan Občine Šmartno pri Litiji določa način priprave sprememb in dopolnitev izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta (v nadaljnjem besedilu: OPN).
Pravna podlaga za pripravo OPN-ja so naslednji predpisi: Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.) 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A; v nadaljevanju: ZPNačrt), Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07) in Odlok o strategiji prostorskega razvoja Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 22/08).
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPN)
Pobudnik in lastnik zemljišča za katerega se vršijo spremembe in dopolnitve izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji je na Občino Šmartno pri Litiji naslovil prošnjo, za umestitev kamnoloma na delu zemljišča parc. št. 636/2, k.o. Vintarjevec. Ob pobudi je priloži tudi strokovne podlage – rudarski projekt za izvajanja del pri sanaciji opuščenega kamnoloma v I. fazi ter izkoriščanje zalog tehničnega kamna in izvajanje del pri izkoriščanju na lokaciji kamnoloma Kožlivc v II. fazi. Strokovne podlage opredeljuje faznost, način izkoriščanja in končno sanacijo kamnoloma. Po končani sanaciji se območje opredeljuje kot območje kmetijskih zemljišč.
3. člen
(območje prostorskega načrta)
Izvedbeni del občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji se spreminja na delu zemljišča parc. št. 636/2, k.o. Vintarjevec, ki je po obstoječi namenski rabi opredeljeno kot gozdno zemljišče. Območje spremembe namembnosti, katere predstavlja tudi ureditveno območje kamnoloma znaša 19.525 m² oziroma 1,9 ha. Letna proizvodnja znaša 20.000 m³ dolomita.
4. člen
(vsebina in oblika OPN)
Izvede se dopolnitev izven okvirne in okvirne vsebine lista št. F2315, ter vektorskih podatkov skladno z določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07). Prav tako se dopolni besedilni del odloka, ter v Prilogo 1 odloka zapišejo prostorsko izvedbeni pogoji za koriščenje mineralnih surovin.
Načrtovalec OPN-ja bo moral predati pripravljavcu, to je Občini Šmartno pri Litiji, štiri izvode akta v analogni obliki in en izvod v digitalni obliki, tako tekstualni kot grafični del, le-tega pa v programu AutoCAD (dwg) oziroma zapisu, ki ga uporablja pripravljavec.
5. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovno rešitev bo izdelal izbrani prostorski načrtovalec na podlagi prikaza stanja prostora, ter že izdelanih strokovnih podlag. Strokovna rešitev mora biti izdelana v skladu z določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
Kolikor bo za predviden OPN treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje, je potrebno za dopolnjeni osnutek zagotoviti okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom akta poslati pristojnem ministrstvu.
Osnutek se posreduje tudi Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, Direktoratu za okolje, Sektor za CPVO, Dunajska c. 22, 1000 Ljubljana.
6. člen
(posebne smernice)
Občina Šmartno pri Litiji je na podlagi tretjega odstavka 47. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl. US: U-I-43/13-8) pridobila posebne smernice od:
– Ministrstva za infrastrukturo in prostor, Direktorata za energijo; dopis prejete 23. 12. 2013
– Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Ljubljana; dopis prejete 23. 12. 2013
– Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave; dopis prejete 10. 12. 2013.
Vloga za pridobitev posebnih smernic je bila naslovljena tudi na Agencijo RS za okolje, ki pa ni podala odgovora.
Vsebina posebnih smernic je zajeta v pripravljen osnutek sprememb in dopolnitev SPRO.
7. člen
(postopek in roki priprave OPN)
Izvedejo se naslednji nadaljnji postopki:
+----------------------------------------+----------------------+
|         Faze         |     Roki     |
+----------------------------------------+----------------------+
|Objava Sklepa o začetku priprave akta  |marec 2014      |
+----------------------------------------+----------------------+
|Izdelava osnutka z usklajevanji     |marec 2014      |
+----------------------------------------+----------------------+
|Pridobitev 1. mnenja v roku 30 dni   |april 2014      |
+----------------------------------------+----------------------+
|Dopolnitev osnutka akta v skladu    |april 2014      |
|z zahtevami iz podanih smernic     |           |
+----------------------------------------+----------------------+
|Javna razgrnitev 30 dni         |maj 2014       |
|in javna obravnava           |           |
+----------------------------------------+----------------------+
|Stališča do podanih pripomb       |maj 2014       |
+----------------------------------------+----------------------+
|Priprava predloga            |junij 2014      |
+----------------------------------------+----------------------+
|Pridobitev mnenj na usklajen predlog  |junij 2014      |
|akta v roku 30 dni           |           |
+----------------------------------------+----------------------+
|Obravnava in sprejem akta z odlokom na |julij/september2014  |
|seji občinskega sveta          |           |
+----------------------------------------+----------------------+
|Objava odloka v Uradnem listu RS    |september 2014    |
+----------------------------------------+----------------------+
8. člen
(nosilci urejanja prostora)
Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo smernic in mnenj na osnutek in predlog OPN so:
1. Za področje razvoja poselitve:
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR, Direktorat za prostor – Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
2. Za področje kmetijstva:
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE, Direktorat za kmetijstvo – Dunajska 22, 1000 Ljubljana
3. Za področje gozdarstva, lovstva in ribištva:
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo – Dunajska 22, 1000
ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE – Večna pot 2, 1000 Ljubljana
4. Za področje rabe in upravljanja z vodami:
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE, Agencija RS za okolje – Vojkova 1b, 1000 Ljubljana
5. Za področje ohranjanja narave:
ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE – Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana
6. Za področje varstva kulturne dediščine:
MINISTRSTVO ZA KULTURO, Direktorat za kulturno dediščino – Maistrova 10, 1000 Ljubljana
7. Za področje cestnega prometa s pomorskim in železniškim prometom in zračnega prometa:
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR, Direktorat za infrastrukturo – Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (zakonska podlaga: Zakon o cestah, Zakon o železniškem prometu, Zakon o letalstvu)
8. Za področje trajnostne mobilnosti:
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR, Direktorat za promet – Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
9. Za področje rudarstva:
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR, Direktorat za energijo – Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
10. Za področje energetike:
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR, Direktorat za energijo – Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
ELEKTRO LJUBLJANA d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana
11. Za področje zaščite in reševanja:
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Uprava RS za zaščito in reševanje – Vojkova 61, 1000 Ljubljana
12. Za področje obrambe:
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Direktorat za logistiko – Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana
13. Za področje lokalne gospodarske javne infrastrukture:
KOMUNALNO STANOVANJSKO PODJETJE LITIJA – Ponoviška c. 15, 1270 Litija
14. Za področje lokalnih cest:
OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI – Tomazinova 2. 15, 1275 Šmartno pri Litiji.
V skladu z določili 58. člena ZPNačrt in 40. člena Zakona o varstvu okolja se poda vloga na Ministrstvo pristojno za okolje za pridobitev odločbe o morebitni obveznosti izdelave celovite presoje vplivov na okolje (CPVO).
Kolikor se izkaže, da se predvideni posegi na predmetnem območju dotikajo tudi morebitnih drugih področij, kot jih pokrivajo zgoraj navedeni nosilci urejanja prostora, se jih mora vključiti in od njih pridobiti smernice in mnenja.
Nosilci urejanja prostora so dolžni v 30 dneh od prejema poziva na predloženi osnutek OPN podati prvo mnenje za načrtovanje. V primeru, da v 30 dneh nosilci urejanja prostora ne podajo mnenja, se šteje, da mnenja nimajo. V tem primeru mora načrtovalec prostorske ureditve upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.
Na usklajen predlog OPN-ja morajo nosilci urejanja prostora v 30 dneh podati svoje drugo mnenje. V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30. dneh svojega mnenja niso podali, se šteje, da soglašajo s predlagano prostorsko ureditvijo.
9. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPN)
Finančna sredstva za izdelavo sprememb in dopolnitev OPN-ja z zagotovi pobudnik sprememb in dopolnitev OPN-ja.
10. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na svetovnem spletu na naslovu: http://www.smartno-litija.si ter začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-3/2007-440
Šmartno pri Litiji, dne 25. marca 2014
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.