Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014

Kazalo

920. Odlok o sofinanciranju kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova Gorica, stran 2763.

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – ZUJIK-UPB1 s spremembami), Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08 – ZVKD-1 s spremembami) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 20. 3. 2014 sprejel
O D L O K
o sofinanciranju kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova Gorica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa namen, cilje, predmet, upravičenost stroškov, pogoje, kriterije in postopek dodeljevanja sredstev za sofinanciranje kulturnih projektov na področju varstva nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova Gorica in nadzor nad porabo sredstev.
2. člen
Po Zakonu o varstvu kulturne dediščine je varstvo nepremične kulturne dediščine v javno korist. Javna korist varstva dediščine se določa v skladu s kulturnim, vzgojnim, razvojnim, simbolnim in identifikacijskim pomenom dediščine za občino in obsega tudi ohranitev dediščine in preprečevanje škodljivih vplivov.
3. člen
Javni interes na področju ohranjanja nepremične kulturne dediščine občina udejanja z javnim razpisom o sofinanciranju projektov na področju varstva nepremične kulturne dediščine (v nadaljevanju: javni razpis).
II. NAMEN IN CILJI JAVNEGA RAZPISA
4. člen
Namen javnega razpisa je zagotavljanje javnega interesa občine na področju nepremične kulturne dediščine s spodbujanjem sofinanciranja projektov obnove in prezentacije kulturnih spomenikov.
5. člen
Cilji javnega razpisa so:
– varstvo kulturne dediščine ter razvijanje zavesti o njenih vrednotah,
– izboljšanje dostopnosti do kulturne dediščine in njenega komunikacijskega potenciala,
– povečanje možnosti za trajnostni razvoj.
III. PREDMET JAVNEGA RAZPISA IN VIŠINA SOFINANCIRANJA
6. člen
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova Gorica, in sicer sofinanciranje izvedbe gradbeno-obrtniških posegov in investicijsko-vzdrževalnih del za ohranjanje kulturnovarstvenih sestavin razglašenih kulturnih spomenikov. Predmet javnega razpisa so naslednji kulturni spomeniki:
– kulturni spomeniki iz 5., 6., 7. in 8. člena Odloka o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju Občine Nova Gorica (Uradno glasilo, N. Gorica, št. 8/85), Tabor in podružnična Cerkev Marijinega vnebovzetja v Vitovljah, Marijino svetišče (bazilika) na Sveti Gori in Cerkev svetega Petra v Vitovljah, razglašene z istim odlokom, vse v obsegu in na način, kot je opredeljeno v Strokovnih osnovah za razglasitev nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti Zavoda za varstvo kulturne dediščine v Novi Gorici (december 1984) ter
– kulturni spomeniki razglašeni z drugimi odloki (Cerkev svete Katarine – Preserje nad Branikom, razglašene z Odlokom o razglasitvi cerkve sv. Katarine – Preserje nad Branikom za kulturni spomenik lokalnega pomena, Uradni list RS, št. 61/13, Vila Rafut, razglašena z Odlokom o razglasitvi Rafutskega parka z vilo za kulturni spomenik lokalnega pomena, Uradne objave, št. 21/03).
Predmet razpisa niso:
– kulturni spomeniki, ki so v postopku denacionalizacije ali je nerazrešeno vprašanje lastništva,
– objekti znotraj naselbinskih, krajinskih in arheoloških spomenikov, ki sami niso razglašeni za kulturni spomenik,
– dediščina, razglašena za kulturni spomenik v času med objavo razpisa in oddajo prijav.
7. člen
Višina sredstev za sofinanciranje se določi z vsakoletnim javnim razpisom.
Višina zaprošenih sredstev za sofinanciranje posameznega projekta ne sme biti višja od 50 % celotne vrednosti upravičenih stroškov za izvedbo projekta in ne višja od tretjine razpisanih sredstev.
Sredstva morajo biti porabljena v tekočem proračunskem letu.
IV. UPRAVIČENI STROŠKI
8. člen
V sofinanciranje so vključeni samo upravičeni stroški, opredeljeni v nadaljevanju po posameznih sklopih.
Lastno delo oziroma lastni material brez računov ne spadata med upravičene stroške.
Stroški so upravičeni, če:
– so s projektom neposredno povezani, so potrebni za njegovo izvedbo in so v skladu s cilji razpisa,
– če gre za dela, ki so bila predmet ocenjevanja,
– so skladni z gradbeni dovoljenjem, kadar je to potrebno, skladni s projektom za izvedbo del in s popisom del,
– so dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena; za blago, ki je bilo dobavljeno oziroma za storitve, ki so bile izvedene,
– so prepoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja,
– nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti in
– temeljijo na knjigovodskih in drugih listinah.
Davek na dodano vrednost se šteje kot upravičen strošek, razen če je predlagatelj projekta hkrati izvajalec predlaganih posegov/del in je davčni zavezanec.
Občina bo kot dokazilo upravičenosti stroškov upoštevala izključno naslednja dokazila: kopije računov s priloženimi bančnimi izpisi nakazil, kopije plačanih virmanov oziroma položnic, ne bo pa upoštevala listin o kompenzaciji in podobnih posrednih oblik, ki ne zajemajo neposrednega plačila pogodbenih del.
Dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so bili že povrnjeni iz kateregakoli drugega vira, ni dovoljeno. V primeru ugotovitve dvojnega financiranja bo občina prekinila izplačevanje sredstev in odstopila od pogodbe ter zahtevala vračilo v višini vseh izplačanih sredstev vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila.
Neupravičeni stroški kulturnega projekta vedno predstavljajo breme, ki ga nosi izvajalec.
Upravičeni stroški so stroški gradbeno-obrtniških posegov in investicijsko-vzdrževalnih del za ohranjanje kulturnovarstvenih lastnosti na kulturnih spomenikih, skladnih s kulturnovarstvenimi pogoji, in so potrjeni s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Nova Gorica (v nadaljevanju: ZVKDS, OE Nova Gorica).
Upravičeni stroški so:
– stroški sanacije temeljev,
– stroški sanacije sten (zidovi),
– stroški sanacije stropov,
– stroški sanacije stopnišč,
– stroški sanacije strešnih konstrukcij in streh – kritin,
– stroški sanacije notranjih in zunanjih ometov (fasade),
– stroški sanacije stavbnega pohištva (okna, vrata),
– stroški sanacije stavbno-kleparskih elementov,
– stroški sanacije tlakov,
– drugi stroški, ki pripomorejo oziroma omogočajo ohranjanje kulturnovarstvenih lastnosti spomenika.
Stroški tistih del, ki neposredno ne pripomorejo k ohranjanju kulturnovarstvenih lastnosti spomenika (npr. elektro in vodoinstalacijskih del, notranja oprema, ogrevalni sistemi, gradbeni nadzor ipd.), niso predmet sofinanciranja občine.
V. POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU
9. člen
Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu:
1. Enota kulturne dediščine, na kateri bodo izvedeni posegi, mora biti razglašena za kulturni spomenik z aktom o razglasitvi kulturnega spomenika lokalnega pomena na območju Mestne občine Nova Gorica. Predmet sofinanciranja so izključno tiste lastnosti kulturnega spomenika, ki so bile podlaga za razglasitev kulturnega spomenika.
2. Upravičenec do sredstev javnega razpisa je lahko le lastnik ali solastniki kulturnega spomenika z ustreznimi dokazili.
3. Predlagatelj mora imeti zagotovljena finančna sredstva v višini najmanj 50 % upravičenih stroškov predlaganih posegov.
4. Višina zaprošenih sredstev sofinanciranja posameznega projekta ne sme biti višja od 50 % celotne vrednosti upravičenih stroškov za izvedbo projekta in ne višja od tretjine vseh razpisanih sredstev.
5. Prijavljeni projekt mora imeti zaprto finančno konstrukcijo, kar pomeni, da mora imeti predlagatelj v celoti zagotovljena sredstva za izvedbo projekta, upoštevaje tudi sredstva iz naslova tega razpisa, ki so omejena z vrednostjo iz prejšnje točke. Če kateri od drugih virov, ki jih predlagatelj v finančni konstrukciji predvideva, dejansko ne bo pridobljen oziroma ne bo pridobljen v planirani višini, jih mora zagotoviti predlagatelj iz lastnih virov.
6. Projekt se mora zaključiti v tekočem proračunskem letu, za katerega je objavljen javni razpis ne glede na to, da lahko celotna investicija traja več let. Natančen rok se določi v javnem razpisu. Do tega datuma mora biti projekt fizično končan, kar pomeni zaključek vseh del.
7. Predlagatelj mora za predlagane posege na kulturnem spomeniku pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS, OE Nova Gorica.
8. Predlagatelj mora za predlagane posege na kulturnem spomeniku pridobiti potrjen konservatorski načrt, če tako določajo kulturnovarstveni pogoji.
9. Predlagatelj mora za predlagane posege na kulturnem spomeniku pridobiti veljavno gradbeno dovoljenje, če je to potrebno po Zakonu o graditvi objektov.
10. Predlagatelj mora prikazati dejansko stanje kulturnega spomenika s pomočjo fotografske dokumentacije, iz katere je razvidno fizično stanje varovanih elementov spomenika, ki bodo predmet sofinanciranja (posnetki ne smejo biti starejši od dveh mesecev).
11. Predlagatelj mora priložiti mnenje strokovnjaka gradbene stroke, ki vsebuje opis in obseg poškodb ter njihovo razvrstitev glede na Kriterij št. 1 iz 10. člena tega odloka.
12. Predlagatelj mora priložiti podpisano izjavo – »Splošna izjava«, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
13. Predlagatelj mora za predlagane posege na kulturnem spomeniku priložiti grafične priloge, izdelane v obliki popisa del ali projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) po Zakonu o graditvi objektov (priloge niso obvezne za zamenjavo kritine).
14. Predlagatelj mora objektivno ovrednotiti obseg upravičenih stroškov projekta. Za predlagane posege na kulturnem spomeniku mora pridobiti popis del in predračun, ki ga podpiše oziroma s katerim soglaša odgovorni konservator.
15. Predlagatelj v primeru, da kulturnemu spomeniku zaradi poškodb in nevarnosti uničenja in porušitve grozi izguba varovanih vrednot, pridobi statično poročilo, potrjeno od strokovnega izvedenca gradbene stroke, registriranega pri ustrezni zbornici, ki ni sodeloval pri izdelavi investicijsko-tehnične dokumentacije, ali od sodnega izvedenca za področje gradbeništva.
Dokazila, ki se nanašajo na izpolnjevanje zgoraj navedenih pogojev in predstavljajo obvezne priloge ob prijavi na javni razpis, se natančno definirajo v besedilu javnega razpisa oziroma v razpisni dokumentaciji.
Na javnem razpisu ne morejo kandidirati tisti prijavitelji, ki imajo omejitve poslovanja na podlagi posebnega zakona.
VI. KRITERIJI ZA IZBOR PROJEKTOV, KI IZPOLNJUJEJO POGOJE
10. člen
Vloge se bodo strokovno presojale in ocenjevale po naslednjih kriterijih:
Kriterij št. 1: ogroženost spomenika zaradi človekovih ali drugih zunanjih vplivov:
– kulturni spomenik ima manjše poškodbe, ki ne ogrožajo varovanih lastnosti spomenika (1 točka);
– kulturni spomenik ima poškodbe, ki ogrožajo posamezne varovane lastnosti spomenika (5 točk);
– kulturnemu spomeniku zaradi poškodb in nevarnosti uničenja in porušitve grozi izguba varovanih lastnosti, kar mora biti potrjeno od strokovnega izvedenca, registriranega pri ustrezni zbornici, ki ni sodeloval pri izdelavi investicijsko-tehnične dokumentacije, ali od sodnega izvedenca (10 točk).
Kriterij št. 2: zagotovljena lastna finančna sredstva predlagatelja projekta:
– predlagatelj ima zagotovljena finančna sredstva v višini 50 do 60 % (0 točk);
– predlagatelj ima zagotovljena finančna sredstva v višini nad 61 % do 70 % (2 točki);
– predlagatelj ima zagotovljena lastna sredstva v višini nad 71 % (4 točke).
Največje možno število doseženih točk je 14. Financira se projekt(e), ki dosežejo najvišje število točk.
Strokovna komisija, ki je opredeljena v 23. členu tega odloka, oceni vloge na osnovi Kriterija št. 1, pristojni organ pa oceni vloge na osnovi Kriterija št. 2.
V primeru, da pri ocenjevanju dva ali več projektov dosežejo enako število točk in to vpliva na sofinanciranje glede na obseg razpoložljivih sredstev, komisija določi prioriteto, pred sprejemom odločitve o prioriteti sofinanciranja pa zaprosi za mnenje Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Nova Gorica.
VII. POSTOPEK ZA DODELJEVANJE SREDSTEV
11. člen
Sredstva za sofinanciranje kulturnih programov se dodeljujejo po postopku določenim s tem odlokom in na podlagi javnega razpisa.
Postopek se uvede z objavo javnega razpisa.
Župan sprejme sklep o začetku postopka za izbiro kulturnih projektov, s katerim določi vrsto postopka, datum objave in besedilo razpisa.
Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh Mestne občine Nova Gorica. Obvestilo o razpisu se lahko objavi tudi v drugih medijih.
12. člen
Besedilo objave javnega razpisa mora vsebovati vsaj:
– naziv in sedež razpisovalca,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– jasno navedbo, da gre za javni razpis za izbiro kulturnih projektov, pri katerem bodo financirani v okviru sredstev, ki so na razpolago tisti kulturni projekti, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje,
– področja kulturnih projektov, ki so predmet javnega razpisa,
– namen javnega razpisa,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci,
– strokovne in druge kriterije, po katerih se bo posamezen kulturni program ocenjeval oziroma vrednotil,
– okvirno vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet javnega razpisa,
– obdobje, v katerem mora biti projekt realiziran,
– obdobje, v katerem mora biti projekt realiziran in porabljena dodeljena sredstva,
– razpisni rok,
– način pošiljanja in vsebina vlog,
– navedbo uslužbencev, pristojnih za dajanje informacij v zvezi z javnim razpisom,
– način pošiljanja in vsebina vlog,
– informacijo o razpisni dokumentaciji, ki je vlagateljem na razpolago,
– rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
13. člen
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– besedilo odloka,
– navodilo za izpolnjevanje prijave,
– prijavni obrazec,
– vzorec pogodbe.
Z javnim razpisom se lahko določijo tudi drugi sestavni deli razpisne dokumentacije, ki ne smejo biti v nasprotju s tem odlokom.
14. člen
Javni razpis mora trajati najmanj en mesec.
15. člen
Vloga mora biti izpolnjena na razpisnih obrazcih iz razpisne dokumentacije ter mora vsebovati vse zahtevane podatke, priloge oziroma dokazila, ki so določeni v javnem razpisu. Število vlog (projektov), ki jih predlaga posamezen predlagatelj, je omejeno; predlagatelj lahko na razpis predloži največ eno vlogo.
16. člen
Stranka lahko vlogo dopolnjuje oziroma spreminja do preteka razpisnega roka.
Stranka do preteka roka iz prejšnjega odstavka nima pravice vpogleda v vloge drugih strank na istem razpisu.
Vloga, ki jo se stranka poslala po preteku razpisnega roka, je prepozna.
Do poteka roka iz prvega odstavka tega člena lahko stranka sodeluje v postopku le s tem, da na način, določen v razpisu in razpisni dokumentaciji, odda vlogo za financiranje projekta, kakršen je razpisan.
17. člen
Prijavo na javni razpis in morebitne pripombe iz prejšnjega odstavka mora prijavitelj vložiti v zaprti ovojnici, na kateri je navedeno:
– naslov razpisovalca,
– naziv javnega razpisa, na katerega se prijava nanaša,
– opozorilo »Javni razpis za izbor projektov – nepremična kulturna dediščina – ne odpiraj«, v primeru dopolnitev se k temu doda beseda »Dopolnitev«,
– naziv in naslov prijavitelja.
18. člen
Postopek dodeljevanja sredstev vodi organ Mestne občine Nova Gorica, pristojen za družbene dejavnosti (v nadaljevanju: pristojni organ).
Posamezne naloge v postopku izbire kulturnovarstvenih projektov izvajata dve komisiji: komisija za odpiranje vlog in strokovna komisija za oceno kulturnovarstvenih projektov (v nadaljevanju: strokovna komisija).
19. člen
Pristojni organ opravlja naloge, ki so potrebne, da se izvede postopek dodeljevanja sredstev, zlasti pa:
– zagotovi objavo javnega razpisa v Uradnem listu RS ter na spletni strani občine,
– zahteva dopolnitev formalno nepopolnih vlog,
– opravlja administrativno-tehnične naloge za komisijo za odpiranje vlog in strokovno komisijo,
– oceni vloge na osnovi Kriterija št. 2 iz 10. člena tega odloka ter pripravi seznam končnega števila točk z upoštevanjem ocen komisije glede na Kriterij št. 1 iz 10. člena tega odloka,
– piše zapisnike sej komisije za odpiranje in zapisnike sej strokovne komisije,
– zagotovi objavo rezultatov razpisa na spletni strani občine,
– izdaja ustrezne upravne akte.
20. člen
Župan imenuje izmed uradnikov zaposlenih na občini tričlansko komisijo za odpiranje vlog v postopku izbire kulturnih projektov.
Po poteku razpisnega roka komisija za odpiranje vlog hkrati odpre vse vloge, ki so v roku prispele na javni razpis. Odpiranje se izvede v roku, ki je predviden v javnem razpisu.
Odpiranju vlog sme prisostvovati vsaka oseba, ki kandidira na razpisu.
Za vsako vlogo komisija za odpiranje vlog ugotovi:
– ali je pravočasna,
– ali je popolna,
– ali jo je podala oseba, ki izpolnjuje v javnem razpisu določene pogoje (upravičena oseba).
Vloga, prispela na javni razpis, je pravočasna, če je prispela v roku, določenem v besedilu javnega razpisa oziroma je do tega roka oddana s priporočeno pošiljko.
Vloga je popolna, če vsebuje vse obvezne sestavine, ki jih določa besedilo razpisa.
Za popolno vlogo se šteje tudi nepopolna vloga, ki jo je stranka v celoti dopolnila v petih dneh od prejema poziva k dopolnitvi.
Upravičena oseba je tista oseba, katere vloga izpolnjuje pogoje, določene v besedilu razpisa. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na podlagi obveznih obrazcev in dokazil, navedenih v razpisni dokumentaciji ter vloge stranke.
Odpirale se bodo samo v roku dostavljene in pravilno označene ovojnice, ki bodo vsebovale vloge, in sicer v vrstnem redu, kot so bile predložene.
O odpiranju vlog se piše zapisnik, ki mora vsebovati najmanj:
– datum in čas začetka ter konca odpiranja vlog,
– kraj odpiranja,
– imena navzočih ter odsotnih članov komisije,
– imena navzočih oseb, ki kandidirajo na razpisu, oziroma njihovih predstavnikov,
– seznam prispelih vlog z nazivom oziroma imenom prijavitelja ter naslovom kulturnega projekta,
– ugotovitev, ali je posamezna vloga pravočasna, ali je popolna in ali jo je podala upravičena oseba,
– sklepe komisije.
Zapisnik podpiše predsednik komisije.
Na podlagi ugotovitve iz zapisnika, da je pravočasna vloga upravičene osebe nepopolna, pristojni organ pozove stranko, da jo dopolni v petih dneh od prejema poziva k dopolnitvi. Po preteku roka za dopolnitev, dodatne dopolnitve vlog niso možne. Po izteku roka za dopolnitev, komisija za odpiranje vlog sestavi zapisnik, ki vsebuje seznam formalno nepopolnih vlog z navedbo naziva oziroma imena prijavitelja ter naslovom kulturnega projekta in ugotovitve, ali so formalno nepopolne vloge pravočasno in v celoti dopolnjene in ga predloži pristojnemu organu.
Če stranka vloge ne dopolni v zahtevanem roku, pristojni organ vlogo zavrže s sklepom.
21. člen
Vlogo, ki ni pravočasna ali popolna ali je ni vložila upravičena oseba, pristojni organ zavrže s sklepom.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka tega člena je možna, v petnajstih dneh od vročitve, pritožba na župana občine.
22. člen
Za ostale vloge (v nadaljnjem besedilu: ustrezne vloge), komisija za odpiranje vlog pripravi skupno poročilo, ki vsebuje naziv oziroma ime prijavitelja ter naslov kulturnovarstvenega projekta.
23. člen
Komisija za odpiranje vlog predloži ustrezne vloge na javni razpis skupaj s poročili strokovni komisiji.
Strokovno presojo in ocenjevanje ustreznih vlog izvede tričlanska strokovna komisija (v nadaljevanju: strokovna komisija), ki jo izmed strokovnjakov s področja nepremične kulturne dediščine imenuje župan. Mandat strokovne komisije je vezan na mandat župana. Župan lahko člane komisije razreši pred iztekom mandata in imenuje nove. Člani komisije med seboj izvolijo predsednika, ki sklicuje in vodi seje komisije. Za projekt se šteje, da je ocenjen, ko ga ocenijo vsi trije člani komisije. Glede interesne povezanosti predsednika in članov komisije s prijavitelji oziroma prejemniki sredstev se uporabljajo določbe veljavnih predpisov s področja postopkov o izvrševanju proračuna.
Strokovna komisija oceni ustrezne vloge na osnovi Kriterija št. 1 ter ocene posreduje pristojnemu organu. Pristojni organ izdela seznam z dodanimi točkami po Kriteriju št. 2 in ga posreduje strokovni komisiji, ki projekte razvrsti od najvišjega do najnižjega glede na število dobljenih točk ter seznam posreduje pristojnemu organu.
Sofinancira se projekte, ki dosežejo višje število točk, in sicer po vrstnem redu glede na višino razpisanih sredstev, ki v celoti zadostujejo za pokrivanje odobrenih stroškov. V primeru, da preostanek razpisanih sredstev ne zadostuje za kritje upravičenih stroškov posameznega projekta, se ta projekt preskoči in se ga ne sofinancira; sofinancira pa se naslednji projekt z najvišjim številom točk in za katerega je na razpolago dovolj sredstev. Če sredstva ne zadostujejo za kritje celotnega deleža upravičenih stroškov za zadnji projekt, ki bi se uvrstil v sofinanciranje, se le-tega ne sofinancira in ostane del sredstev nerazporejen.
Če strokovna komisija ugotovi nepravilnosti, ki bi povzročile odprto finančno konstrukcijo, se vloga kot neustrezna zavrne.
Financira se tolikšno število projektov kolikor je razpoložljivih finančnih sredstev.
Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upravičencu, se določi na podlagi določb iz tega odloka in določb javnega razpisa, rezultatov izbora projektov, višine upravičenih sredstev ter višine razpoložljivih sredstev. Višina dodeljenih sredstev ne more biti višja od 50 % upravičenih stroškov za izvedbo in tudi ne more presegati tretjine vseh razpisanih sredstev.
Stranke ne morejo prisostvovati pri delu strokovne komisije v postopku izbora kulturnih projektov ter pri sprejemanju poročila.
24. člen
O razvrstitvi pripravi strokovna komisija poročilo, v katerem morajo biti navedeni razlogi za razvrstitev kulturnih projektov in predlog, kateri kulturni projekti, ki so predmet ocenjevanih ustreznih vlog, se financirajo v določenem obsegu, kateri pa se glede na višino sredstev in razvrstitev ne financirajo. Predlog lahko vsebuje tudi po prednostnem redu rezervno listo projektov ustreznih vlog, ki lahko postanejo predmet sofinanciranja v primeru sprostitve sredstev.
25. člen
Na podlagi predloga strokovne komisije pristojni organ izda o vsaki ustrezni vlogi, prispeli na javni razpis, posamično odločbo, s katero odloči o odobritvi ter deležu sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja posameznega kulturnega projekta.
Del sredstev na javnem razpisu lahko ostane nerazporejen, če ne bo zadoščal za pokrivanje celotne načrtovane vrednosti sofinanciranja, ki bo opredeljena v finančnem načrtu vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja.
26. člen
Zoper odločbo iz prejšnjega člena je možno vložiti pritožbo na župana občine, in sicer v roku petnajst dni od njene vročitve. Pritožbeni razlog ne morejo biti kriteriji iz 10. člena tega odloka, število točk, ki jih strokovna komisija dodeli posamezni vlogi na osnovi Kriterija št. 1, ter morebitna odločitev o prioriteti sofinanciranja v primeru enakega števila točk.
Po dokončnosti odločb se rezultati javnega razpisa objavijo na spletni strani Mestne občine Nova Gorica.
27. člen
Na podlagi dokončne odločbe pristojni organ izbrane prijavitelji pozove k sklenitvi pisne pogodbe o sofinanciranju kulturnih projektov. Rok za podpis pogodbe je 8 dni. Rok za podpis pogodbe se lahko podaljša v primeru, da izvajalec občini pisno sporoči upravičene razloge za podaljšanje. V pogodbi mora biti konkretno in jasno določeno, kateri namen in cilji pogodbe sestavljajo javni interes, kot je opredeljen po tem odloku.
S pogodbo se uredijo vsa medsebojna razmerja v zvezi z zagotavljanjem občinskih sredstev za sofinanciranje predmeta pogodbe. Pogodba mora vsebovati najmanj:
– podatke mestne občine in prejemnika sredstev,
– naziv kulturnega projekta, za katerega se sredstva dodeljujejo,
– višino dodeljenih sredstev,
– navedbo namena in ciljev, ki sestavljajo javni interes in ki bodo realizirani v obdobju sklenitve pogodbe zaradi uresničitve namena pogodbe,
– navedbo kriterijev, po katerih se bo spremljalo njihovo uresničevanje,
– rok, v katerih morajo biti cilji doseženi,
– obseg, roki in način zagotavljanja sredstev občine,
– rok za porabo sredstev,
– navedbo pravic in obveznosti pogodbenih strank,
– navedbo dokumentov, ki jih mora prijavitelj predložiti kot dokazilo, da je upravičen do izplačila sredstev,
– razloge za vračilo dodeljenih sredstev,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev,
– skrbnike pogodbe obeh pogodbenih strank,
– razloge za razvezo pogodbe,
– druga vprašanja medsebojnih razmerij.
Mestna občina Nova Gorica bo sredstva za sofinanciranje programov in projektov nakazovala skladno s pogoji in v rokih, določenih v pogodbi.
Mestna občina Nova Gorica si pridržuje pravico:
– da se lahko prekine sofinanciranje, če bodo sredstva proračuna, namenjena sofinanciranju kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine v času veljavnosti pogodbe o sofinanciranju projekta manjša do takšne mere, da izpolnitev pogodbe za financiranje javnega kulturnega projekta ni več mogoča,
– da odstopi od pogodbe, če predlagatelj prekorači rok za dokončanje projekta; v tem primeru mora predlagatelj odobrenega projekta vrniti prejeta sredstva z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema do končnega poplačila.
VIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM DEL IN NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
28. člen
Na podlagi 84. člena ZVKD-1 izvajanje pogodbeno dogovorjeno del nadzoruje odgovorni konservator ZVKDS, OE, Nova Gorica, ki ga mora izvajalec projekta o začetku nameravanih del obvestiti najmanj en teden pred pričetkom del.
29. člen
Nadzor nad namensko porabo dodeljenih sredstev opravlja pristojni organ.
Pristojni organ lahko določi nadzornika del, ki vrši strokovni in finančni nadzor nad izvedenimi deli.
30. člen
Prejemniki morajo najkasneje v roku 30 dni oziroma najkasneje do 15. decembra tekočega leta, če ni v pogodbi drugače določeno, občini predložiti:
– vsebinsko in finančno poročilo ter dokazila o izvedenih projektih, za katere so jim bila sredstva dodeljena,
– dokazila o namenski porabi sredstev (kopije računov s priloženimi bančnimi izpisi nakazil, kopije plačanih virmanov oziroma položnic), potrjena s strani odgovornega konservatorja.
Iz finančnega poročila mora biti razvidna poraba sredstev v celotni višini prijavljenega projekta.
Prejemnik sredstev izgubi pravico do sofinanciranja kolikor v roku, določenem v pogodbi, ne realizira prijavljenega projekta.
31. člen
Prejemnik sredstev je dolžan obvestiti skrbnika pogodbe o spremembah, ki utegnejo vplivati na izpolnitev njegovih obvez­nosti (še posebej glede roka izvedbe) takoj, ko je zanje izvedel.
Po proučitvi primera lahko pristojni organ odobri plačilo za že izvedena dela tudi v primeru, ko projekt ni realiziran v celoti in nakaže sredstva do višine, ki jih prejemnik dokaže z verodostojnimi listinami (fotokopije plačanih računov, virmanov, položnic), vendar pod pogojem, da gre za zaključeno celoto del ter da predlagatelj projekta z verodostojnimi listinami (fotokopije plačanih računov, virmanov, položnic) najprej dokaže porabo lastnih sredstev, ki jih je navedel ob prijavi. Ali se določena dela smatrajo za zaključeno celoto se vrednoti glede na v prijavi predvidene faze projekta ter glede na to, koliko opravljena dela ustrezajo ciljem javnega razpisa iz 5. člena tega odloka.
Občina lahko upoštevanju vseh okoliščin posameznega primera, sklene s prejemnikom sredstev aneks k pogodbi ali pa odstopi od pogodbe.
Izvajalec je na zahtevo mestne občine dolžan predložiti ustrezne dokumente in podatke, ki se nanašajo na izvajanje programov in namensko porabo sredstev, ter omogočiti nadzor.
IX. VRAČILO SREDSTEV
32. člen
Prejemnik mora vrniti prejeta sredstva v občinski proračun:
– če dodeljena sredstva porabi nenamensko,
– če je v postopku javnega razpisa ali dokazovanja izvedbe del ter upravičenosti stroškov navajal lažne podatke, na podlagi katerih so mu bila sredstva dodeljena,
– kolikor investicija ni bila izvedena v skladu s konservatorskimi smernicami oziroma kulturnovarstvenim soglasjem,
– v drugih primerih, določenih v pogodbi.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
33. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-19/2013-2
Nova Gorica, dne 20. marca 2014
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Matej Arčon l.r.