Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014

Kazalo

Št. 6110-235/2014/1 Ob-2116/14 , Stran 1037
Št. 6110-235/2014/1 Ob-2116/14
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10) in Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št 38/12 in 90/12), Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju ministrstvo) objavlja
javni poziv
za sofinanciranje razvoja zasebnega trga umetnin v letu 2014 (v nadaljevanju javni poziv, oznaka JCP-VUM-2014
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana. 1. Predmet poziva Predmet poziva je sofinanciranje tistih aktivnosti slovenskih galerij, ki so ciljno usmerjene v promocijo sodobnih vizualnih umetnosti z namenom prodaje del za zasebne zbirke. Predmet je utemeljen v NPK 2014–2017, simbolično že v podnaslovu področja »Z govorico podobe nagovoriti širok krog obiskovalcev in zbuditi potenciale trga umetnin«, konkretno v 3. točki, ki govori o strategijah za razvoj trga umetnin, in zajema naslednji področji: 1/1. Predstavitve sodobnih vizualnih umetnikov, ki delujejo v Sloveniji in bodo Slovenijo predstavljali v tujini na naslednjih umetniških sejmih v letu 2014: – I. Art Basel; FIAC Pariz; Frieze Art Fair London; – II. Arco Madrid; Art Cologne Kőln; Artissima Torino; Volta Basel; Liste Basel; Volta NY; Art Bussel; Art Rotterdam; – III. Viennafair, Dunaj; New York Art Book Fair; Paris Photo. 1/2. Formiranje zasebnih zbirk s področja sodobnih slovenskih vizualnih umetnosti: – prek nakupov v referenčnih prodajnih galerijah za sodobne vizualne umetnosti v Sloveniji; – prek nakupov na razstavah ali v okviru artotek sodobnih vizualnih umetnosti. Referenčna galerija iz prve alinee je galerija, ki se ukvarja s promocijo in prodajo sodobnih vizualnih umetnosti, ima podporo umetnostnih zgodovinarjev, specializiranih za 20. in 21. stoletje in v strokovni javnosti že izkazane reference za svoje delovanje. 2. Področje in cilj poziva Področje poziva obsega promoviranje avtorjev, ki ustvarjajo v sodobnih praksah vizualnih umetnosti in v mednarodnem kulturnem prostoru predstavljajo Slovenijo, sofinanciranje nastajanja in oblikovanja zasebnih zbirk sodobnih slovenskih vizualnih umetnosti ter razvoj trga umetnin. Cilj poziva je spodbujanje, promoviranje ter mednarodno uveljavljanje sodobnih slovenskih vizualnih umetnosti prek sodelovanja na uglednih selekcioniranih umetniških sejmih ter spodbujanje zasebnih zbirateljev za oblikovanje novih zbirk s področja sodobnih slovenskih vizualnih umetnosti in ustvarjanje delovnih pogojev za samozaposlene ustvarjalce s področja razpisa. Razvoj trga umetnin pomeni povečan delež prihodkov iz zasebnih virov, načrtno promocijo sodobnih vizualnih umetnosti in boljši položaj umetnikov, večje možnosti za uveljavljanje mladih umetnikov, njihovo večjo mobilnost v domačem in mednarodnem prostoru ter bolj kakovostno produkcijo. 3. Pogoji za sodelovanje na pozivu: Na poziv se lahko prijavijo prijavitelji (upravičene osebe), ki izpolnjujejo splošne in posebne pogoje, navedene pod točkama 3.1. in 3.2. 3.1. Splošne pogoje izpolnjujejo prijavitelji, ki: – so pravne osebe, registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji (obvezno dokazilo: originalna izjava prijavitelja – podpisan obrazec 2. V primeru, da ministrstvo naknadno zahteva originalno potrdilo, ga mora prijavitelj dostaviti v zahtevanem roku); – so v primeru, da so bili pogodbena stranka ministrstva v letih 2012 in 2013, izpolnjevali vse pogodbene obveznosti do ministrstva (obvezno dokazilo: originalna izjava prijavitelja – podpisan obrazec 2); – ne prijavljajo projekta, ki je že bil izbran na programskih ali projektnih razpisih oziroma pozivih ministrstva v letu 2014 (obvezno dokazilo: originalna izjava prijavitelja – podpisan obrazec 2); – upoštevajo določilo, da lahko za isti projekt poda vlogo le en prijavitelj (obvezno dokazilo: originalna izjava prijavitelja – podpisan obrazec 2); – redno ali projektno sodelujejo s strokovnjaki s področja razpisa (obvezno dokazilo: podpisane izjave strokovnih sodelavcev o sodelovanju in CV, ki dokazujejo njihovo usposobljenost); – dovoljujejo objavo osebnih podatkov z namenom objave rezultatov razpisa na spletni strani ministrstva, skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB2 in 117/06 – ZDavP-2) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB1), obvezno dokazilo: originalna izjava prijavitelja – podpisan obrazec 2; – nimajo omejitve poslovanja na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11, uradno prečiščeno besedilo ZIntPK-UPB2), obvezno dokazilo: originalna izjava prijavitelja – podpisan obrazec 2. 3.2. Posebne pogoje izpolnjujejo prijavitelji, ki na področju 3.2.1. Predstavitve sodobnih vizualnih umetnikov na umetniških sejmih: – bodo v letu 2014 sodelovali na mednarodnih umetniških sejmih, ki so navedeni pod točko 1. (obvezno dokazilo: vabilo oziroma potrdilo tujega organizatorja o uvrstitvi prijavitelja na sejem iz 1/1. točke besedila razpisa); – da v izbor vključujejo najmanj 50 % slovenskih avtorjev, (obvezno dokazilo: originalna izjava prijavitelja – podpisan obrazec 2); – da prijavljajo projekt, pri katerem zaprošena sredstva ne presegajo 50 % celotne vrednosti in za posamezen projekt ne presegajo 10.000 EUR za sejme pod oznako I., 8.000 za sejme pod oznako II. in 6.000 za sejme pod oznako III. (obvezno dokazilo: originalna izjava prijavitelja – podpisan obrazec 2; – da bo prijavljen projekt v celoti izveden v letu 2014 (obvezno dokazilo: originalna izjava prijavitelja – podpisan obrazec 2). 3.2.2. Formiranje zasebnih zbirk s področja sodobnih slovenskih vizualnih umetnosti – vključujejo umetniška dela živečih slovenskih avtorjev (obvezno dokazilo: v letu 2014 izdano potrdilo o plačilu avtorju z natančno navedbo prodanega umetniškega dela); – predlagajo sofinanciranje že odkupljenih umetniških del (obvezno dokazilo: kopija plačanega računa avtorju v letu 2014); – zaprošajo za največ 25 % celotne vrednosti nakupa in do največ 3.000 EUR (obvezno dokazilo: kopija izdanega računa končnemu kupcu). 4. Izpolnjevanje pogojev poziva Izpolnjevanje pogojev ugotavlja pristojni uslužbenec, ki ga izmed zaposlenih na ministrstvu imenuje minister za področje, ki je predmet poziva. Vloge, prispele na poziv, odpira imenovani uslužbenec, po vrstnem redu prispetja vlog. Prijavitelji formalno nepopolnih vlog bodo pisno pozvani na dopolnitev. Prijavitelj mora vlogo dopolniti v petih dneh po prejemu poziva za dopolnitev, sicer se bo štela kot nepopolna. Vloge, ki ne bodo pravočasne, popolne ali jih ne bodo vložile upravičene osebe, bodo izločene iz nadaljnjega postopka in zavržene s sklepom. Ministrstvo lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni odločbi o sofinanciranju, spremeni odločitev in z izvajalcem ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve (po pregledu poročil za leto 2013) o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti (nerealizacija programa, dela programa ali projektov) v letu 2013 razdre že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev. 5. Kriteriji Pravočasne in popolne vloge ter vloge upravičenih oseb bo obravnavala strokovna komisija po vrstnem redu njihovega prispetja (vrstni red se določi, ko je vloga popolna), skladno z naslednjimi kriteriji: 5.1. Umetniški sejmi iz točke 1/1. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 5.2. Formiranje zasebnih zbirk s področja sodobnih slovenskih vizualnih umetnosti iz točke 1/2 Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 6. Uporaba kriterijev: Strokovna komisija bo ocenjevala vloge po vrstnem redu njihovega prispetja v skladu s kriteriji poziva. Vrstni red prispetja posamezne vloge se določi, ko je vloga popolna. Strokovna komisija lahko predlaga v financiranje: – Umetniške sejme iz točke 1/1, ki jih prijavijo upravičeni prijavitelji, ki dosežejo najmanj 50 točk, – Formiranje zasebnih zbirk s področja sodobnih slovenskih vizualnih umetnosti iz točke 1/2, ki izpolnjujejo vse tri kriterije. Med vlogami, ki so prispele istočasno, ima na področju Umetniški sejmi iz točke 1/1 prednost vloga, ki je višje ocenjena, na področju Formiranje zasebnih zbirk s področja sodobnih slovenskih vizualnih umetnosti iz točke 1/2 pa vloga, katere predmet je odkup dela mlajšega avtorja. 7. Okvirna vrednost: okvirna vrednost razpoložljivih sredstev znaša 110.000,00 EUR, od tega predvidoma 60.000,00 EUR za umetniške sejme, navedene v točki 1.1. in 50.000,00 EUR za formiranje zasebnih zbirk s področja sodobnih vizualnih umetnosti. 8. Obvezne priloge V celoti izpolnjenima in podpisanima prijavnima obrazcema 1 in 2 morajo biti priložene naslednje obvez­ne priloge: – Za področje Predstavitve sodobnih vizualnih umetnikov, ki delujejo v Sloveniji in bodo Slovenijo predstavljali v tujini na umetniških sejmih pot točko 1/1: – vabilo oziroma potrdilo tujega organizatorja o uvrstitvi prijavitelja na sejem iz 1/1. točke besedila razpisa; – kratka vsebinska utemeljitev projekta z natančno navedbo vseh vabljenih avtorjev, strokovnjakov in drugih sodelavcev; – pogodba/e, predpogodba/e ali izjava/e avtorja/ev ali avtorske/ih skupin/e za sodelovanje pri projektu. – Za področje Formiranje zasebnih zbirk s področja sodobnih slovenskih vizualnih umetnosti: – izjave strokovnih sodelavcev o sodelovanju in CV, ki dokazujejo njihovo usposobljenost; – v letu 2014 izdano potrdilo o plačilu avtorju z natančno navedbo prodanega umetniškega dela; – potrdilo o subvencioniranem nakupu. 9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2014 oziroma v plačilnih rokih kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2014. 10. Rok za oddajo vlog na poziv: poziv se začne 4. 4. 2014 in se zaključi s porabo razpoložljivih sredstev, oziroma najkasneje do 14. 7. 2014. 11. Dokumentacija poziva Dokumentacija poziva obsega: – besedilo poziva, – prijavni obrazec 1, – prijavni obrazec 2 (izjava o izpolnjevanju pogojev). Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dvignejo v glavni pisarni ministrstva, med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure). Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani ministrstva http://www.kultura.gov.si, kjer najdejo tudi vse ostale podatke, povezane z izvedbo javnega poziva (zakonski in podzakonski akti …). Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi poslati. 12. Oddaja in dostava vlog: Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse bistvene sestavine vloge ter obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vloga mora biti predložena glavni pisarni na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana do vključno 14. 7. 2014 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zaprtem ovitku z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – Javni poziv za sofinanciranje projektov zasebnih zbirk v letu 2014, oznaka JCP-VUM-2014. Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov (sedež). Priporočena pošiljka, na kateri ni označena ura oddaje priporočene pošiljke, se šteje, da je bila tistega dne oddana ob 23.59. 12.1. Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 14. 7. 2014, oziroma do tega dne ni bila v poslovnem času predložena vložišču ministrstva. V okviru tega roka se bodo vloge obravnavale sproti po vrstnem redu prispetja popolnih vlog. Za prepozno se šteje tudi vloga, ki je prispela po dnevu, ko se je javni poziv končal zaradi porabe sredstev. 12.2 Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh bistvenih sestavin, ki jih zahteva besedilo poziva in razpisne dokumentacije. Za nepopolno se šteje tudi vloga, ki ni bila v roku, določenem v pozivu za dopolnitev, ustrezno dopolnjena. 12.3 Za vlogo, ki jo je vložila neupravičena oseba, se šteje vloga prijavitelja, ki ne izpolnjuje pogojev, navedenih pod točko 3. Oddaja popolne vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji poziva. Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge prijaviteljev: – ki jih ni vložila upravičena oseba; – prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog; – vloge, ki so nepopolne. 13. Pristojna uslužbenka za posredovanje informacij in pojasnil: Judita Krivec Dragan, e-mail: judita.krivec-dragan@gov.si, tel. 01/369-59-40. Uradne ure po telefonu in elektronskih medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek, od 9. do 11. ure. Ministrstvo za kulturo priporoča, da se prijavitelji z vprašanji glede poziva obrnejo na pristojno uslužbenko. 14. Vpogled v dokumentacijo poziva: zainteresirane osebe lahko vpogledajo v dokumentacijo poziva v glavni pisarni ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je navedeno pod točko 11. 15. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru Ministrstvo bo prijavitelje o izidu obravnave na pozivu obvestilo najkasneje v enem mesecu po obravnavi na strokovni komisiji ministra. Ministrstvo bo izbralo predloge kulturnih projektov po postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa, najkasneje do 14. 7. 2014 oziroma do porabe sredstev in največ do vrednosti, določenih z s tem javnim pozivom. Opozorilo! Prijavitelje opozarjamo, da je izvedba postopka poziva, oznaka JPC-VUM-2014, vezana na proračunske zmogljivosti ministrstva. V primeru, da pride do sprememb v državnem proračunu ali finančnem načrtu ministrstva, ki neposredno vplivajo na izvedbo postopka razpisa, oznaka JPC-VUM-2014, je ministrstvo dolžno ukrepati v skladu s spremembami v državnem proračunu oziroma finančnemu načrtu ministrstva.
Ministrstvo za kulturo

AAA Zlata odličnost