Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014

Kazalo

Št. 29/2014 Ob-2086/14 , Stran 1042
Št. 29/2014 Ob-2086/14
Na podlagi 2., 22., 28. in 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDU-1G) in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13), Javno podjetje Marprom d.o.o. objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo zunanjih oglasnih površin na avtobusih mestnega potniškega prometa v najem
1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Javno podjetje Marprom, d.o.o., Mlinska ulica 1, 2000 Maribor. 2. Predmet oddaje v najem: predmet najema so zunanje oglasne površine na avtobusih mestnega potniškega prometa, ki jih uporablja Javno podjetje Marprom d.o.o. za namen izvajanja oglasne dejavnosti. Oglaševanju je namenjenih 30 vozil, katerih skupna površina namenjena za oglaševanje je 1.698,90 m². Izbrani ponudnik bo z dnem 1. 5. 2014 postopno prevzemal zunanjo oglasno površino, upoštevaje obveznosti Javnega podjetja Marprom, d.o.o. do sedanjih najemnikov, do prevzema vseh najetih površin, tj. do najkasneje 10. 3. 2015. Časovnica postopne predaje oglasnih površin na avtobusih je priloga vzorca pogodbe, ki je sestavni del ponudbene dokumentacije. Javno podjetje Marprom d.o.o. bo najemnino obračunal sorazmerno glede na dejansko prevzete oglasne površine. Oglasne površine se oddajo po načelu »polno za prazno«. 3. Čas trajanja najema: najemodajalec bo z najemnikom sklenil najemno pogodbo za obdobje 5 let. 4. Resnost ponudbe: obvezno je potrebno ponudbi priložiti menico za resnost ponudbe v višini 10.000 EUR, ki jo Javno podjetje Marprom d.o.o. zadrži do dokončne izbire ponudnika ali unovči v primeru ponudnikovih kršitev. Izbrani najugodnejši ponudnik mora skleniti najemno pogodbo najkasneje v roku 3 dni od poziva k podpisu pogodbe. Če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo pred zaključkom postopka izbire ali če v ponudbi navede neresnične ali zavajajoče podatke ali izjave ali če zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom ali ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in kritje škode na avtobusih v skladu z določbami navodil ponudnikom, Javno podjetje Marprom d.o.o. unovči menico za resnost ponudbe. 5. Pogoji sodelovanja: a) V postopku javnega zbiranja ponudb lahko sodeluje domača ali tuja, fizična ali pravna oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet javnega zbiranja ponudb in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja in izpolnjuje vse pogoje za sodelovanje, določene z dokumentacijo. Ponudbo lahko predloži tudi skupina gospodarskih subjektov (skupna ponudba). b) Pisne ponudbe je treba predložiti z naslednjo vsebino, v skladu s pogoji dokumentacije in na obrazcih dokumentacije: 1. Podatki o ponudniku/podizva­jalcu/soiz­vajal­cu. 2. Obrazec ponudba, pri čemer mesečna najemnina za 1 m² zunanje oglasne površine ne sme biti nižja od 3,80 EUR brez DDV ter Pravni akt o skupni izvedbi predmeta javnega zbiranja ponudb (v primeru skupne ponudbe). 3. Izjave ponudnika o izpolnjevanju pogojev dokumentacije, s katerimi pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja: – da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem in da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen; – da ni bil kaznovan za dejanja v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice sodbe že izbrisane; – da v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države najemodajalca, nima ponudnik, kot tudi z njim povezane družbe ter družbe, ki jih obvladujejo z njim povezane osebe, zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov; – da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega zbiranja ponudb, v skladu s predpisi države članice v kateri ima registrirano dejavnost; – da v preteklih 6 mesecih ponudnik in s ponudnikom povezane družbe ter družbe, ki jih obvladujejo povezane osebe ponudnika pred oddajo ponudbe niso imeli blokiranega poslovnega računa pri katerikoli banki, ki vodi njihov transakcijski račun; – da bo v primeru, če bo izbran v postopku za katerega oddaja ponudbo, najemodajalcu predal vsa finančna zavarovanja, ki so zahtevana v dokumentaciji; – da bo v primeru, če bo izbran v postopku za katerega oddaja ponudbo, upošteval zahteve standardov in predpisov, ki se navezujejo na predmet javnega zbiranja ponudb ter tehnične in ostale pogoje navedene v dokumentaciji; – da sprejema vse pogoje sodelovanja v postopku izbire najemnika zunanjih oglasnih površin na avtobusih mestnega potniškega prometa Javnega podjetja Marprom d.o.o., ter se odpoveduje uveljavljanju kakršnihkoli zahtevkov iz naslova stroškov, škode ali drugih naslovov, ki bi izvirali iz sodelovanja v tem postopku, ali iz morebitne odločitve Javnega podjetja Marprom, d.o.o., da ne odda oglasnih površin, ne glede na razlog za takšno odločitev; – da je podrobno proučil dokumentacijo in njene vse naknadne spremembe in dopolnitve, ki so bile objavljene na spletni strani Javnega podjetja Marprom d.o.o. in se z njimi v celoti strinja; – da so podatki v predloženi ponudbi resnični in nezavajajoči; – da se strinja z opredeljenimi določili v priloženem vzorcu pogodbe ter da jo bo, v primeru, da bo izbran v postopku, podpisal brez dodatnih zahtev in ugovorov. Obrazcu Izjave ponudnika o izpolnjevanju pogojev dokumentacije se priloži: – potrdilo o registraciji, ki na dan, določen za predložitev ponudb ni starejše od 2 mesecev; – potrdilo pristojnega davčnega urada, ki izkazuje, da ima ponudnik sami, kot tudi z njim povezane družbe ter družbe, ki jih obvladujejo z njim povezane osebe poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti, v skladu s predpisi, zapadle do dneva prevzema potrdila in ki ne sme biti starejši od 30 dni na dan določen za predložitev ponudb; – BON-1 oziroma BON-1/SP, iz katerega je razvidno, da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni imel blokiranega računa, in ki ne sme biti starejši od 30 dni na dan določen za predložitev ponudb. 4. Vzorec pogodbe (parafiran in žigosan). 5. Seznam referenčnih izkušenj v zadnjih 3 letih s priloženimi potrdili najemodajalcev o kakovostni izvedbi s pogodbo prevzetih obveznosti. Ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih treh letih, vsako leto kakovostno izdelal in na avtobuse namestil najmanj 500 m² zunanjih oglasnih površin avtobusov letno, ter jih po poteku najemnih razmerij z avtobusov brez poškodb odstranil, vse pri najmanj treh različnih izvajalcih javnega prevoza v Sloveniji. 6. Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ima ustrezno tehnično opremo za lastno proizvodnjo nalepk ali da bo to za njega zagotavljal podizvajalec, za katerega ponudnik prevzema vsa jamstva in za katerega predloži seznam referenčnih izkušenj. 7. Izjava ponudnika oziroma podizvajalca, da bo izdelavo, nameščanje in odstranjevanje nalepk oziroma oglasnih sporočil opravljal ponudnik sam ali s podizvajalcem, pri čemer sme izdelavo, nameščanje in odstranjevanje opravljati le tisti ponudnik oziroma 1 podizvajalec, ki ima ustrezno tehnično opremo in izkazuje zahtevane reference, ter da ima najmanj dva zaposlena, ki za nameščanje in odstranjevanje nalepk oziroma oglasnih sporočil imata opravljen izpit iz varstva pri delu. 8. Podpisana menica za resnost ponudbe v višini 10.000 EUR z izpolnjeno menično izjave, ki je določena z vzorcem. 9. Izjava banke o izdaji bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in kritje škode na avtobusih v višini 50.000 EUR z vsebino, ki je določena z dokumentacijo. c) Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja cena za vse razpoložljive oglasne površine, ki so predmet javnega zbiranja ponudb pod pogojem, da ponudbena cena za 1 m² oglasne površine brez DDV ni nižja od minimalne cene 3,80 EUR/m² brez DDV, ki je postavljena kot pogoj. Ponujena cena je mesečna najemnina za 1 m2 oglasne površine. V primeru, da bosta dva ali več ponudnikov podala ponudbo za isto ceno, bo Javno podjetje Marprom d.o.o. izvedel s takšnimi (enakovrednimi) ponudniki pogajanja, v katerih bodo ponudniki lahko zvišali svojo ponudbeno ceno. V tem primeru bo izbran ponudnik, ki bo dal višjo ponudbeno ceno. Ponudnik je pri tem vezan na svoje prejšnje ponudbe, tako da lahko ponudi le višjo ceno, če ponudi manj ali nove ponudbe ne odda, se upošteva njegova prejšnja ponudba. 6. Način in rok plačila najemnine: najemnina se plačuje mesečno; račun izstavi najemodajalec do 5. dne v mesecu za pretekli mesec z rokom plačila 30 dni od izstavitve računa. Mesečna najemnina se obračuna glede na razpoložljivo velikost oglasnih površin, ki so oddane najemniku, ne glede na to, ali najemnik te površine dejansko zaseda ali ne. Pravočasno plačilo najemnine je bistveni element pogodbe. 7. Rok za predložitev ponudb in odpiranje ponudb: rok za oddajo ponudb je do torka, dne 22. 4. 2014 do 9. ure. Ponudniki morajo posredovati ponudbe na naslov: Javno podjetje Marprom, d.o.o., Mlinska ulica 1, Maribor. Ponudba mora biti oddana v zapečatenem ovitku, na katero mora ponudnik prilepiti obrazec za kuverto, ki je priloga dokumentacije. Ponudbe, ki bodo prispele po tem roku, bodo neodprte vrnjene ponudnikom kot nepravočasne. Javno odpiranje ponudb bo potekalo v torek, dne 22. 4. 2014 ob 9.30, na poslovnem naslovu podjetja Javno podjetje Marprom, d.o.o., Mlinska ulica 1, Maribor, v sejni sobi v I. nadstropju (nad čakalnico Avtobusne postaje Maribor). Postopek javnega odpiranja ponudb vodi komisija, imenovana za izvedbo postopka javnega zbiranja ponudb s strani direktorja Javnega podjetja Marprom, d.o.o. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni. 8. Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo: ponudba veže ponudnika do 31. 5. 2014. 9. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije: dokumentacija je dostopna na spletnem naslovu http://www.marprom.si/razpisi-in-javne-objave/javni-razpisi/. Pojasnila o vsebini dokumentacije se lahko zahtevajo po elektronski pošti na naslovu danijela.mesic@marprom.si. Če katerikoli ponudnik zahteva v zvezi z dokumentacijo oziroma v zvezi s pripravo ponudbe kakršno koli dodatno obvestilo ali pojasnilo, mora zanj zaprositi pravočasno oziroma najmanj 7 dni pred potekom roka za oddajo ponudb. Javno podjetje Marprom d.o.o. bo pisni odgovor posredoval v najkrajšem času in ga objavil tudi na svoji spletni strani. 10. Obveznost Javnega podjetja Marprom, d.o.o., da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom je izključena. Javno podjetje Marprom, d.o.o. lahko kadarkoli ustavi začeti postopek vse do sklenitve pogodbe o najemu, pri čemer ponudniki niso upravičeni do nobenega nadomestila ali odškodnine z izjemo povračila stroškov, ki so jih imeli s prevzemom dokumentacije, če so jim ti nastali.
Javno podjetje Marprom, d.o.o.