Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014

Kazalo

937. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Tolmin za leto 2013, stran 2786.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB4, 101/13), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11) je Občinski svet Občine Tolmin na 31. seji dne 27. 3. 2014 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Tolmin za leto 2013
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Tolmin za leto 2013 (v nadaljnjem besedilu: zaključni račun proračuna).
2. člen
(1) Zaključni račun proračuna sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.
(2) V splošnem delu zaključnega računa proračuna so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja proračuna Občine Tolmin za leto 2013 (v nadaljnjem besedilu: proračun).
(3) V posebnem delu zaključnega računa proračuna so predvideni in realizirani odhodki in drugi izdatki proračuna prikazani po posameznih finančnih načrtih neposrednih uporabnikov.
(4) V načrtu razvojnih programov so po posameznih projektih prikazane predvidene vrednosti, njihove spremembe tekom leta 2013 in realizirane vrednosti v letu 2013.
(5) Sestavni deli zaključnega računa proračuna iz prvega odstavka tega člena se objavijo na spletni strani Občine Tolmin.
3. člen
Splošni del zaključnega računa proračuna na ravni podskupin kontov izkazuje naslednje realizirane zneske:
+------+---------------------------------------+----------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV           |      v EUR|
|   |IN ODHODKOV              |        |
+----------------------------------------------+----------------+
|Skupina/Podskupina kontov           | Zaključni račun|
|                       | proračuna 2013|
+------+---------------------------------------+----------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI            |  12.544.459,46|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI            |  11.002.055,38|
+------+---------------------------------------+----------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI            |  9.035.463,37|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček    |  8.199.932,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |703 Davki na premoženje        |   576.004,37|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |704 Domači davki na blago       |   259.527,00|
|   |in storitve              |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI           |  1.966.592,01|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |710 Udeležba na dobičku        |  1.660.639,59|
|   |in dohodki od premoženja        |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |711 Takse in pristojbine        |    4.124,65|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |712 Denarne kazni           |    6.792,07|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga     |    13.878,26|
|   |in storitev              |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki      |   281.157,44|
+------+---------------------------------------+----------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI          |    79.063,57|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |    52.100,00|
|   |sredstev                |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč    |    26.963,57|
|   |in neopredmet. dolgor. sredstev    |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI          |  1.463.340,51|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih   |   980.257,48|
|   |javnofinančnih institucij       |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega   |   483.083,03|
|   |proračuna iz sredstev proračuna EU   |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI             |  11.543.172,09|
+------+---------------------------------------+----------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI             |  2.769.745,29|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |   493.978,01|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev       |    78.692,72|
|   |za socialno varnost          |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve    |  2.197.074,56|
+------+---------------------------------------+----------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI            |  4.632.808,58|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |410 Subvencije             |   142.638,85|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |411 Transferi posameznikom       |  1.995.635,35|
|   |in gospodinjstvom           |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |412 Transferi neprofitnim       |   244.734,71|
|   |organizacijam in ustanovam       |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi   |  2.249.799,67|
+------+---------------------------------------+----------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI         |  3.762.410,57|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |  3.762.410,57|
+------+---------------------------------------+----------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI        |   378.207,65|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |431 Investicijski tansferi prav.    |   108.304,00|
|   |in fizič. osebam, ki niso pror. upor. |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |432 Investicijski transferi      |   269.903,65|
|   |proračunskim uporabnikom        |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI   |  1.001.287,37|
|   |PRIMANJKLJAJ)             |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|III./1|PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)    |   947.812,85|
+------+---------------------------------------+----------------+
|III./2|TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)     |  3.599.501,51|
+------+---------------------------------------+----------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV        |        |
|   |IN NALOŽB               |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |    6.209,15|
|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |    6.209,15|
|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil   |    1.833,04|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |752 Sredstva kupnin iz naslova     |    4.376,11|
|   |privatizacije             |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |    1.420,03|
|   |DELEŽEV                |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |    1.420,03|
|   |DELEŽEV                |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin       |    1.420,03|
|   |iz naslova privatizacije        |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN     |    4.789,12|
|   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV     |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA           |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE              |      0,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE              |      0,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |500 Domače zadolževanje        |      0,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA            |      0,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA            |      0,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |550 Odplačila dolga          |      0,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH  |  1.006.076,49|
+------+---------------------------------------+----------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE           |      0,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE           |  –1.001.287,37|
+------+---------------------------------------+----------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. |  2.172.515,64|
|   |12. 2012                |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|XIII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. |  3.178.592,13|
|   |12. 2013                |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
4. člen
(1) Sredstva na računih na dan 31. december 2013 v višini 3.178.592,13 EUR postanejo sestavni del splošnega dela proračuna Občine Tolmin za leto 2014.
(2) Sredstva proračunske rezerve Občine Tolmin na dan 31. december 2013 v višini 9.605,82 EUR se prenesejo v sklad proračunske rezerve Občine Tolmin za leto 2014.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0032/2012
Tolmin, dne 28. marca 2014
Župan
Občine Tolmin
Uroš Brežan l.r.