Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014

Kazalo

907. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Črnomelj, stran 2751.

Na podlagi 74. in 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP in 106/10 – ZUPUDPP popr.), 4., 8. in 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), 7. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11) je Občinski svet Občine Črnomelj na 27. redni seji dne 27. 3. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Črnomelj
1. člen
Spremeni se naslov XI. poglavja Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 14/13), tako da po novem glasi:
»XI. OLAJŠAVE PRI PLAČILU KOMUNALNEGA PRISPEVKA«.
2. člen
V šestem odstavku 21. člena odloka se za besedama »komunalnega prispevka« doda besedilo »in podrobnejša merila za oprostitev«.
3. člen
Doda se nov 21.a člen, ki se glasi:
»21.a člen
(obročno plačevanje komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek je možno plačati tudi v obrokih.
(2) Občina lahko predpiše podrobnejša merila za možnost obročnega odplačevanja komunalnega prispevka.«
4. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 007-48/2012
Črnomelj, dne 27. marca 2014
Županja
Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.