Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014

Kazalo

917. Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za prostorsko celoto Občine Ljutomer za območje Občine Križevci, stran 2760.

Na podlagi 11., 57., 61.a in 97. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13) in 21. in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10) ter 29. člena Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99, 17/01, 74/02) župan Občine Križevci izdaja
S K L E P
o začetku priprave Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za prostorsko celoto Občine Ljutomer za območje Občine Križevci
1. člen
(splošno)
(1) S tem sklepom, ki ga je sprejel župan Občine Križevci, dne 27. 3. 2014, se začne priprava Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za prostorsko celoto Občine Ljutomer za območje Občine Križevci (v nadaljevanju: SD PUP).
(2) Pravna podlaga za pripravo SD PUP je Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 (v nadaljevanju: ZPNačrt) in Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
(3) Prostorski akt, katerega se s tem postopkom spreminja in dopolnjuje, je bil sprejet z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljutomer za območje Občine Križevci (Uradni list SRS, št. 27/89, Uradni list RS, št. 8/91, 18/92, 50/97, 29/98, 15/99, 44/99, 84/01, 50/07, 21/12).
(4) Ob uveljavitvi novega Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljutomer za območje Občine Križevci bodo nova določila vključena v določila sedaj veljavnega odloka, zaradi možnosti gradnje nezahtevnih in enostavnih pomožnih kmetijsko gozdarskih objektov na območju kmetijskih, vodnih in gozdnih površinah, zaradi določenih odmikov od parcelnih mej, zaradi spremembe višin ograj ter zaradi drugih sprememb prostorsko ureditvenih pogojev.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev PUP)
(1) V veljavi je prostorski akt Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljutomer za območje Občine Križevci (Uradni list SRS, št. 27/89, Uradni list RS, št. 8/91, 18/92, 50/97, 29/98, 15/99, 44/99, 84/01, 50/07, 21/12). Predmetni odlok v nekaterih členih sicer dovoljuje gradnjo nezahtevnih in enostavnih pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov na posameznih območjih, vendar odlok ni skladen z zadnjo sprejeto uredbo razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje, odlok nima natančno določenih odmikov od parcelnih mej, odlok ne omogoča gradnje ograj višjih od 1,10 m, ipd. Za vključitev novih pogojev urejanja prostora je potrebno veljavni prostorski akt spremeni in dopolni.
3. člen
(območje prostorskega načrta)
Območje SD PUP zajema območje celotne Občine Križevci.
4. člen
(vsebina in oblika SD PUP)
(1) Predmet izdelave SD PUP je vključitev določil v tekstualni del odloka za možnost gradnje pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov na kmetijskih, vodnih in gozdnih zemljiščih, za enotne odmike objektov od parcelnih mej po celi občini, za spremembo višin ograj ter vključitev drugih prostorsko ureditvenih pogojev. Grafični del ostane nespremenjen oziroma se izdelajo lahko dodatne grafične podlage.
(2) Načrtovalec sprememb in dopolnitev PUP bo moral predati pripravljavcu, to je Občini Križevci, tri izvode akta v analogni obliki in en izvod v digitalni obliki.
5. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Pri spremembi določil odloka posebne strokovne podlage niso potrebne. Izdane bodo smernice nosilcev urejanja prostora, ki bodo služile kot podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev odloka. Za namene vključitve pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov na kmetijskih, vodnih in gozdnih zemljiščih se upošteva splošne smernice Ministrstva za kmetijstvo in okolje, Direktorata za kmetijstvo.
6. člen
(postopek in roki priprave sprememb in dopolnitev PUP)
V skladu z 61.a členom ZPNačrt se izvede skrajšani postopek priprave SD PUP.
Izvedejo se naslednji postopki:
– objava Sklepa o začetku priprave akta,
– priprava osnutka prostorskega akta – odlok
– pridobitev smernic v roku 15 dni in odločitev o CPVO
– dopolnitev osnutka akta v skladu z zahtevami iz podanih smernic (in morebitna priprava okoljskega poročila)*
– preverba kakovosti morebitnega okoljskega poročila (CPVO)*
– javno naznanilo s sklepom o 15-dnevni javni razgrnitvi, vsaj 7 dni pred pričetkom
– javna razgrnitev vsaj 15 dni in javna obravnava
– stališča do podanih pripomb
– priprava predloga akta
– pridobitev mnenj na usklajen predlog akta, v roku 15 dni
– sklep o potrditvi sprejemljivosti vplivov izvedbe akta na okolje (CPVO)*
– objava odloka v Uradnem listu RS.
* pri morebitni izdelavi CPVO se postopek podaljša.
7. člen
(nosilci urejanja prostora)
(1) Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo smernic in mnenj na osnutek in predlog SD PUP so:
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za kmetijstvo, Sektor za urejanje kmetijskega prostora in zemljiške operacije, Dunajska 22, Ljubljana,
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, oddelek porečja reke Mure, Slovenska ulica 2, Murska Sobota,
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana,
– Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana,
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor,
– Zavod za gozdove, Območna enota Murska Sobota,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana,
– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za ceste, Langusova 4, Ljubljana,
– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za energijo (področje energetike), Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana,
– Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor,
– Javno podjetje Prlekija d.o.o., Babinska cesta 2a, 9240 Ljutomer,
– Občina Križevci, Križevci pri Ljutomeru 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru.
(2) Pristojnost po Zakonu o varstvu okolja:
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje; Sektor za CPVO v skladu z določili 58. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13) in Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 in 70/08 – ZVO-1B) ministrstvo odloči, ali je za predmetni akt treba izvesti celovito presojo vplivov njegove izvedbe na okolje.
(4) V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, če se v postopku priprave tega prostorskega akta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
(5) Nosilci urejanja prostora so dolžni v 15 dneh od prejema poziva na predloženi osnutek tega prostorskega akta podati smernice za načrtovanje. V primeru, da v 15 dneh nosilci urejanja prostora ne podajo smernic, se šteje, da smernic nimajo, v tem primeru mora načrtovalec prostorske ureditve upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.
(6) Na usklajen predlog tega prostorskega akta morajo nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci v 15 dneh od prejema poziva podati svoje mnenje. V primeru, da jih ne predložijo, občina lahko nadaljuje s pripravo tega prostorskega akta.
8. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev PUP)
Finančna sredstva za izdelavo Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za prostorsko celoto Občine Ljutomer za območje Občine Križevci zagotovi Občina Križevci.
9. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter začne veljati z dnem objave.
Št. 031-01/2014-550
Križevci pri Ljutomeru, dne 27. marca 2014
Župan
Občine Križevci
mag. Branko Belec l.r.