Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014

Kazalo

Št. 35409-1/2014-2 Ob-2085/14 , Stran 1024
Št. 35409-1/2014-2 Ob-2085/14
Občina Benedikt, Čolnikov trg 5, 2234 Benedikt, ki jo zastopa župan Milan Gumzar, na podlagi 42. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu /ZJZP/ (Uradni list RS, št. 127/06), 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 22. člena Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanja pokopališča v Občini Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 56/2013) objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanja pokopališča v Občini Benedikt
1. Koncedent: Občina Benedikt, Čolnikov trg 5, 2234 Benedikt, matična številka: 1332139. 2. Podatki o objavi koncesijskega akta: Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanja pokopališča v Občini Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 56/2013). 3. Predmet, narava ter obseg in območje koncesije Predmet koncesije je opravljanje vseh storitev lokalne gospodarske javne službe opravljanja pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanja pokopališč (v nadaljevanju: javna služba), določenih z Odlokom o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanja pokopališča v Občini Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 55/2013) S storitvami javne službe se zagotavlja pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališča. Pokopališka in pogrebna dejavnost obsega: – pogrebne storitve, – storitve v zvezi z upepeljevanjem, – oddajanje prostorov za grobove v najem. Urejanje pokopališča obsega: – vzdrževanje pokopališča, – razdelitev na posamezne zvrsti grobov, – prekop grobov, – opustitev pokopališč. Dejavnost javne službe se kot koncesionairana dejavnost izvaja na celotnem območju občine Benedikt, kjer je eno pokopališče, in sicer pokopališče v Benediktu. 4. Začetek in predviden čas trajanje koncesije Koncesijsko razmerje se začne s sklenitvijo koncesijske pogodbe. Koncesija se podeli za 10 let. Koncesijska pogodba se lahko podaljša za največ polovico roka. 5. Postopek izbire koncesionarja: javni razpis se opravi po določbah koncesijskega akta, v skladu z določili zakona, ki ureja javno-zasebno partnerstvo in zakona, ki ureja področje gospodarskih javnih služb. 6. Dvig razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnih straneh občine Benedikt, www.benedikt.si. Kontaktna oseba s strani koncedenta: Sabina Šijanec, tel. 02/703-60-80, e-pošta: obcina@benedikt.si. 7. Kraj in rok za predložitev vlog: kandidati oddajo vloge s priporočeno pošiljko v zapečateni ovojnici, na kateri je prilepljen obrazec opreme ovojnice, ki je priložen na koncu razpisne dokumentacije, po pošti ali osebno na naslov: Občina Benedikt, Čolnikov trg 5, 2234 Benedikt, najpozneje do 5. 5. 2014 do 11. ure. Vloga šteje za pravočasno, če je prispela na naslov občine do predpisanega roka, določenega v javnem razpisu in povabilu k oddaji vlog, ne glede na način dostave (priporočeno po pošti ali osebno). 8. Zahteve glede vsebine vlog: kandidat mora pripraviti en izvod vloge, ki jo sestavljajo izpolnjeni obrazci in priloge, zahtevane v razpisni dokumentaciji. Neizpolnitev zahtev iz razpisne dokumentacije pomeni, da se ponudba izloči iz postopka. 9. Pogoji, ki jih morajo kandidati izpolnjevati, in dokazila o njihovem izpolnjevanju Kot kandidat na javnem razpisu lahko sodeluje vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet javne službe in izpolnjuje predpisane pogoje ter ima za opravljanje dejavnosti vsa predpisana dovoljenja. Podrobnejši pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji. Za popolnost vloge mora kandidat predložiti vse dokumente in priloge, navedene v razpisni dokumentaciji. 10. Pogoji za predložitev skupne vloge: na javni razpis se lahko prijavi tudi več oseb skupaj tako, da oddajo skupno vlogo. V primeru, da vlogo odda skupina kandidatov, morajo vlogi priložiti pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi koncesije v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno vlogo, bo koncedent izpolnjevanje pogojev iz teh navodil za osnovno, poklicno in ekonomsko finančno sposobnost ugotavljal za vsak gospodarski subjekt posebej, izpolnjevanje ostalih pogojev pa za vse gospodarske subjekte skupaj. 11. Merila za izbiro najugodnejšega kandidata Koncedent izbere ekonomsko najugodnejšo vlogo, na podlagi naslednjih meril: A. lokacija obstoječe prijavne pisarne (ponder: 5) B. cene storitev javne službe (ponder: 5) Vloge, ki predlagajo katero od cen letne najemnine grobnega mesta (družinsko, enojno, žarno) višje od trenutno veljavnih, se zavrnejo kot nesprejemljive. C. reference (ponder: 4) D. višina koncesijske dajatve – v odstotku (zaokrožena na eno decimalno mesto) od letnega prometa brez DDV (ponder: 3) Za letni promet se štejejo prihodki od opravljenih storitev za uporabnike (najemnine za grobove, uporaba mrliške veže, prijava pokopa, vodenje pogrebne svečanosti, izkop in zasip jame ter zaščita sosednjih grobov, prva ureditev groba, izdaja dokumentov za postavitev ali odstranitev nagrobnih spomenikov). Podrobnejša merila za ocenjevanje so navedena v razpisni dokumentaciji. 12. Odpiranje vlog: javno odpiranje ponudb bo v sredo, 7. 5. 2014, ob 13. uri, v sejni sobi koncedenta, na naslovu: Čolnikov trg 5, 2234 Benedikt. 13. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa: kandidati bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 45 dni od odpiranja ponudb.
Občina Benedikt