Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014

Kazalo

1046. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za podjetniško in obrtniško cono »Kostroj« Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 5/05) – za ureditev parkirišča za osebna vozila za Kostroj, stran 3037.

Na podlagi 57., 61.a in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12) ter 27. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 – uradno prečiščeno besedilo in 18/10) je župan Občine Slovenske Konjice sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za podjetniško in obrtniško cono »Kostroj« Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 5/05) – za ureditev parkirišča za osebna vozila za Kostroj
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
Opredeljeno območje obsega parc. št. 919/222, 931/2 in 930/1 - del (30 m2) k.o. Slovenske Konjice se uporablja za parkiranje osebnih vozil, kaj je usklajeno z namensko rabo.
Leži v območju LN Industrijska cona Slovenske Konjice – Območje Kostroj.
Lastnik zemljišča želi protiprašno urediti parkirišče.
Razlogi za spremembe in dopolnitve akta
Zaradi terenskih razmer, ki jo predstavlja višinska razlika med obstoječim parkiriščem in Podjetniško ulico, na katero je predvidena izdelava cestnega priključka, predlaga naročnik spremembo uvoza na parkirišče.
Pravna podlaga za izdelavo sprememb in dopolnitev prostorskega akta je Zakon o prostorskem načrtovanju - ZP Načrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, v nadaljevanju: ZP Načrt).
2. Območje prostorskega akta
Območje sprememb in dopolnitev akta se nanaša na parcele številka 919/222, 931/2 in 930/1-del (30 m2) k.o. Slovenske Konjice.
Na podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000/dopolnjen v letu 1994 in 1998 (Uradni list RS, št. 23/87, 50/98 in 72/00) in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986, 1990 dopolnjen v letu 1994, 1999 in 2004 (Uradni list RS, št. 23/87, 50/98, 72/00 in 75/04), je območje opredeljeno kot stavbno zemljišče.
Območje se ureja z Odlokom o lokacijskem načrtu za podjetniško in obrtniško cono »Kostroj« Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 5/05).
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve, ki bodo podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega akta in se nanašajo na obravnavani objekt, bo priskrbel naročnik.
4. Roki za pripravo spremembe prostorskega akta in njegovih posameznih faz
Izdelava osnutka sprememb in dopolnitev prostorskega akta je predvidena štirinajst dni po začetku veljavnosti tega sklepa. Priprava dopolnjenega osnutka je predvidena v naslednjih tridesetih dneh. Sprejem predloga akta je predviden v roku 6 mesecev po začetku veljavnosti tega sklepa. Upoštevani so okvirni roki in v skladu z 61.a členom, ki predpisuje skrajšan postopek.
5. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja, ki jih je potrebno vključiti v postopek pridobivanja smernic in mnenj so:
Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slov. Konjice ter
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje zaradi postopka celovite presoje vplivov na okolje.
6. Financiranje prostorskega akta
Prostorski akt financira naročnik.
7. Objava sklepa priprave
Sklep priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati začne naslednji dan po objavi.
Št. 00700-0008/2014
Slovenske Konjice, dne 31. marca 2014
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.