Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014

Kazalo

1010. Zaključni račun proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2013, stran 2999.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) ter 16. in 100. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 19/07 in 40/07 – popravek) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 22. redni seji dne 27. 3. 2014 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2013
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2013.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Kostanjevica na Krki sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2013. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o realizaciji posameznih projektov v letu 2013.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2013 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-3/2014-21
Kostanjevica na Krki, dne 27. marca 2014
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek l.r.
+--------+--------------------------------------+---------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV           |     v EUR|
|    |IN ODHODKOV              |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
| Konto |       Naziv konta       | Realizacija |
|    |                   |   2013   |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|  1  |          2         |    3    |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)   |   2.356.091|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        |   2.149.305|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)   |   1.826.737|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček    |   1.610.093|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |703 Davki na premoženje        |    160.231|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve |     55.856|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |706 Drugi davki            |      557|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI           |    322.568|
|    |(710+711+712+713+714)         |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki od |    105.016|
|    |premoženja              |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |711 Takse in pristojbine       |     2.057|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |712 Globe in druge denarne kazni   |     6.947|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga     |      147|
|    |in storitev              |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki      |    208.401|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)     |     26.817|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih   |      422|
|    |sredstev               |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč   |     26.395|
|    |in neopredmetenih sredstev      |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|73   |PREJETE DONACIJE (730+731)      |      400|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov |      400|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI          |    179.569|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih   |    157.993|
|    |javnofinančnih institucij       |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega   |     21.576|
|    |proračuna iz sredstev proračuna    |        |
|    |Evropske unije            |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)     |   2.430.735|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) |    678.007|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |    114.699|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev      |     18.157|
|    |za socialno varnost          |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve   |    535.151|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |403 Plačila domačih obresti      |       0|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |409 Rezerve              |     10.000|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)  |    910.013|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |410 Subvencije            |     38.315|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |411 Transferi posameznikom      |    523.247|
|    |in gospodinjstvom           |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |412 Transferi nepridobitnim      |     59.078|
|    |organizacijam in ustanovam      |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi   |    289.373|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)      |    804.172|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih     |    804.172|
|    |sredstev               |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)   |     38.543|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |431 Investicijski transferi pravnim  |     38.543|
|    |in fizičnim osebam, ki niso PU    |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |432 Investicijski transferi      |       0|
|    |proračunskim uporabnikom       |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ       |    –74.644|
|    |(I. – II.)              |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH         |       –|
|    |POSOJIL IN PRODAJA          |        |
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)     |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil   |       –|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev    |       –|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE      |       –|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)     |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |440 Dana posojila           |       –|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev in |       –|
|    |finančnih naložb           |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN    |       –|
|    |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V.) |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA          |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)          |     80.974|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |500 Domače zadolževanje        |     80.974|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|VIII.  |ODPLAČILA DOLGA (550)         |       –|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga     |       –|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|IX.   |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU  |     6.330|
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)      |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)    |     80.974|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)    |     74.644|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|XII.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. |     46.540|
|    |12. PRETEKLEGA LETA          |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+