Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014

Kazalo

1043. Zaključni račun proračuna Občine Rogatec za leto 2013, stran 3035.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB in 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13) in 106. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 13/06, 27/06, 50/10 in 56/11) je Občinski svet Občine Rogatec na 20. redni seji dne 3. 4. 2014 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Rogatec za leto 2013
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Rogatec za leto 2013.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Rogatec za leto 2013 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Rogatec za leto 2013. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2013 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Zaključni račun splošnega dela proračuna je izkazan v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV             (v EUR)
+------+-----------------------------------------+--------------+
|I.  |Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)     | 3.861.521,14|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|II.  |Skupaj odhodki (40+41+42+43)       | 3.718.645,96|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|III  |Proračunski presežek (I.–II.)      |  142.875,18|
+------+-----------------------------------------+--------------+

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
+------+------------------------------------------+-------------+
|IV.  |Prejeta vračila danih posojil in prodaja |     0,00|
|   |kapitalskih deležev (750+751+752)     |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|V.  |Dana posojila in povečanje kapitalskih  |     0,00|
|   |deležev (440+441+442+443)         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VI.  |Prejeta minus dana posojila in spremembe |     0,00|
|   |kapitalskih deležev (IV.–V.)       |       |
+------+------------------------------------------+-------------+

C. RAČUN FINANCIRANJA
+-------+----------------------------------------+--------------+
|VII.  |Zadolževanje (500)           |     0,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|VIII. |Odplačila dolga (550)          |  119.352,74|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|IX.  |Sprememba stanja sredstev        |   23.522,44|
|    |na računih (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)  |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|X.   |Neto zadolževanje (VII.–VIII.)     |  –119.352,74|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|XI.  |Neto financiranje (VI.+X.–IX.)     |  –142.875,18|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|XII.  |Stanje sredstev na računu        |  167.323,59|
|    |dne 31. 12. 2013 (del 9009 Splošni sklad|       |
|    |za drugo)                |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
4. člen
Realizacija prihodkov in odhodkov proračuna, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni del zaključnega računa na ravni kontov in posebni del zaključnega računa na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov po posameznih projektih 2013–2017, pa se objavijo na spletni strani Občine Rogatec.
Št. 410-0002/2014
Rogatec, dne 3. aprila 2014
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič l.r.