Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014

Kazalo

977. Pravilnik o načinu izvajanja nalog podpore za spletno plačevanje storitev proračunskih uporabnikov prek sistema spletnih plačil, ki ga upravlja Uprava Republike Slovenije za javna plačila, stran 2930.

Na podlagi tretjega odstavka 26.a člena Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 59/10 in 111/13) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o načinu izvajanja nalog podpore za spletno plačevanje storitev proračunskih uporabnikov prek sistema spletnih plačil, ki ga upravlja Uprava Republike Slovenije za javna plačila
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Ta pravilnik določa način izvajanja nalog Uprave Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP) v zvezi z delovanjem informacijsko komunikacijske infrastrukture, ki omogoča, da se s plačilnimi in kreditnimi karticami ali prek sistema spletnega bančništva in sistema mobilne telefonije ali z drugimi plačilnimi sredstvi brezgotovinsko plačujejo elektronske storitve v upravnih, sodnih in drugih uradnih postopkih ali druge storitve, blago in izdelki (v nadaljnjem besedilu: e-storitve), ki jih proračunski uporabniki zagotavljajo svojim strankam prek spletnih portalov.
2. člen
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
– »sistem spletnih plačil« omogoča, da se s plačilnimi in kreditnimi karticami ali prek sistema spletnega bančništva in sistema mobilne telefonije ali z drugimi plačilnimi sredstvi, prek spletnih portalov plačujejo e-storitve proračunskih uporabnikov;
– »ponudnik e-storitve« je proračunski uporabnik, ki uporabnikom e-storitve ponuja prek svojega spletnega portala;
– »uporabnik e-storitve« je vsaka fizična ali pravna oseba, ki e-storitev spletno plačuje prek spletnega portala ponudnika e-storitve;
– »plačilni servisi« so banke in hranilnice, izdajatelji plačilnih in kreditnih kartic, operaterji mobilne telefonije in drugi ponudniki storitev, ki omogočajo spletno plačevanje e-storitev.
II. NALOGE UJP
3. člen
UJP:
– zagotavlja učinkovito in neprekinjeno delovanje sistema spletnih plačil,
– na svoji spletni strani objavi splošne pogoje poslovanja proračunskih uporabnikov prek sistema spletnih plačil (v nadaljnjem besedilu: splošni pogoji poslovanja UJP),
– obvešča ponudnike e-storitev, ki so vključeni v sistem spletnih plačil, o vseh nepravilnostih v zvezi z delovanjem sistema spletnih plačil,
– vodi in na svoji spletni strani objavi seznam ponudnikov e-storitev, vključenih v sistem spletnih plačil,
– vodi in na svoji spletni strani objavi seznam e-storitev proračunskih uporabnikov, ki so vključeni v sistem spletnih plačil,
– vodi in na svoji spletni strani objavi seznam plačilnih servisov, vključenih v sistem spletnih plačil.
III. VKLJUČITEV IN IZKLJUČITEV PONUDNIKA E-STORITVE IZ SISTEMA SPLETNIH PLAČIL
4. člen
(1) Ponudnik e-storitve za vključitev v sistem spletnih plačil podpiše Vlogo za vključitev v sistem spletnih plačil, ki vključuje sprejem splošnih pogojev poslovanja UJP, in izjavo za plačilo nadomestil in stroškov plačilnih transakcij, izvršenih prek sistema spletnih plačil na osnovi interne direktne obremenitve.
(2) Vloga iz prejšnjega odstavka je objavljena na spletni strani UJP.
5. člen
(1) Ponudnik e-storitve za izključitev iz sistema spletnih plačil, podpiše Vlogo za izključitev iz sistema spletnih plačil, ki je objavljena na spletni strani UJP.
(2) V primeru, da ponudnik e-storitve s svojim ravnanjem ovira delovanje sistema spletnih plačil ter krši splošne pogoje poslovanja UJP oziroma druga navodila, objavljena na spletni strani UJP, ga UJP izključi iz sistema spletnih plačil.
IV. OBRAČUN NADOMESTIL IN STROŠKOV PLAČILNIH TRANSAKCIJ PREK SISTEMA SPLETNIH PLAČIL
6. člen
(1) Nadomestila in stroški plačilnih transakcij, izvršenih prek sistema spletnih plačil, se obračunavajo v skladu s pogodbami, sklenjenimi med UJP in plačilnimi servisi.
(2) Ponudnik e-storitve plača nadomestila in stroške plačilnih transakcij, izvršenih prek sistema spletnih plačil, ki jih zaračunavajo plačilni servisi.
(3) Plačilni servis enkrat mesečno izstavi UJP zbirni obračun stroškov in nadomestil za vse plačilne transakcije, izvršene v preteklem mesecu prek sistema spletnih plačil. Obvezna priloga obračuna je izpisek opravljenih plačilnih transakcij v preteklem mesecu, ki mora vsebovati specifikacijo plačilnih transakcij po posameznih zneskih plačil in zneskih obračunanih stroškov in nadomestil ločeno za vsakega ponudnika e-storitve.
(4) UJP na podlagi obračunov plačilnih servisov iz prejšnjega odstavka izstavi posameznemu ponudniku e-storitve obračun nadomestil in stroškov za plačilne transakcije in izmenjavo podatkov.
(5) UJP ponudnika e-storitve na podlagi interne direktne obremenitve neposredno obremeni za nadomestila in stroške iz prejšnjega odstavka trideseti dan po izstavitvi obračuna prek spletne aplikacije UJPnet.
V. KONČNA DOLOČBA
7. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-196/2014/8
Ljubljana, dne 4. aprila 2014
EVA 2014-1611-0017
dr. Uroš Čufer l.r.
Minister
za finance