Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014

Kazalo

Št. 242/02-14 Ob-2175/14 , Stran 1102
Št. 242/02-14 Ob-2175/14
Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o., Arze 1 b, 6330 Piran, na podlagi četrtega odstavka 2. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12), objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo v najem prodajnih tržničnih mest v Občini Piran za leto 2014, ki so v upravljanju Javnega podjetja Okolje Piran, d.o.o.
I. Začasna prodajna mesta v Portorožu: a) Prodajna mesta na mini tržnici pred vhodom na plažo v Portorožu (za čas od 30. 4. 2014 do 30. 10. 2014) – izvajanje tiska na majice (samo stojnica št. 5): 1 mesto, – prodaja spominkov, bižuterije ali nakita: 3 mesta, – prodaja izdelkov iz kristala, keramike in porcelana: 1 mesto. Izhodiščna cena za posamezno prodajno mesto znaša 4.000,00 EUR + DDV. b) Prodajni mesti na plaži v Portorožu (za čas od 1. 6. 2014 do 30. 9. 2014) – izvajanje masaž: 2 mesti (dovoljena postavitev pagode oziroma senčila odprtega tipa na površini cca. 4 x 4 m). Izhodiščna cena za posamezno prodajno mesto znaša 500,00 EUR + DDV. c) Prodajni mesti ob skladišču soli v Portorožu (za čas od 30. 4. 2014 do 30. 10. 2014) – prodaja sadja: 1 mesto, – prodaja industrijskega sladoleda: 1 mesto. Izhodiščna cena za posamezno prodajno mesto znaša 1.000,00 EUR + DDV. d) Prodajni mesti ob gostišču Marička na Parecagu (za čas od 30. 4. 2014 do 30. 10. 2014) – prodaja sadja in zelenjave: 2 mesti. Izhodiščna cena za posamezno prodajno mesto znaša 500,00 EUR + DDV. II. Začasna prodajna mesta v Piranu: a) Prodajni mesti na plaži pred hotelom Piran (za čas od 30. 4. 2014 do 30. 10. 2014) – prodaja spominkov, bižuterije ali nakita: 1 mesto, – prodaja rekvizitov za plažo, igrač in spominkov: 1 mesto. Izhodiščna cena za posamezno prodajno mesto znaša 1.500,00 EUR + DDV. b) Prodajno mesto na Tartinijevem trgu ob Batani (za čas od 1. 10. 2014 do 31. 1. 2015) – prodaja pečenega kostanja: 1 mesto. Izhodiščna cena za prodajno mesto znaša 500,00 EUR + DDV. c) Prodajna mesta na Punti pred cerkvijo v Piranu (za čas od 30. 4. 2014 do 19. 9. 2014) – prodaja umetniških slik ali drugih umetnin: 1 mesto, – prodaja spominkov, bižuterije ali nakita: 2 mesti, – prodaja blaga (skladno s Pravilnikom o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovske dejavnosti): 3 mesta, – prodaja plažnih rekvizitov in igrač: 1 mesto. Izhodiščna cena za posamezno prodajno mesto znaša 1.500,00 EUR + DDV. Kolikor se za posamezno lokacijo prijavi več ponudnikov, kot je razpisanih prodajnih mest, se bo po sistemu »kdo da več« izbralo potrebno število ponudnikov. Prednost pri izbiri prodajnega mesta na lokaciji bodo imeli ponudniki, ki bodo ponudili višjo najemnino. Na lokacijah, kjer je določena namembnost, se bo izbiralo po višini najemnine po posamezni namembnosti. V primeru enake ponujene cene za isto namembnost bo o izbranem ponudniku odločal žreb. Kolikor katera izmed stojnic na razpisu ne bo oddana, jo Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o. lahko odda po izklicni ceni prvemu zainteresiranemu ponudniku. Ponudnik mora v svoji ponudbi navesti točno lokacijo za katero se poteguje, namembnost in ponujeno ceno. Oddaja stojnic v sklopu ni možna – za eno prodajno mesto je potrebno določiti samo eno ceno. Ponudbe, ki bodo vsebovale ceno za sklop stojnic (več stojnic hkrati), bo komisija za odpiranje ponudb izločila. Na lokacijah, kjer je več stojnic, bo prednost pri izbiri lokacije določena na osnovi najvišje ponujene cene – ponudnik z najvišjo ponujeno ceno bo prvi izbiral prodajno mesto za svojo dejavnost. Ponudnike, ki imajo na dan oddaje ponudb do Javnega podjetja Okolje Piran, d.o.o. neporavnane obveznosti, v razpisu ne bomo upoštevali. Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o. si pridržuje pravico, da na posameznih lokacijah ne izbere nobenega od ponudnikov. Najemnina za prodajno mesto se v celoti poravna ob podpisu pogodbe. Plačilo najemnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. Za lokacije »mini tržnica pred vhodom na plažo v Portorožu«, »mini tržnica na Punti« in »na plaži pred hotelom Piran«, so ponudniki dolžni ob podpisu pogodbe vplačati 420,00 EUR varščine za uporabo stojnice, katera se jim ob koncu sezone ob predaji brezhibnih stojnic vrne. V primeru poškodovanja stojnic se varščina za stojnice ne vrača. Na vseh ostalih začasnih prodajnih mestih si morajo ponudniki stojnico oziroma prodajni pult zagotoviti sami, s tem da predhodno pridobijo s strani najemodajalca pisno soglasje k načrtu stojnice oziroma prodajnega pulta, ki ga želijo postaviti. V primeru neurejenosti začasnega prodajnega mesta in ob predhodnem pisnem opozorilu k odpravi tega, si upravljavec pridržuje pravico, da lahko kadarkoli odpove najemno pogodbo in odstrani stojnico. Obravnavale se bodo ponudbe tistih ponudnikov, ki bodo predložili naslednja dokazila: 1. a) dokazilo o opravljanju registrirane dejavnosti: – samostojni podjetniki: izpis iz poslovnega registra (ki ga vodi AJPES) ali potrdilo UE o opravljanju osebnega dopolnilnega dela; – gospodarske družbe: izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni; b) ponudniki za začasno prodajno mesto pri gostišču Marička za prodajo sadja in zelenjave, morajo predložiti tudi dokazilo o vpisu v register kmetijskih gospodarstev (KMG-MID); prednost pri izbiri na lokaciji bodo imeli tisti, ki imajo kmetijsko dejavnost registrirano v Občini Piran, ne glede na ponujeno najemnino; 2. lokacija prodaje ter opis izdelkov, ki se bodo prodajali na prodajnem mestu; 3. dokazilo o plačilu 500 EUR varščine za resnost ponudbe na naslov: Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o., Arze 1b, 6330 Piran, transakcijski rač. št. 10100-0032414679, pri Banki Koper d.d. Ponudniki morajo svojo ponudbo z vsemi zahtevanimi dokazili poslati v zapečateni ovojnici na naslov: Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o., Arze 1b, 6330 Piran, s pripisom na ovojnici »Začasna prodajna mesta za leto 2014 – Ne odpiraj«. Ponudniki so vezani na dano ponudbo še 30 dni po oddaji ponudb. Upoštevale se bodo samo tiste ponudbe, ki bodo na sedež Javnega podjetja Okolje Piran, d.o.o., Arze 1 b, 6330 Piran prispele najkasneje do 28. 4. 2014 do 12. ure. Javno odpiranje ponudb se bo opravilo 28. 4. 2014 ob 12.30, v sejni sobi družbe. Komisija bo najkasneje v roku 3 dni po izteku roka za oddajo ponudb odločila o ponudbah in vse ponudnike obvestila o izbiri. Morebitnim neizbranim ponudnikom se varščina vrne na pripisan račun v 15 dneh po izbiri, izbranim ponudnikom pa se vračuna v najemnino. Prepozno prispele ponudbe (nepravočasne ponudbe), ponudbe pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih pogojev, ne bodo upoštevane in bodo izločene iz nadaljnjih postopkov. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb bodo neodprte vrnjene ponudniku. Izbranega ponudnika bomo z obvestilom o izbiri pozvali na podpis pogodbe in plačilu najemnine v roku 2 dni po prejemu obvestila oziroma če ga ni možno vročiti – od dneva izbire. Kolikor v roku 15 dni od obvestila o izboru izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe in plača najemnine se šteje, da od najema začasnega prodajnega mesta odstopa, ter se njegova varščina za resnost ponudbe zadrži. Začasno prodajno mesto se bo oddalo naslednjemu zainteresiranemu ponudniku. Vse priloge in preostala razpisna dokumentacija vezana na razpis je objavljena na spletni strani Javnega podjetja Okolje Piran, d.o.o. www.okoljepiran.si. Dodatne informacije lahko zainteresirani ponudniki dobijo ob delavnikih med 11. in 15. uro, na tel. 05/61-750-18 (Neset Dulai) ali na tel. 05/61-750-50 (Verica Vožič).
Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o.