Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014

Kazalo

Ob-2137/14 , Stran 1096
Ob-2137/14
Na podlagi 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 121/91), 17. in 21. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Beltinci (Uradni list RS, št. 81/04) in v skladu s Statutom javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Beltinci, upravni odbor javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Beltinci objavlja javni razpis za delovno mesto direktorja javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Beltinci. Pogoji za opravljanje dela Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje: – višja ali visokošolska izobrazba turistične, ekonomske, organizacijske smeri ali druge ustrezne izobrazbe; – najmanj tri leta delovnih izkušenj na vodilnih mestih; – aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika in pasivno znanje najmanj enega svetovnega jezika; – izkušnje z organizacijo in prodajo turističnih aranžmajev; – izkušnje s pripravo in izvajanjem projektov; – organizacijske in vodstvene sposobnosti; – poznavanje in upravljanje sodobne informacijske tehnologije; – licenca za organiziranje in prodajo turističnih aranžmajev; – izpit B kategorije. Izpolnjevanje pogojev kandidati dokazujejo s predložitvijo pisne izjave. Dokazila, ki jih mora kandidat priložiti k prijavi Prijava kandidata mora vsebovati: 1. Izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena. 2. Opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. 3. Izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. 4. Izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje upravnemu odboru Zavoda za turizem in kulturo Beltinci pridobitev podatkov iz prve in tretje točke tega odstavka iz uradne evidence. 5. Razvojno vizijo delovanja Zavoda za turizem in kulturo Beltinci s programom dela za mandatno obdobje. Prijava mora vsebovati tudi kratek življenjepis v katerem kandidat poleg formalne izobrazbe navede tudi druge veščine in znanja, ki jih je pridobil. Mandat direktorja traja pet let in je po izteku te dobe lahko ponovno imenovan. Rok in naslov za vlaganje prijav in rok za obveščanje o izbiri Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – Javni razpis za direktorja ZTK Beltinci« v osmih dneh po objavi javnega razpisa na naslov: Zavod za turizem in kulturo Beltinci, Mladinska 2, 9231 Beltinci. Nepravočasne prijave kandidatov ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Izbirni postopek se opravi s kandidati, ki na podlagi predloženih dokazil, izpolnjujejo razpisne pogoje. Kandidati bodo pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po opravljeni izbiri. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno v katalogu informacij javnega značaja Zavoda za turizem in kulturo Beltinci. Sklenitev delovnega razmerja: z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje s polnim delovnim časom, za določen čas petih let. Oseba, ki daje informacije o izvedbi javnega razpisa: dodatne informacije o javnem razpisu lahko dobite na ZTK Beltinci, Ravenska 8, 9231 Beltinci, tel. 02/541-35-82. Uporaba izrazov: v besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Zavod za turizem in kulturo Beltinci