Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014

Kazalo

994. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Osnovne šole Notranjski odred Cerknica, stran 2978.

Na podlagi 40., 41. in 140. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 in 57/12), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96) in 18. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 3/00) je Občinski svet Občine Cerknica na 23. redni seji dne 3. 4. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o ustanovitvi Osnovne šole Notranjski odred Cerknica
1. člen
Doda se nov 16.a člen, ki se glasi:
»Predsednik sveta zavoda mora sklicati sejo sveta zavoda v primerih, ko je to potrebno in v primerih, če tako zahteva ustanovitelj. Ustanovitelj mora v svoji zahtevi navesti tudi predlog dnevnega reda oziroma točk, ki se bodo obravnavale na seji. Zahteva se naslovi na vse člane sveta zavoda ter v vednost posreduje tudi ravnatelju.
V primerih, ko sklic seje zahteva ustanovitelj, mora biti le-ta sklicana najkasneje v roku 15 dni po prejemu pisne zahteve. Vročanje pisne zahteve se opravi po pravilih, ki veljajo za splošne upravne postopke, to je v skladu z določbami Zakona o splošnem upravnem postopku. 15-dnevni rok začne teči naslednji dan po vročitvi vabila predsedniku sveta zavoda.
V primeru, ko iz kakšnega koli razloga predsednik sveta zavoda kljub zahtevi ustanovitelja ne more ali noče sklicati seje sveta zavoda, mora to storiti namestnik predsednika. V primeru, ko iz kakšnega koli razloga namestnik predsednika sveta zavoda ne more ali noče sklicati seje sveta zavoda, to stori najstarejši član sveta zavoda. Če tudi ta noče ali ne more, pa skliče sejo sveta zavoda ustanovitelj.
Če v primeru zahteve po drugem odstavku tega člena seja ni sklicana, z iztekom 15-dnevnega roka preneha mandat vsem članom sveta zavoda in se prične s postopki za imenovanje novih članov sveta zavoda.
Ravnatelj pod nadzorstvom ustanovitelja izvede vse potrebne postopke volitev novih članov v svet zavoda.«
2. člen
Doda se nov, tretji odstavek 44. člena, ki se glasi:
»Ustanovitelj oziroma zakoniti zastopnik ustanovitelja, to je župan, lahko kadarkoli s sklepom odredi izredno ali redno revizijo poslovanja javnega zavoda na svoje stroške ali na stroške zavoda. Sklep o izbiri revizorja in vsebini revizije se v vednost posreduje ravnatelju v roku 15 dni po sprejemu.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0006/2013
Cerknica, dne 3. aprila 2014
Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar l.r.