Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014

Kazalo

970. Javni poziv za zbiranje kandidatur oziroma predlogov možnih kandidatov za informacijskega pooblaščenca, stran 2921.

Na podlagi osme alinee prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33I/91-I, 33I/91-I-UZIU, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 69/04, 69/04, 68/06, 47/13, 47/13) in 6. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 in 51/07 – ZUstS-A; ZInfP) objavljam
J A V N I P O Z I V
za zbiranje kandidatur oziroma predlogov možnih kandidatov za informacijskega pooblaščenca
Na podlagi obvestila generalne sekretarke Informacijskega pooblaščenca bo dne 15. julija 2014 informacijski pooblaščenki prenehal ponovni petletni mandat.
Informacijskega pooblaščenca oziroma informacijsko pooblaščenko (v nadaljevanju: informacijski pooblaščenec) imenuje Državni zbor Republike Slovenije na predlog predsednika Republike Slovenije. Predsednik Republike Slovenije v skladu z ZInfP ob oblikovanju predloga za imenovanje informacijskega pooblaščenca ni dolžan objaviti javnega poziva. Kljub temu sem se odločil, da z objavo javnega poziva omogočim čim širšemu krogu posameznikov in organizacij kandidirati oziroma podati predloge možnih kandidatov za informacijskega pooblaščenca. Ob oblikovanju predloga za imenovanje informacijskega pooblaščenca v Državnem zboru Republike Slovenije se bom odločal med prijavljenimi oziroma predlaganimi kandidati po tem javnem pozivu, lahko pa bom predlagal tudi drugega kandidata.
Za informacijskega pooblaščenca je lahko imenovana oseba, ki je državljan Republike Slovenije, ima univerzitetno izobrazbo, ima najmanj pet let delovnih izkušenj ter ni bila pravnomočno obsojena na nepogojno kazen zapora. Informacijski pooblaščenec je imenovan za pet let in je lahko še enkrat ponovno imenovan.
V kolikor drug predlagatelj vlaga predlog možnega kandidata, mora biti predlogu priložena tudi pisna izjava predlaganega kandidata, da je pripravljen sprejeti kandidaturo. Kandidaturi oziroma predlogu možnega kandidata priložite vsa dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih določa ZInfP.
Kandidature oziroma predlogi za možne kandidate za informacijskega pooblaščenca morajo prispeti na naslov Urada predsednika Republike Slovenije, Erjavčeva 17, Ljubljana do petka, 9. maja 2014.
Št. 003-03-1/2014-6
Ljubljana, dne 10. aprila 2014
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije