Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014

Kazalo

1012. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Kostanjevica na Krki, stran 3009.

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 28/06, 49/06, 66/06, 70/08, 108/09, 108/09, 48/12, 57/12, 97/12), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 51/10, 84/10, 40/12), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8, 43/11, 21/13), Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12) 3., 7. in 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06, 38/10 in 57/11) ter 16. in 85. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 19/07 in 40/07 – popravek) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 22. redni seji dne 27. 3. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Kostanjevica na Krki
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 34/10 in 89/13).
2. člen
V 31. členu se spremeni prvi odstavek, ki se glasi:
»(1) Izvajalec javne službe mora prenehati z dobavo pitne vode, ali omejiti njeno uporabo, ali pa sprejeti ukrep, ki je potreben za varovanje zdravja ljudi, če uporaba pitne vode predstavlja potencialno nevarnost za zdravje ljudi. Pri izbiri ukrepov mora upoštevati tveganja za zdravje ljudi, ki bi jih povzročila prekinitev dobave ali omejitev dobave uporabe pitne vode, o čemer poda mnenje Nacionalni inštitut za javno zdravje (v nadaljevanju: NIJZ).«
3. člen
Vsebina 43. člena se črta in nadomesti z vsebino, ki se glasi:
»(1) Javna služba se financira iz:
– cene storitev javne službe,
– proračuna občine,
– iz drugih virov določenih z zakonom ali odlokom občine.«
4. člen
V 45. členu odloka se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Podrobnejši način obračunavanja storitve oskrbe s pitno vode se določi v Elaboratu, ki ga predpisuje veljavna zakonodaja.«
5. člen
Vsa ostala določila Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 34/10 in 89/13), ostajajo nespremenjena in še naprej v veljavi.
6. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 007-1/2014-1(140)
Kostanjevica na Krki, dne 27. marca 2014
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek l.r.