Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014

Kazalo

1019. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč območja občinskega podrobnega prostorskega načrta ČI2 – Centralne dejavnosti v Čirčah in merilih za odmero komunalnega prispevka, stran 3016.

Na podlagi 74. in 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP in 106/10 – ZUPUDPP popr.), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), 5., 6., 7. in 8. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 95/07) je Svet Mestne občine Kranj na 31. seji dne 26. 2. 2014 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč območja občinskega podrobnega prostorskega načrta Či2 – Centralne dejavnosti v Čirčah in merilih za odmero komunalnega prispevka
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se skladno z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu območja Či2 – Centralne dejavnosti v Čirčah (Uradni list RS, št. 59/12) – v nadaljevanju: OPPN, sprejme Program opremljanja stavbnih zemljišč – v nadaljevanju: program opremljanja, ki ga je izdelalo podjetje Ipsum d.o.o., št. proj. 034-106/13, januar 2013.
2. člen
(sestavni deli programa opremljanja)
(1) Program opremljanja vsebuje tekstualni in grafični del.
(2) Tekstualni del programa opremljanja vsebuje:
– prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme,
– investicije v gradnjo komunalne opreme,
– obračunska območja za posamezno vrsto komunalne opreme,
– izračun skupnih in obračunskih stroškov komunalne opreme po posameznih vrstah komunalne opreme,
– preračun obračunskih stroškov komunalne opreme na m2 parcele in na m2 neto tlorisne površine objekta po posameznih vrstah komunalne opreme,
– podlage in podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka.
(3) Grafični del programa opremljanja vsebuje:
– grafični izris obravnavane komunalne opreme,
– grafični izris obračunskega območja, ki je enak za vse vrste komunalne opreme, ki se jo bo urejalo.
3. člen
(pomen izrazov)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. Komunalna oprema so:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja,
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna,
– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine.
2. Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme, oziroma območje njene uporabe.
3. Skupni stroški obsegajo vse stroške, ki so povezani s projektiranjem in gradnjo posamezne vrste komunalne opreme na obračunskem območju.
4. Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov, ki se financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bodo bremenili določljive zavezance.
5. Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec za plačilo komunalnega prispevka plača Mestni občini Kranj.
6. Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo ali povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.
7. Objekt je s tlemi povezana stavba ali gradbeni inženirski objekt, narejen iz gradbenih proizvodov in naravnih materialov, skupaj z vgrajenimi inštalacijami in tehnološkimi napravami.
8. Parcela objekta je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerem stoji oziroma na katerem je predviden objekt in na katerem so urejene površine, ki služijo takšnemu objektu, oziroma je predvidena ureditev površin, ki bodo služile takšnemu objektu.
9. Neto tlorisna površina je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
II. KOMUNALNA OPREMA
4. člen
(komunalna oprema)
Na območju bo urejena naslednja komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura:
– komunalna oprema:
– cestno omrežje s cestno razsvetljavo,
– vodovodno in hidrantno omrežje,
– kanalizacija odpadne komunalne vode,
– kanalizacija odpadne padavinske vode,
– druga gospodarska javna infrastruktura:
– elektroenergetsko omrežje s transformatorskima postajama,
– telekomunikacijsko (TK) omrežje in omrežje kabelske televizije (CATV),
– plinovodno omrežje.
III. OBRAČUNSKO OBMOČJE
5. člen
(obračunska območja posameznih vrst komunalne opreme)
(1) Obračunsko območje za predvideno in obstoječo komunalno opremo se nahaja znotraj ureditvenega območja OPPN.
(2) V obračunskem območju so zajete parcele predvidenih objektov v skupni površini 36.338 m2 in predvideni objekti z ocenjeno skupno neto tlorisno površino 12.442 m2.
IV. OBRAČUNSKI STROŠEK INVESTICIJE V NOVO KOMUNALNO OPREMO
6. člen
(skupni in obračunski stroški)
(1) Skupni stroški investicije obsegajo stroške za pridobitev in pripravo zemljišč, stroške za gradnjo nove komunalne opreme na območju OPPN in stroške za priklop obravnavane komunalne opreme izven območja OPPN.
(2) Obračunski stroški investicije so skupni stroški investicije, zmanjšani za sredstva, ki jih občina za izvedbo investicije pridobi iz drugih virov in so določeni v načrtu razvojnih programov občinskega proračuna.
(3) V obračunskih stroških investicije ni upoštevan strošek izgradnje elektroenergetskega, telekomunikacijskega (TK in CATV) in plinovodnega omrežja, ki ne spadajo med obvezne lokalne gospodarske javne službe varstva okolja in objekte grajenega javnega dobra (občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine).
(4) Obračunski stroški investicije v novo komunalno opremo na in izven območja OPPN znašajo 4.110.854 €.
V. PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV INVESTICIJE NA ENOTO MERE
7. člen
(1) Osnova za odmero komunalnega prispevka za posamezno vrsto komunalne opreme na obračunskem območju je višina obračunskih stroškov investicije v novo komunalno opremo na območju in višina obračunskih stroškov za obstoječo komunalno opremo na katero se območje priključuje.
(2) Za odmero komunalnega prispevka zavezancem se obračunske stroške investicije, za posamezno vrsto komunalne opreme, preračuna na m2 parcele objekta (Cp) in na m2 neto tlorisne površine objekta (Ct).
(3) Obračunski stroški izgradnje posamezne vrste komunalne opreme, preračunani na m2 parcele (Cpi) in na m2 neto tlorisne površine objekta (Cti), so:
+-----------------------------+---------------+-----------------+
|               |  Parcela  | Neto tlorisna |
|               |  objekta  |površina objekta |
|               | Cpi [€/m2]  |  Cti [€/m2]  |
+-----------------------------+---------------+-----------------+
|1. STROŠKI PRIDOBIVANJA IN  |     53,78|      157,09|
|PRIPRAVE ZEMLJIŠČ      |        |         |
+-----------------------------+---------------+-----------------+
|2. STROŠKI GRADNJE KOMUNALNE |        |         |
|OPREME            |        |         |
+-----------------------------+---------------+-----------------+
|CESTE IN JAVNA RAZSVETLJAVA |     44,97|      131,34|
+-----------------------------+---------------+-----------------+
|KANALIZACIJA ODPADNE K    |      3,62|      10,58|
|OMUNALNE VODE        |        |         |
+-----------------------------+---------------+-----------------+
|KANALIZACIJA ODPADNE     |      4,90|      14,30|
|PADAVINSKE VODE       |        |         |
+-----------------------------+---------------+-----------------+
|VODOVODNO IN HIDRANTNO    |      5,86|      17,11|
|OMREŽJE           |        |         |
+-----------------------------+---------------+-----------------+
|SKUPAJ            |     113,15|      330,41|
+-----------------------------+---------------+-----------------+
VI. PODROBNEJŠA MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
8. člen
(podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka)
(1) Zavezanec za plačilo dela komunalnega prispevka za investicijo v novo komunalno opremo (v nadaljevanju: zavezanec) je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.
(2) Faktor dejavnosti (K(dejavnost)) za posamezne vrste objektov na območju OPPN se določi na podlagi Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za Mestno občino Kranj (Uradni list RS, št. 106/08, 53/11).
(3) Delež površine parcele (Dp) in delež neto tlorisne površine objekta (Dt) pri izračunu komunalnega prispevka sta enaka in znašata 0,5.
(4) Pri odmeri komunalnega prispevka se upošteva indeks cen gradbenih storitev, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«. Izhodiščni datum za indeksiranje je datum uveljavitve Programa opremljanja.
(5) Komunalni prispevek za priklop območja na obstoječo komunalno opremo izven območja OPPN se odmeri na podlagi Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za Mestno občino Kranj (Uradni list RS, št. 106/08, 53/11). Pri odmeri se upošteva, da območje OPPN ni komunalno opremljeno, odmeri se primarni del komunalnega prispevka za posamezno vrsto komunalne opreme. Obračunski stroški primarnega dela obstoječe komunalne opreme, preračunani na m2 parcele (Cpi) in na m2 neto tlorisne površine objekta (Cti), so:
(6)
+------------------+--------------------------------------------+
|         |        PRIMARNI DEL        |
|         +-------------+---------------+--------------+
|         | Obračunsko |Parcela objekta|Neto tlorisna |
|         |  območje | Cpi [€/m2]  |  površina  |
|         |       |        | objekta Cti |
|         |       |        |  [€/m2]  |
+------------------+-------------+---------------+--------------+
|CESTE       |     CE_1|      4,00|     13,41|
+------------------+-------------+---------------+--------------+
|VODOVOD      |     VO_1|      1,48|     4,06|
+------------------+-------------+---------------+--------------+
|KANALIZACIJA   |     KA_1|      7,42|     16,05|
+------------------+-------------+---------------+--------------+
|JAVNE ODPRTE IN  |     JZ_1|      0,96|     2,59|
|ZELENE POVRŠINE  |       |        |       |
+------------------+-------------+---------------+--------------+
|RAVNANJE Z ODPADKI|     RO_1|      0,06|     0,19|
+------------------+-------------+---------------+--------------+
|         |    SKUPAJ|     13,92|     36,30|
+------------------+-------------+---------------+--------------+
(7) Komunalni prispevek se odmeri pred izdajo gradbenega dovoljenja.
VII. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA
9. člen
(izračun komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek se izračuna na naslednji način:
KP = (D(p) * C(p) * A(parcela) + D(t) * C(t) * A(tlorisna)* K(dejavnost)) * i
pri čemer je:
KP      – komunalni prispevek
A(parcela)  – površina parcele objekta (m2)
A(tlorisna)  – neto tlorisna površina objekta (m2)
i       – letni povprečni indeks podražitev, ki jih
       objavlja GZS – Združenje za gradbeništvo in IGM
       za področje nizkih gradenj
C(p)     – cena opremljanja glede na površino parcele
       objekta (€/m2)
C(t)     – cena opremljanja glede na neto tlorisno
       površino stavbe (€/m2)
D(p)     – delež površine parcele pri izračunu (0,5)
D(t)     – delež neto tlorisne površine pri izračunu
       (0,5)
K(dejavnost) – faktor dejavnosti za posamezno vrsto objekta.
(2) V primeru spremembe dejavnosti v objektu, nadomestne gradnje, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave ali druge gradnje, pri kateri se spremeni neto tlorisna površina stavbe, se za izračun komunalnega prispevka uporabi formula iz prejšnjega odstavka. Upošteva se razliko med izračunom komunalnega prispevka po načrtovani spremembi in izračunom pred načrtovano spremembo. Pri odmeri se upošteva že plačan komunalni prispevek.
(3) Če je višina komunalnega prispevka po načrtovani spremembi manjša od višine komunalnega prispevka pred načrtovano spremembo, se razlika zavezancu ne vrne. Pri morebitni večkratni rekonstrukciji ali nadomestni gradnji se upošteva neto tlorisna površina največje stavbe za katero je bil plačan komunalni prispevek.
10. člen
(Pogodba o opremljanju)
V primeru, da komunalno opremo gradi investitor, ki je zavezanec za plačilo komunalnega prispevka po tem odloku, se z njim sklene pogodba o opremljanju, s katero se uredijo obveznosti med Mestno občino Kranj in investitorjem. Vsebina pogodbe o opremljanju izhaja iz 78. člena Zakona o prostorskem načrtovanju.
VIII. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
11. člen
(postopek odmere komunalnega prispevka)
(1) Odločbo o odmeri komunalnega prispevka izda občinska uprava na zahtevo investitorja, ki vlogi za odmero komunalnega prispevka priloži projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja, ali po uradni dolžnosti v roku 15 dni.
(2) Zoper odločbo je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan.
(3) Komunalni prispevek zavezanec plača v enkratnem znesku ali v obliki obročnih odplačil, kar se določi z odločbo.
(4) Investitor je dolžan plačati komunalni prispevek v roku, ki se ga določi v odločbi o odmeri oziroma v skladu z določitvijo obročnega odplačila. Potrdilo o plačanem komunalnem prispevku izda upravni organ po plačilu celotnega prispevka. Če komunalni prispevek ni plačan v roku, odločba o odmeri preneha veljati in se na ponovno vlogo investitorja odmeri na novo.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(vpogled v Program opremljanja)
Program opremljanja s prilogami iz 1. člena tega odloka je na vpogled na Mestni občini Kranj.
13. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-14/2014-4-48/05
Kranj, dne 14. marca 2014
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj
 
Zanj
Podžupan
Mestne občine Kranj
mag. Janez Frelih l.r.