Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014

Kazalo

1008. Cenik oskrbe s pitno vodo, čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode in ravnanja s komunalnimi odpadki, stran 2998.

Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje, na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 08/04 in 34/04), Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 17/14), Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občina Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 43/13), Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki ter drugimi vrstami odpadkov iz gospodinjstev na območju Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 17/14), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12), Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. (Uradni list RS, št. 85/13), 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 59/11) in sklepov 33. redne seje Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica z dne 31. 3. 2014 objavlja
C E N I K
oskrbe s pitno vodo, čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode in ravnanja s komunalnimi odpadki
A. OSKRBA S PITNO VODO;
1. Cena vodarine znaša 0,4440 EUR/m3
2. Omrežnina za storitve oskrbe s pitno vodo, ki se obračunava v EUR/mesec in predstavlja strošek javne infrastrukture ter stroške obnov in vzdrževanja priključkov na javni vodovod, se obračunava glede na velikost obračunskega vodomera, skladno z naslednjo preglednico in znaša:
+-----------------------+------------+-------------------------+
|    vodomer    |  faktor  |  Omrežnina-voda v EUR |
|            |      |    na mesec     |
+-----------------------+------------+-------------------------+
|DN < / = 20      |   1   |     6,6125     |
+-----------------------+------------+-------------------------+
|20 < DN < 40      |   3   |    19,8375     |
+-----------------------+------------+-------------------------+
|40 < / = DN < 50    |   10   |    66,1250     |
+-----------------------+------------+-------------------------+
|50 < / = DN < 65    |   15   |    99,1875     |
+-----------------------+------------+-------------------------+
|65 < / = DN< 80    |   30   |    198,3750     |
+-----------------------+------------+-------------------------+
|80 < / = DN <100    |   50   |    330,6250     |
+-----------------------+------------+-------------------------+
|100 < / = DN < 150   |   100  |    661,2500     |
+-----------------------+------------+-------------------------+
|150 < / = DN      |   200  |   1.322,5000     |
+-----------------------+------------+-------------------------+
B. ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE IN PADAVISKE ODPADNE VODE Z JAVNIH POVRŠIN;
1. Cena storitve čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin znaša 0,3919 EUR/m3
2. Omrežnina za čiščenje komunalnih odpadnih voda in padavinskih odpadnih voda z javnih površin, ki se obračunava v EUR/mesec in predstavlja strošek javne infrastrukture, se obračunava glede na velikost obračunskega vodomera, skladno z naslednjo preglednico in znaša:
+-----------------------+------------+-------------------------+
|    vodomer    |  faktor  |  Omrežnina-čiščenje  |
|            |      | odpadnih voda v EUR na |
|            |      |     mesec     |
+-----------------------+------------+-------------------------+
|DN < / = 20      |   1   |     2,8946     |
+-----------------------+------------+-------------------------+
|20 < DN < 40      |   3   |     8,6838     |
+-----------------------+------------+-------------------------+
|40 < / = DN < 50    |   10   |     28,9460     |
+-----------------------+------------+-------------------------+
|50 < / = DN < 65    |   15   |     43,4190     |
+-----------------------+------------+-------------------------+
|65 < / = DN< 80    |   30   |     86,8380     |
+-----------------------+------------+-------------------------+
|80 < / = DN <100    |   50   |    144,7300     |
+-----------------------+------------+-------------------------+
|100 < / = DN < 150   |   100  |    289,4600     |
+-----------------------+------------+-------------------------+
|150 < / = DN      |   200  |    578,9200     |
+-----------------------+------------+-------------------------+
C. ČIŠČENJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH;
1. Cena storitve čiščenja padavinske odpadne vode s streh znaša 0,1158 EUR/m3
2. Cena omrežnine za čiščenje padavinske odpadne vode s streh znaša 0,1059 EUR/m3
D. ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Z JAVNIH POVRŠIN;
1. Cena storitve odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin znaša 0,0472 EUR/m3
2. Omrežnina za odvajanje komunalnih odpadnih voda in padavinskih odpadnih voda z javnih površin, ki se obračunava v EUR/mesec in predstavlja strošek javne infrastrukture, se obračunava glede na velikost obračunskega vodomera, skladno z naslednjo preglednico in znaša:
+-----------------------+------------+-------------------------+
|    vodomer    |  faktor  |  Omrežnina-odvajanje  |
|            |      | odpadnih voda v EUR na |
|            |      |     mesec     |
+-----------------------+------------+-------------------------+
|DN < / = 20      |   1   |     3,6634     |
+-----------------------+------------+-------------------------+
|20 < DN < 40      |   3   |     10,9902     |
+-----------------------+------------+-------------------------+
|40 < / = DN < 50    |   10   |     36,6340     |
+-----------------------+------------+-------------------------+
|50 < / = DN < 65    |   15   |     74,9710     |
+-----------------------+------------+-------------------------+
|65 < / = DN < 80    |   30   |    109,9020     |
+-----------------------+------------+-------------------------+
|80 < / = DN < 100   |   50   |    183,1700     |
+-----------------------+------------+-------------------------+
|100 < / = DN< 150   |   100  |    366,3400     |
+-----------------------+------------+-------------------------+
|150 < / = DN      |   200  |    732,6800     |
+-----------------------+------------+-------------------------+
E. ODVAJANJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH;
1. Cena storitve odvajanja padavinske odpadne vode s streh znaša 0,0137 EUR/m3
2. Cena omrežnine za odvajanje padavinske odpadne vode s streh znaša 0,1329 EUR/m3.
F. STORITVE POVEZANE Z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI GREZNICAMI IN MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI;
1. Cena izvajanja storitve povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami znaša 0,2678 EUR/m3
2. Omrežnina za storitve, povezane z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami, ki se obračuna v EUR/mesec, in predstavlja strošek javne infrastrukture, se zaračunava glede na velikost obračunskega vodomera, skladno z naslednjo preglednico, in znaša:
+-----------------------+------------+-------------------------+
|    vodomer    |  faktor  |Omrežnina-grenice in MKČN|
|            |      |   v EUR na mesec   |
|            |      |             |
+-----------------------+------------+-------------------------+
|DN < / = 20      |   1   |     0,1930     |
+-----------------------+------------+-------------------------+
|20 < DN < 40      |   3   |     0,5790     |
+-----------------------+------------+-------------------------+
|40 < / = DN < 50    |   10   |     1,9300     |
+-----------------------+------------+-------------------------+
|50 < / = DN < 65    |   15   |     2,8950     |
+-----------------------+------------+-------------------------+
|65 < / = DN < 80    |   30   |     5,7900     |
+-----------------------+------------+-------------------------+
|80 < / = DN < 100   |   50   |     9,6500     |
+-----------------------+------------+-------------------------+
|100 < / = DN < 150   |   100  |     19,3000     |
+-----------------------+------------+-------------------------+
|150 < / = DN      |   200  |     38,6000     |
+-----------------------+------------+-------------------------+
G. RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI;
1. ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV
– Cena storitve zbiranja komunalnih odpadkov   0,1276 EUR/kg
– Cena javne infrastrukture zbiranja
komunalnih odpadkov               0,0103 EUR/kg
2. ZBIRANJE BIOLOŠKIH ODPADKOV
– Cena storitve zbiranja bioloških odpadkov   0,1293 EUR/kg
– Cena javne infrastrukture zbiranja
bioloških odpadkov                0,0138 EUR/kg
3. OBDELAVA KOMUNALNIH ODPADKOV
– Cena storitve obdelave komunalnih odpadkov   0,0020 EUR/kg
4. ODLAGANJE KOMUNALNIH ODPADKOV
 – Cena storitve odlaganja komunalnih
odpadkov                     0,0473 EUR/kg
– Cena javne infrastrukture odlaganja
komunalnih odpadkov               0,1199 EUR/kg.
Vse cene so prikazane v EUR brez DDV, ki se uporabnikom storitve obračuna po predpisani stopnji.
Cene se začnejo uporabljati od 1. 4. 2014 dalje.
Št. 1753/14
Grosuplje, dne 31. marca 2014
Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o.
Direktor
Tomaž Rigler l.r.