Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014

Kazalo

1062. Pravilnik o spremembah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec in plačilih staršev za programe Vrtca Železniki, stran 3045.

Na podlagi določb tretjega odstavka 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB, 25/08, 98/09, 36/10) je Občinski svet Občine Železniki na 24. redni seji dne 3. 4. 2014 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec in plačilih staršev za programe Vrtca Železniki
1. člen
22. člen Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec in plačilih staršev za programe Vrtca Železniki (Uradni list RS, št. 32/11) se spremeni tako, da se glasi:
»Začasni izpis otroka iz vrtca je možen samo, če občina, ki je zavezanec za plačilo razlike cene programa vrtca, to omogoča. V takem primeru se za začasni izpis uporabijo predpisi in pravila tiste občine.
Naslednja določila tega člena veljajo samo za otroke, za katere je zavezanec za plačilo razlike cene programa vrtca Občina Železniki.
Starši otrok lahko julija in avgusta otroka začasno izpišejo iz vrtca za najmanj 30 zaporednih dni. V tem primeru morajo starši najkasneje do 15. junija upravi vrtca oddati pisno vlogo za začasni izpis na obrazcu – izpisnici, ki je priloga tega pravilnika. V njej navedejo natančno trajanje začasnega izpisa. Začasni izpis lahko z novo izpisnico podaljšajo kadarkoli pred potekom začasnega izpisa.
Med trajanjem šolskega leta (od 1. 9. do 30. 6. naslednjega leta) otroka praviloma ni mogoče začasno izpisati iz vrtca.
Začasni izpis otroka iz vrtca je mogoč tudi zaradi poškodbe ali dolgotrajne bolezni na strani otroka na podlagi vloge staršev in zdravniškega potrdila, iz katerega je razvidno, da bo otrok zaradi teh razlogov odsoten iz vrtca najmanj trideset zaporednih dni.
V času trajanja začasnega izpisa starši plačajo 60 % svojega prispevka za program, v katerega je otrok vključen. Razliko do cene programa za začasno izpisane otroke vrtcu povrne Občina Železniki.
Za otroke, ki imajo vrtec sofinanciran s strani države, začasni izpis ni možen. Starši o njihovi odsotnosti le obvestijo vrtec.«
2. člen
V celotnem besedilu Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec in plačilih staršev za programe Vrtca Železniki se povsod, kjer se uporablja besedi »ekonomska cena«, ti nadomesti s »cena programa«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-2/2014-030
Železniki, dne 3. aprila 2014
Župan
Občine Železniki
mag. Anton Luznar l.r.