Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014

Kazalo

1037. Odlok o sofinanciranju programov in projektov s področja socialne dejavnosti v Občini Rečica ob Savinji, stran 3028.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 s spremembami) in 16. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 11/07 in 54/10) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 30. seji dne 27. 3. 2014 sprejel
O D L O K
o sofinanciranju programov in projektov s področja socialne dejavnosti v Občini Rečica ob Savinji
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Vsebina Odloka)
Odlok o sofinanciranju programov in projektov s področja socialne dejavnosti v Občini Rečica ob Savinji (v nadaljevanju: Odlok) določa namen, upravičence, pogoje, postopke in merila za sofinanciranje programov in projektov s področja socialne dejavnosti ter nadzor nad porabo sredstev v Občini Rečica ob Savinji (v nadaljevanju: Občina).
2. člen
(Uporaba izrazov)
V Odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za moški in ženski spol.
3. člen
(Razlaga pojmov)
(1) Projekt je nabor aktivnosti, ki predstavljajo vsebinsko zaključeno enoto, z opredeljeno vsebino, cilji, časovnim zaporedjem in trajanjem izvedbe.
(2) Program predstavlja dejavnost izvajalca, ki se izvaja kontinuirano, tekom celega leta in ima opredeljeno vsebino, cilje in časovno zaporedje aktivnosti.
4. člen
(Namen)
(1) Namen sofinanciranja programov in projektov s področja socialne dejavnosti je izboljšati kakovost življenja ljudi z različnimi oblikami invalidnosti, kroničnih bolnikov in uporabnikov posameznih zdravstvenih storitev, oseb z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, članov medgeneracijskih in drugih skupin za samopomoč ter koristnikov drugih programov, ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjšanje socialne izključenosti posameznikov ali skupin občanov.
(2) Skladno z določbami tega Odloka se sofinancirajo:
– programi in projekti, ki ljudem z različnimi oblikami invalidnosti omogočajo, da se vključujejo v okolje, jim nudijo podporo pri povečanju neodvisnega življenja oziroma jim lajšajo življenje z invalidnostjo,
– programi in projekti svetovanja, pomoči in rehabilitacije, namenjeni različnim kroničnim bolnikom in uporabnikom posameznih zdravstvenih storitev,
– programi in projekti, ki blažijo posledice revščine in odpravljajo socialne in druge stiske posameznikov,
– programi in projekti, ki osebam z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju omogočajo vključevanje v okolje ter drugi programi in projekti s področja varovanja duševnega zdravja,
– programi medgeneracijskih in drugih skupin za samopomoč ter drugi programi, ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjšanje socialne izključenosti posameznih skupin občanov,
– drugi programi in projekti s področja socialne dejavnosti, ki dokazujejo vsebinsko učinkovitost.
Na javni razpis lahko vlagatelj prijavi en program ali največ dva projekta.
(3) Ne sofinancira se:
– formalnega izobraževanja,
– vlaganja v nakup oziroma vzdrževanje nepremičnin ali opreme,
– odhodkov za plače izvajalcev programov ali projektov,
– turističnih potovanj, izletov in letovanj.
II. UPRAVIČENCI
5. člen
(Upravičenci)
(1) Za upravičence po tem Odloku se štejejo pravne osebe, ki se prijavljajo na javni razpis za sofinanciranje programov in projektov s področja socialne dejavnosti v Občini (v nadaljnjem besedilu: vlagatelji) in izpolnjujejo razpisne pogoje.
(2) Na razpis za sofinanciranje programov in projektov s področja socialne dejavnosti se lahko prijavijo:
– humanitarna in invalidska društva ter organizacije s področja socialne dejavnosti, ki so v skladu z zakonom ustanovljeni kot prostovoljne neprofitne organizacije, z namenom izvajanja posebnih socialnih programov in storitev, utemeljenih na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcijskih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov,
– dobrodelne organizacije, ki so ustanovljene v skladu z zakonom kot prostovoljne in neprofitne organizacije, z namenom reševanja socialnih stisk občanov Občine,
– organizacije za samopomoč, ki so v skladu z zakonom ustanovljene kot prostovoljne in neprofitne organizacije, z namenom reševanja socialnih problemov svojih članov,
– druga društva, ki izvajajo programe in projekte na področju socialne dejavnosti za uporabnike z območja Občine in so registrirani za delovanje na področju socialnega varstva.
(3) Na javnem razpisu ne morejo kandidirati vlagatelji, ki iste programe ali projekte prijavljajo na druge javne razpise Občine ali so financirani iz drugih proračunskih postavk Občine.
III. POGOJI ZA SOFINANCIRANJE
6. člen
(Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji)
(1) Vlagatelji iz prejšnjega člena morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini oziroma imajo v Občini izpostavo ali enoto,
– so registrirani za izvajanje programov ali projektov na področju socialne dejavnosti oziroma jih imajo opredeljene v ustanovitvenem aktu oziroma statutu,
– na dan objave javnega razpisa formalno delujejo najmanj eno leto,
– imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo njihovo delovanje,
– imajo zagotovljene pravne, materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo programa oziroma projekta,
– imajo zagotovljena lastna sredstva in/ali soudeležbo drugih financerjev najmanj v višini 20 % vrednosti prijavljenega programa ali projekta (med lastna sredstva se štejejo članarine, donacije in vsa sredstva prejeta iz katerihkoli drugih virov),
– program ali projekt se izvaja na območju in v interesu Občine,
– program ali projekt je neprofitne oziroma nekomercialne narave (višina prihodkov ne sme biti višja od višine odhodkov),
– vsebina programa ali projekta mora ustrezati predmetu javnega razpisa,
– nimajo blokiranega transakcijskega računa,
– so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti do Občine na podlagi zadnjega javnega razpisa, če so na njem sodelovali.
(2) V javnem razpisu se lahko določi tudi druge pogoje za sofinanciranje.
7. člen
(Vlagatelji s sedežem izven Občine)
V primeru, da ima vlagatelj sedež izven Občine in v Občini nima izpostave ali enote, vendar ima sedež in izpostave ali enote na območju Savinjske regije, izpolnjuje pogoje glede sedeža in izpostav ali enot po tem Odloku, če so v programe ali projekte vlagatelja vključeni tudi občani Občine.
8. člen
(Upravičeni stroški)
(1) Občina bo sofinancirala samo upravičene stroške za sofinancirane dejavnosti iz drugega odstavka 4. člena.
(2) Upravičeni stroški po tem Odloku so:
– stroški, ki jih vlagatelj navede v prijavi na javni razpis in so vezani izključno na izvedbo prijavljenega programa oziroma projekta,
– so dejansko nastali, so prepoznavni in preverljivi ter podprti z dokazili,
– niso in ne bodo financirani od drugih sofinancerjev.
(3) V javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji se lahko upravičene stroške dodatno opredeli.
(4) Letni obseg razpoložljivih sredstev določa vsakoletni proračun Občine.
IV. POSTOPEK DODELJEVANJA SREDSTEV
9. člen
(Postopek dodeljevanje pomoči)
(1) Sredstva za sofinanciranje programov in projektov s področja socialne dejavnosti se dodeljujejo po postopku, določenim s tem Odlokom in javnim razpisom. Sredstva se dodelijo na podlagi javnega razpisa.
(2) Javni razpis se objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine.
(3) Javni razpis na osnovi tega Odloka pripravi občinska uprava. Potrdi ga Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti.
(4) Postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev vodi komisija, ki jo s sklepom imenuje župan.
10. člen
(Komisija)
(1) Komisijo iz četrtega odstavka prejšnjega člena sestavljajo predsednik in štirje člani. Najmanj dva člana komisije sta člana Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti in najmanj en član je imenovan izmed strokovnjakov s področja socialne dejavnosti.
(2) Mandat komisije je vezan na mandat župana. Župan lahko člane komisije razreši pred iztekom mandata in imenuje nove. Člani komisije med seboj izvolijo predsednika, ki sklicuje in vodi seje komisije.
(3) Komisija je sklepčna, če so na seji prisotni vsaj trije člani. Odločitve sprejema z večino glasov članov komisije. Komisija lahko sprejme poslovnik o svojem delu.
(4) Naloge komisije so:
– odpiranje prispelih prijav na javni razpis,
– ugotavljanje popolnosti vlog,
– ocenjevanje vlog v skladu z merili iz tega Odloka,
– reševanje strokovnih vprašanj, ki se pojavijo v postopku dodeljevanja sredstev,
– predlaganje višine dodeljenih sredstev izbranim vlagateljem.
(5) Člani komisije vloge ocenjujejo ločeno, vsak na svojem ocenjevalnem listu, na podlagi meril za vrednotenje prijavljenih programov in projektov. Izpolnjene ocenjevalne liste člani komisije predložijo občinski upravi.
(6) Končno število točk za posamezni program ali projekt je vsota povprečnih ocen članov komisije.
11. člen
(Občinska uprava)
(1) Administrativno-tehnično pomoč pri delu komisije nudi občinska uprava, ki opravlja potrebne naloge, da se izvede postopek dodeljevanja sredstev, zlasti pa:
– pripravi predlog javnega razpisa in razpisne dokumentacije,
– zagotovi objavo javnega razpisa v skladu s tem Odlokom,
– zahteva dopolnitev formalno nepopolnih vlog,
– piše zapisnike sej komisije,
– izdaja ustrezne upravne akte.
(2) Osebo iz vrst občinske uprave za pomoč komisiji imenuje župan.
12. člen
(Javni razpis)
Javni razpis mora vsebovati:
1. ime oziroma naziv in sedež Občine;
2. pravno podlago za izvedbo javnega razpisa;
3. namene, za katere se dodeljujejo sredstva;
4. predmet javnega razpisa;
5. upravičence;
6. pogoje, ki jih morajo za prijavo na razpis izpolnjevati vlagatelji in pogoje za porabo sredstev,
7. upravičene stroške;
8. višino sredstev, ki so na razpolago;
9. merila za ocenjevanje vlog;
10. določbe v zvezi z razpisno dokumentacijo;
11. določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva;
12. rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev in naslovnika;
13. datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev;
14. rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa.
13. člen
(Dodelitev sredstev)
(1) O dodelitvi sredstev upravičencem po tem Odlok odloča direktor občinske uprave z odločbo, na predlog komisije. Sklep vsebuje vsaj določbo o višini odobrenih sredstev in opravičljivih stroških za posamezen projekt ali program.
(2) Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelj vloži pritožbo na Občino v roku 8 dni od prejema odločbe. O pritožbi odloča župan. Njegova odločitev je dokončna.
(3) Medsebojne obveznosti med Občino in upravičencem se uredijo s pogodbo.
14. člen
(Pogodba)
(1) Pogodba iz prejšnjega člena mora vsebovati vsaj:
– navedbo podatkov Občine in podatke o upravičencu,
– vsebino in obseg ter čas realizacije programa ali projekta,
– višino odobrenih sredstev,
– upravičene stroške iz naslova sofinanciranja,
– rok, način ter pogoje za nakazilo sredstev,
– navedbo skrbnika pogodbe za vsako pogodbeno stranko,
– obveznost poročanja o izvedbi programa oziroma projekta in porabi sredstev,
– način nadzora nad izvedbo programa oziroma projekta in porabo sredstev,
– razloge za vračilo dodeljenih sredstev,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
(2) Pogodba lahko poleg določb iz prejšnjega odstavka tega člena vsebuje tudi druge določbe.
(3) Upravičenec mora vrniti podpisano pogodbo najkasneje v roku 8 dni od vročitve pisnega predloga pogodbe in poziva za podpis pogodbe.
(4) Če upravičenec ne vrne podpisane pogodbe Občini v roku iz prejšnjega odstavka, se šteje, da je odstopil od pogodbe in umaknil prijavo na razpis.
15. člen
(Izplačila sredstev)
(1) Občina bo sredstva za sofinanciranje programov in projektov nakazovala na naslednji način:
– 50 % odobrenih sredstev v roku do 30 dni od podpisa pogodbe,
– 50 % odobrenih sredstev v roku do 30 dni po prejemu dokazil o izvedenem projektu ali programu.
(2) Upravičenec PKO izgubi pravico do dodeljenih sredstev oziroma sorazmernega dela sredstev, če v roku, določenemu v pogodbi, ne realizira oziroma ne realizira v celoti prijavljenega programa ali projekta, za katerega so mu bila z odločbo dodeljena sredstva.
V. MERILA ZA VREDNOTENJE PRIJAVLJENIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV
16. člen
(Merila)
(1) Programi in projekti, prispeli na razpis, se na podlagi meril ovrednotijo s točkami. Program se sofinancira le v primeru, da doseže vsaj polovico vseh možnih točk (najmanj 125 točk od možnih 250 točk).
(2) Vrednost točke je določena kot razmerje med razpoložljivimi proračunskimi sredstvi, namenjenimi sofinanciranju programov in projektov in številom točk, ki jih dosežejo vsi izbrani programi in projekti vlagateljev. Višini sofinanciranja posameznega projekta je zmnožek doseženega števila točk za ta projekt in vrednosti točke.
(3) Posamezni vlagatelj lahko pridobi sredstva največ v višini upravičenega dela zaprošenih sredstev.
(4) Vrednotenje programov in projektov se izvede skladno z določbami iz tabele:
+--------+-------------------------------------------+----------+
| Zap. |         Merilo          | Št. točk |
| št.  |                      |     |
+--------+-------------------------------------------+----------+
|1.   |Vsebina programa/projekta (splošna     |  do 120|
|    |vsebinska ocena, obsežnost, zahtevnost,  |     |
|    |izvirna zasnova, celovitost, dovršenost,  |     |
|    |preglednost)                |     |
+--------+-------------------------------------------+----------+
|2.   |Utemeljenost in pomen programa/projekta za |   do 20|
|    |Občino                   |     |
+--------+-------------------------------------------+----------+
|3.   |Jasnost zastavljenih ciljev        |   do 20|
|    |programa/projekta             |     |
+--------+-------------------------------------------+----------+
|4.   |Realnost zastavljenih ciljev        |   do 20|
|    |programa/projekta             |     |
+--------+-------------------------------------------+----------+
|5.   |Aktualnost in inovativnost         |   do 20|
|    |programa/projekta             |     |
+--------+-------------------------------------------+----------+
|6.   |Izdelana zaprta in realna finančna     |   do 20|
|    |konstrukcija (program ima jasno opredeljene|     |
|    |vire financiranja, zagotovljeno      |     |
|    |sofinanciranje iz drugih virov, realno in |     |
|    |ekonomično finančno konstrukcijo)     |     |
+--------+-------------------------------------------+----------+
|7.   |Dostopnost programa/projekta (širši    |   do 20|
|    |javnosti in ciljni populaciji dostopne   |     |
|    |informacije o programu/projektu      |     |
+--------+-------------------------------------------+----------+
|8    |Status društva, ki deluje v javnem interesu|    10|
+--------+-------------------------------------------+----------+
|    |SKUPNO NAJVEČJE MOŽNO ŠTEVILO TOČK     |    250|
+--------+-------------------------------------------+----------+
(5) Kadar vlagatelj ne izpolnjuje pogoja sedeža v Občini in v Občini nima nobene izpostave ali enote, se dobljeno število točk po vrednotenju iz prejšnjega odstavka, prevrednoti še v sorazmerju glede na vključenost občanov Občine.
VI. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
17. člen
(Nadzor)
Nadzor nad izvajanjem programov in projektov s področja socialne dejavnosti in namensko porabo dodeljenih sredstev opravljata občinska uprava in Nadzorni odbor Občine.
18. člen
(Vračilo sredstev)
(1) Prejemnik mora vrniti prejeta sredstva v Občinski proračun, kadar Nadzorni odbor Občine ali občinska uprava ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva porabljena nenamensko,
– da je vlagatelj v postopku javnega razpisa navajal lažne podatke, na podlagi katerih so mu bila sredstva dodeljena,
– v drugih primerih, določenih v pogodbi.
(2) V primeru iz prvih dveh alinej prejšnjega odstavka tega člena prejemnik ne more več pridobiti sredstev na podlagi tega Odloka na prihodnjih dveh javnih razpisih.
VII. KONČNE DOLOČBE
19. člen
(Veljavnost)
Ta Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 007-0001/2014-2
Rečica ob Savinji, dne 27. marca 2014
Župan
Občine Rečica ob Savinji
Vincenc Jeraj l.r.