Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014

Kazalo

979. Pravilnik o spremembah Pravilnika o službeni izkaznici in znački za opravljanje fitosanitarnega pregleda, stran 2932.

Na podlagi tretjega odstavka 76.a člena in za izvrševanje 68. člena Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 62/07 – uradno prečiščeno besedilo in 36/10) izdaja minister za kmetijstvo in okolje
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o službeni izkaznici in znački za opravljanje fitosanitarnega pregleda
1. člen
V Pravilniku o službeni izkaznici in znački za opravljanje fitosanitarnega pregleda (Uradni list RS, št. 20/07) se v 2., 6., 7. in 8. členu črta besedilo »in značko«, »ali značko« in »oziroma značko« v različnih sklonih.
2. člen
1. člen se spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
Ta pravilnik določa obliko, vsebino, postopek podelitve in veljavnost službene izkaznice uradnih oseb, ki izvajajo javno pooblastilo za opravljanje fitosanitarnega pregleda (v nadaljnjem besedilu: izkaznica), ter ravnanje v primeru njene poškodbe ali izgube.«.
3. člen
V 2. členu se besedilo »Fitosanitarna uprava Republike Slovenije« nadomesti z besedilom »Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin«.
4. člen
Naslov II. poglavja »II. OBLIKA IN VSEBINA IZKAZNICE TER ZNAČKE« se nadomesti z naslovom »II. OBLIKA IN VSEBINA IZKAZNICE«.
5. člen
3. člen se črta.
6. člen
V prvem odstavku 4. člena se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
»Izkaznica je izdelana iz polikarbonata velikosti 85 x 55 mm in debeline 0,76 mm in ima:«.
V točki 1. c) se besedilo »iz priloge 1 tega pravilnika« nadomesti z besedilom »iz priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika«.
7. člen
5. člen se črta.
8. člen
Drugi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) V primeru izgube, pogrešitve, tatvine, uničenja izkaznice ali sprememb osebnih podatkov mora imetnik izkaznice o tem pisno obvestiti Upravo. Uprava mu na podlagi tega pisnega obvestila izda novo izkaznico.«.
Tretji in četrti odstavek se črtata.
9. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo prilogo 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
10. člen
(prehodna določba)
Do izdaje novih izkaznic v skladu s tem pravilnikom se fitosanitarni pregledniki izkazujejo pri opravljanju svojega dela z izkaznicami in značkami, podeljenimi v skladu s Pravilnikom o službeni izkaznici in znački za opravljanje fitosanitarnega pregleda (Uradni list RS, št. 20/07).
11. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-59/2014
Ljubljana, dne 27. marca 2014
EVA 2014-2330-0125
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo in okolje