Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014

Kazalo

999. Odlok o rebalansu proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2014, stran 2983.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – Odl. US, 45/94 – Odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – Odl. US, 63/95 – ORZLS19, 73/95 – Odl. US, 9/96 – Odl. US, 39/96 – Odl. US, 44/96 – Odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – Odl. US, 74/98, 12/99 – Skl. US, 16/99 – popr., 59/99 – Odl. US, 70/00, 100/00 – Skl. US, 28/01 – Odl. US, 87/01 – ZSam-1, 16/02 – Skl. US, 51/02, 108/03 – Odl. US, 72/05, 21/06 – Odl. US, 60/07, 14/07 – ZSPDPO, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr.) in 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/12) je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 22. redni seji dne 26. marca 2014 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2014
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Dobrova – Polhov Gradec za leto 2014 se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------------------------------------------------+--------------+
|                        |     V EUR|
+------------------------------------------------+--------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        | Proračun 2014|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)   |  10.227.408|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |   8.913.774|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)    |   5.347.975|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |700 DAVKI NA DOHODEK          |   4.807.835|
|    |IN DOBIČEK               |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |703 DAVKI NA PREMOŽENJE         |    331.640|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO        |    208.500|
|    |IN STORITVE               |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) |   3.565.799|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU         |    186.021|
|    |IN DOHODKI OD PREMOŽENJA        |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |711 TAKSE IN PRISTOJBINE        |     3.800|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |712 DENARNE KAZNI            |    67.400|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN    |    157.800|
|    |STORITEV                |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI       |   3.150.778|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)    |    231.576|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN   |    231.576|
|    |NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV   |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|73   |PREJETE DONACIJE (730+731)       |     1.300|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |730 PREJETE DONACIJE          |     1.300|
|    |IZ DOMAČIH VIROV            |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI (740)        |   1.080.758|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |740 TRANSFERNI PRIHODKI         |   1.080.758|
|    |IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ   |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |  12.246.204|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)  |   2.593.565|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM  |    293.937|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO |    46.937|
|    |VARNOST                 |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |402 IZDATKI ZA BLAGO          |   2.014.691|
|    |IN STORITVE               |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI       |    50.000|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |409 REZERVE               |    188.000|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)   |   2.522.193|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |410 SUBVENCIJE             |    159.025|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN      |   1.745.190|
|    |GOSPODINJSTVOM             |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM |    194.829|
|    |IN USTANOVAM              |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI    |    423.149|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)       |   6.633.043|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV |   6.633.043|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)      |    497.403|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN |    497.403|
|    |FIZIČ. OSEBAM              |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM|       0|
|    |UPORABNIKOM               |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. |  –2.018.796|
|    |– II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ  |       |
|    |ODHODKI)                |       |
+---------------------------------------------------------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB             |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA|       0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)    |       |
+---------------------------------------------------------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA                     |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500+501)         |   1.500.000|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550+551)        |    262.570|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH  |   –781.366|
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)       |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |   1.237.430|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)     |   2.018.796|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|XII.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU   |    781.366|
|    |PRETEKLEGA LETA             |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |                    |       «|
+-------+----------------------------------------+--------------+
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0005/2014-9
Dobrova, dne 26. marca 2014
Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Franc Setnikar l.r.