Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014

Kazalo

1022. Odlok o dopolnitvi Odloka o urejanju in vzdrževanju pokopališč ter o izvajanju pogrebnih storitev v občini Krško, stran 3020.

Na podlagi 3., 7. in 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), 12., 21., 25. in 26. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84 in Uradni list RS, št. 26/90, 10/91, 17/91-I-ZUDE, 110/02 – ZGO-1 in 2/04 – ZZdrI-A), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10, 84/10 in 40/12 – ZUJF), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03, 86/04, 7/05 – Skl. US, 34/05 – Odl. US, 44/05, 40/06, 51/06 – popr., 115/06, 139/06 – Odl. US, 17/08, 21/08 – popr., 76/08 – ZIKS-1C, 109/09 – Odl. US, 108/09, 45/10 – ZIntPK, 9/11, 21/13, 111/13) ter 16. in 79. člena statuta občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10 in 90/11) in 4. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 30/95, 8/99 in 124/08) je Občinski svet Občine Krško na 32. seji dne 3. 4. 2014 sprejel
O D L O K
o dopolnitvi Odloka o urejanju in vzdrževanju pokopališč ter o izvajanju pogrebnih storitev v občini Krško
1. člen
V Odloku o urejanju in vzdrževanju pokopališč ter o izvajanju pogrebnih storitev v občini Krško (Uradni list RS, št. 33/07, 45/09 in 79/11) se v 9. členu doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Občinska uprava je pristojna za izdajanje dovoljenj, vodenje in odločanje v drugih upravnih postopkih na prvi stopnji, ki so predpisani z zakonom ali s tem odlokom, kadar je izvajalec javne službe oziroma upravljalec pokopališča krajevna skupnost.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-7/2007-O602
Krško, dne 3. aprila 2014
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko l.r.