Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014

Kazalo

1020. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje, stran 3018.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS – stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 54/94 – odločba US RS, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 18. in 20. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) ter 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 25/13), 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10), 16. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 19/07 in 40/07), 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – uradno prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10 in 90/11), 18. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 52/06 – UPB1, 110/09 in 92/12), 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11 in 103/11), so Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli, na seji dne 17. 3. 2014, Občinski svet Občine Brežice, na seji dne 27. 1. 2014, Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki, na seji dne 27. 3. 2014, Občinski svet Občine Krško, na seji dne 20. 2. 2014, Občinski svet Občine Radeče, na seji dne 19. 12. 2013 in Občinski svet Občine Sevnica na seji dne 29. 1. 2014 sprejeli
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje
1. člen
V naslovu se Odlok o ustanovitvi zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje (Uradni list RS, št. 57/98, 107/03, 38/06 in 34/07) spremeni tako, da se glasi:
»Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje.«
2. člen
Glede na spremenjeno pravno organizacijsko obliko se povsod, kjer se v odloku pojavi beseda »zavod« in se nanaša na Regionalno razvojno agencijo Posavje, nadomesti z besedno zvezo: »javni zavod«.
3. člen
1. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»S tem odlokom Občina Bistrica ob Sotli, Občina Brežice, Občina Kostanjevica na Krki, Občina Krško, Občina Radeče in Občina Sevnica ter Republika Slovenija (v nadaljevanju besedila ustanoviteljice) ustanavljajo javni zavod na področju razvojnih nalog regionalne strukturne politike Regionalno razvojno agencijo Posavje.«
4. člen
Prvi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ustanoviteljice Regionalne razvojne agencije Posavje so: Občina Bistrica ob Sotli, Občina Brežice, Občina Kostanjevica na Krki, Občina Krško, Občina Radeče in Občina Sevnica ter Republika Slovenija.«.
5. člen
Tretji odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi: »Sedež: Krško, Cesta krških žrtev 2.«.
6. člen
5.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»Regionalna razvojna agencija Posavje je pravna oseba v (večinski) javni lasti, ki opravlja splošne razvojne naloge v razvojni regiji.«.
7. člen
Prvi odstavek 6. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Regionalna razvojna agencija Posavje izvaja zlasti naslednje naloge spodbujanja regionalnega razvoja, ki se opravljajo v javnem interesu:
– priprava, usklajevanje, spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega programa in regijskih projektov v regiji,
– priprava dogovorov za razvoj regije,
– izvajanje regijskih projektov in sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih razpisov, javnih naročil in javno zasebnega partnerstva v okviru teh projektov,
– sodelovanje in podpora pri delovanju sveta, regijske razvojne mreže in območnih razvojnih partnerstev,
– obveščanje, splošno svetovanje, popis projektnih idej ter usmerjanje razvojnih partnerjev v regiji pri oblikovanju, prijavi na razpise in izvedbi regijskih projektov,
– prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja,
– pomoč pri izvajanju regijskih finančnih shem iz prvega odstavka 19. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12), in sicer izvajanje regijske finančne sheme, izvajanje regijske sheme kadrovskih štipendij ter dejavnost upravljanja lokalnih akcijskih skupin v okviru ukrepov Leader iz programa razvoja podeželja ter izvajanje promocije regije in investicij v regiji ter drugih podobnih regijskih dejavnosti, shem in projektov po odločitvi pristojnega ministrstva in ob soglasju službe.«
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»RRA Posavje opravlja v regiji tudi naslednje razvojne naloge države, ki se opravljajo v javnem interesu, kolikor izpolnjuje pogoje 2. točke 19. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12):
– izvajanje regijskih finančnih shem,
– izvajanje regijske sheme kadrovskih štipendij,
– dejavnosti upravljanja lokalnih akcijskih skupin v okviru ukrepov Leader iz programov razvoja podeželja ter
– izvajanje promocije regije in investicij v regiji ter drugih podobnih dejavnosti, shem in projektov po odločitvi pristojnega ministrstva.«.
8. člen
8. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»RRA Posavje upravlja upravni odbor, ki ima pristojnosti določene z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Zakonom o zavodih in Statutom RRA Posavje.
Upravni odbor ima sedem članov, in sicer:
– šest predstavnikov občin ustanoviteljic,
– enega predstavnika zaposlenih.
Mandat članov upravnega odbora traja 4 leta z možnostjo ponovne izvolitve.«.
9. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod pridobiva sredstva za delo iz sredstev ustanoviteljic, s plačili za storitve, s prodajo storitev na trgu in iz drugih virov na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in aktom o ustanovitvi.«.
10. člen
14. člen se v četrti alineji spremeni tako, da se glasi:
»– iz drugih virov v skladu z zakonom in drugimi predpisi.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
Upravni odbor se oblikuje po določilih tega odloka najkasneje v roku 60 dni od začetka veljavnosti tega odloka.
Prvo sejo novega upravnega odbora skliče predsednik prejšnjega upravnega odbora.
Splošne akte je potrebno uskladiti s tem odlokom v roku šestih mesecev od začetka veljavnosti tega odloka.
12. člen
Ta odlok v enakem besedilu sprejmejo vse občine ustanoviteljice.
13. člen
Ta odlok objavi v Uradnem listu Republike Slovenije sedežna občina. Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 032-0009/2010-03
Občina Bistrica ob Sotli, dne 17. marca 2014
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Franjo Debelak l.r.
Št. 901-10/2013
Brežice, dne 27. januarja 2014
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.
Št. 014-2/2014
Kostanjevica na Krki, dne 27. marca 2014
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek l.r.
Št. 007-5/2013-O403
Krško, dne 20. februarja 2014
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko l.r.
Št. 007-5/2013
Radeče, dne 19. decembra 2013
Županja
Občine Radeče
Rafaela Pintarič l.r.
Št. 300-0005/2013
Sevnica, dne 29. januarja 2014
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.