Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014

Kazalo

965. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o voznikih (ZVoz-A), stran 2902.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o voznikih (ZVoz-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o voznikih (ZVoz-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 2. aprila 2014.
Št. 003-02-4/2014-3
Ljubljana, dne 10. aprila 2014
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VOZNIKIH (ZVoz-A)
1. člen
V Zakonu o voznikih (Uradni list RS, št. 109/10) se v drugem odstavku 1. člena besedilo »S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva 2006/126/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o vozniških dovoljenjih (UL L št. 403 z dne 30. 12. 2006, str. 18; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2006/126/ES)« nadomesti z besedilom »S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva 2006/126/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o vozniških dovoljenjih (UL L št. 403 z dne 30. 12. 2006, str. 18), zadnjič spremenjena z Direktivo Komisije 2013/47/EU z dne 2. oktobra 2013 o spremembi Direktive 2006/126/ES Evropskega parlamenta in Sveta o vozniških dovoljenjih (UL L št. 261 z dne 3. 10. 2013, str. 29; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2006/126/ES)«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) S tem zakonom se določajo globe za prekrške za izvrševanje Uredbe (ES) 1071/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih glede pogojev za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika in o razveljavitvi Direktive Sveta 96/26/ES (UL L št. 300 z dne 14. 11. 2009, str. 51).«.
2. člen
V 26. členu se dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Nacionalne kontaktne točke v državah članicah Evropske unije, določene za čezmejno izmenjavo podatkov o vozniških dovoljenjih, imajo pravico pridobiti podatke iz prvega odstavka 64. člena tega zakona, kadar jih pristojni organi države članice Evropske unije potrebujejo za izvrševanje nalog, povezanih z izdajo, zamenjavo, nadomestitvijo, podaljšanjem ali razveljavitvijo vozniškega dovoljenja. Posredovanje podatkov je brezplačno in se zagotavlja z avtomatizirano izmenjavo podatkov preko omrežja Evropske unije za vozniška dovoljenja.
(5) Naloge nacionalne kontaktne točke kot pristojnega organa za čezmejno posredovanje in izmenjavo podatkov iz evidence vozniških dovoljenj opravlja ministrstvo, pristojno za promet.«.
Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta šesti in sedmi odstavek.
3. člen
V prvem odstavku 50. člena se v 4. točki za besedilom »veljavnosti vozniškega dovoljenja« doda besedilo »oziroma prepovedi uporabe tujega vozniškega dovoljenja na ozemlju Republike Slovenije«.
V šestem odstavku se za besedo »spričevala« doda besedilo »ali potrdila o dodatnem usposabljanju voznika začetnika«.
Enajsti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(11) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki vozi motorno vozilo v cestnem prometu v času, ko ne sme ponovno pridobiti vozniškega dovoljenja, po prvem odstavku 58. člena tega zakona ali voznik, ki vozi v času, ko se mu izvršuje sankcija prepovedi uporabe tujega vozniškega dovoljenja na ozemlju Republike Slovenije.«.
Za enajstim odstavkom se dodata nova dvanajsti in trinajsti odstavek, ki se glasita:
»(12) Z globo 4.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, katerega voznik opravlja prevoz blaga z motornimi vozili, s katerimi se opravlja prevoz blaga v skladu z zakonom, ki ureja prevoze v cestnem prometu, brez veljavnega vozniškega dovoljenja, njihova odgovorna oseba pa z globo 1.000 eurov.
(13) Z globo 4.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, katerega voznik opravlja prevoz več kot osem potnikov z motornimi vozili, s katerimi se opravlja prevoz potnikov v skladu z zakonom, ki ureja prevoze v cestnem prometu, brez veljavnega vozniškega dovoljenja, njihova odgovorna oseba pa z globo 1.000 eurov.«.
4. člen
V prvem odstavku 54. člena se 3. točka črta, 4. do 6. točka postanejo 3. do 5. točka, dosedanja 7. točka, ki postane 6. točka, pa se spremeni tako, da se glasi:
»6. je zahtevi priložila ustrezno fotografijo v fizični ali digitalni obliki. Za izdajo vozniškega dovoljenja se lahko uporabi tudi fotografija v digitalni obliki, ki se hrani v evidenci izdanega drugega uradnega identifikacijskega dokumenta in kaže pravo podobo osebe.«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Osebi, ki opravi praktični del vozniškega izpita na motornem vozilu, ki ni opremljeno s stopalko sklopke oziroma s prestavno ročico za kategorije AM, A1, A2 in A, s katero mora upravljati voznik pri zagonu ali ustavljanju vozila in menjavi prestav (v nadaljnjem besedilu: vozilo z avtomatskim menjalnikom), se v vozniško dovoljenje vpiše koda administrativne omejitve, v skladu s predpisom, ki ga izda minister, pristojen za promet. Imetnik vozniškega dovoljenja s kodo administrativne omejitve sme voziti samo vozila z avtomatskim menjalnikom. Koda se izbriše, če oseba opravi praktični del vozniškega izpita na vozilu z ročnim menjalnikom.«.
Doda se novi šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Osebi, ki opravi praktični del vozniškega izpita na motornem vozilu z avtomatskim menjalnikom kategorije C, CE, D ali DE, se vpis kode iz prejšnjega odstavka v vozniško dovoljenje ne izvede, če oseba že ima vozniško dovoljenje, pridobljeno na podlagi opravljenega praktičnega dela vozniškega izpita z motornim vozilom z ročnim menjalnikom kategorije B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E ali D.«.
Dosedanji šesti, sedmi, osmi, deveti in deseti odstavek postanejo sedmi, osmi, deveti, deseti in enajsti odstavek.
5. člen
V drugem odstavku 56. člena se prvi stavek spremeni tako, da se glasi: »V kategorijo AM spadajo lahka štirikolesa in mopedi, razen mopedov, katerih največja konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h.«.
6. člen
Prvi odstavek 57. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Upravna enota na podlagi dokončnega zdravniškega spričevala imetniku veljavnega vozniškega dovoljenja odvzame vozniško dovoljenje za toliko časa, dokler se z zdravstvenim pregledom oziroma s kontrolnim zdravstvenim pregledom ne ugotovi, da je telesno in duševno zmožen za vožnjo motornega vozila.«.
7. člen
Osmi odstavek 61. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(8) Pred zamenjavo vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini, s slovenskim vozniškim dovoljenjem se preveri, za katero kategorijo oziroma vrsto vozila velja. Za preverjanje informacij o vozniških dovoljenjih, ki so jih izdale druge države članice Evropske unije, se uporablja omrežje Evropske unije za vozniška dovoljenja. Oseba, ki prosi za zamenjavo, lahko priloži listino, iz katere je razvidno, katera motorna vozila sme voziti, oziroma listino o veljavnosti vozniškega dovoljenja.«.
8. člen
V 64. členu se doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Evidenca o vozniških dovoljenjih se za namen pridobivanja točnih in ažurnih podatkov poveže s centralnim registrom prebivalstva, določenim v zakonu, ki ureja centralni register prebivalstva, kjer se kot povezovalni znak uporablja EMŠO.«.
9. člen
V drugem in šestem odstavku 95. člena se beseda »tri« nadomesti z besedo »štiri«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
10. člen
Določbi 2. in 6. člena tega zakona se začneta uporabljati z vzpostavitvijo in vključitvijo nacionalne kontaktne točke Republike Slovenije v omrežje Evropske unije za vozniška dovoljenja, vendar najkasneje 1. julija 2014.
11. člen
(1) S 1. majem 2014 Ministrstvo za infrastrukturo in prostor prevzame javnega uslužbenca, zaposlenega v Javni agenciji Republike Slovenije za varnost prometa, ki opravlja naloge, ki se na podlagi 2. in 7. člena tega zakona prenašajo na Ministrstvo za infrastrukturo in prostor. Poleg javnega uslužbenca se na Ministrstvo za infrastrukturo in prostor prenese tudi dokumentacija ter tehnična in materialna sredstva, namenjena izvajanju prenesenih nalog.
(2) Javnemu uslužbencu s 30. aprilom 2014 preneha delovno razmerje v Javni agenciji Republike Slovenije za varnost prometa, s 1. majem 2014 pa javni uslužbenec brez javnega natečaja sklene delovno razmerje v Ministrstvu za infrastrukturo in prostor, na uradniškem delovnem mestu, ki je določeno v aktu o sistemizaciji, za katerega izpolnjuje pogoje.
(3) Z dnem sklenitve delovnega razmerja v Ministrstvu za infrastrukturo in prostor je javni uslužbenec iz prvega odstavka tega člena, ki je pred sklenitvijo delovnega razmerja z Javno agencijo Republike Slovenije za varnost prometa opravljal naloge na uradniških delovnih mestih v organih državne uprave, imenovan v uradniški naziv, kot ga je imel na dan pred prevzemom v Javno agencijo Republike Slovenije za varnost prometa in se uvrsti v plačni razred, dosežen pred prevzemom v Javno agencijo Republike Slovenije za varnost prometa.
12. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 326-07/14-6/10
Ljubljana, dne 2. aprila 2014
EPA 1784-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik