Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014

Kazalo

990. Spremembe in dopolnitve Statuta Fakultete za informacijske študije v Novem mestu, stran 2971.

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – UPB7, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12), Odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Fakultete za informacijske študije v Novem mestu (Uradni list RS, št. 67/08) in Statuta Fakultete za informacijske študije v Novem mestu (Uradni list RS, št. 117/08, 56/12, 75/13) sta Senat Fakultete za informacijske študije v Novem mestu na 16. seji dne 26. 3. 2014 in Upravni odbor Fakultete za informacijske študije v Novem mestu na 11. seji dne 3. 4. 2014 sprejela
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Fakultete za informacijske študije v Novem mestu
1. člen
V Statutu Fakultete za informacijske študije v Novem mestu (Uradni list RS, št. 117/08, 56/12, 75/13) se sedma alineja prvega odstavka 50. člena:
»daje predhodno soglasje za vse zaposlitve na FIŠ« spremeni tako, da se glasi:
»daje predhodno soglasje k vsaki objavi prostega delovnega mesta in na podlagi predhodne utemeljitve s strani dekana daje soglasje k zaposlitvi izbranega kandidata, kolikor za zaposleno osebo, ki neposredno odloča ali soodloča v postopku izbire, njene nadrejene ali vodstvo fakultete obstaja možnost nasprotja interesov, kot ga definira Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK).
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
2. člen
Spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predsednik UO FIŠ
viš. pred. mag.
Andrej Dobrovoljc l.r.
 
Dekan FIŠ
izr. prof. dr. Janez Povh l.r.