Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014

Kazalo

Št. 0023/2014 Ob-2174/14 , Stran 1098
Št. 0023/2014 Ob-2174/14
Svet zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik na podlagi 34. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, s spremembami in dopolnitvami), 11.b člena Odloka o preoblikovanju Psihiatričnega oddelka Vojnik v javni zdravstveni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik in sklepa sveta zavoda z dne 25. 3. 2014, razpisuje delovno mesto strokovnega direktorja zavoda (m/ž) za štiriletno mandatno obdobje. Pogoji za opravljanje dela: – izobrazba ustrezne zdravstvene smeri, pridobljena po študijskih programih najmanj druge stopnje oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje, – najmanj pet let delovnih izkušenj, – predložitev programa strokovnega dela in razvoja stroke zavoda za mandatno obdobje. Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za polni delovni čas. Strokovni direktor bo opravljal funkcijo vodenja strokovnega dela zavoda (16 ur na teden) in hkrati tudi delo v svojem osnovnem poklicu, in sicer kot zdravnik (24 ur na teden). Zakonski pogoji: – aktivno znanje slovenskega jezika, – državljanstvo Republike Slovenije, – kandidati ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – kandidati ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee. Kandidati naj pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo s priporočeno pošto v 15 dneh po objavi na naslov: Psihiatrična bolnišnica Vojnik, Celjska cesta 37, 3212 Vojnik, z oznako: »Prijava na javni razpis za strokovnega direktorja zavoda – Ne odpiraj«. K prijavi morajo kandidati predložiti naslednja dokazila: 1. Fotokopijo diplome oziroma dokazila iz katerega mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena. 2. Pisno izjavo kandidata o doseženi delovni dobi z opisom delovnih izkušenj, posebno na vodilnih in vodstvenih položajih (opis delovnih izkušenj, čas opravljanja dela ter stopnja zahtevnosti delovnega mesta oziroma dela). 3. Kratek življenjepis kandidata z referencami o dosedanjem delu. 4. Pisno izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije; – izpolnjuje pogoj aktivnega znanja uradnega jezika; – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper kandidata ni uveden kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje. 5. Pisno izjavo, da kandidat dovoljuje svetu zavoda pridobitev podatkov iz uradnih evidenc drugih organov za namen preverjanja izpolnjevanja razpisnih pogojev. 6. Štiri letni program strokovnega dela in razvoja stroke zavoda. V izbirni postopek se bodo uvrstile samo popolne in pravočasno prispele prijave kandidatov, ki bodo izpolnjevale razpisne pogoje. Za nepopolno bo komisija štela tudi vlogo, ko kandidat ne priloži zahtevanih dokazil v objavi razpisa ter vlogo, iz katere ni mogoče razbrati, ali kandidat izpolnjuje razpisne pogoje. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v 30 dneh od dneva objave razpisa.
Svet zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik