Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014

Kazalo

Ob-2183/14 , Stran 1094
Ob-2183/14
1. Povabilo k oddaji prijave na podlagi javnega razpisa za izvedbo del prenove javne razsvetljave in podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Komen. Naročnik/koncedent: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen, vabi prijavitelje/koncesionarje, da v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije podajo prijavo za izvedbo del prenove javne razsvetljave in podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave. Javni razpis za izvedbo del prenove javne razsvetljave in podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe: dobava, postavitev, vzdrževanje in izvajanje javne razsvetljave v Občini Komen, se izvaja na podlagi: – Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), – Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10, 40/12 – ZUJF), – Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), – Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št.12/13 –ZJN2-UPB5), – Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – UPB2, 105/06 – ZUS-1, 126/07 – ZUP-E, 65/08, 47/09 Odl. US: U-I-54/06-32 (48/09 popr.), 8/10, 82/13), – Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Komen (Uradni list RS, št. 76/08), – Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Komen (Uradni list RS, 108/12, 80/13, 110/13), – skladno z ostalimi veljavnimi predpisi, ki urejajo področja gospodarske javne službe, ki je predmet javnega razpisa. Vsak prijavitelj lahko vloži le eno vlogo (prijavo). V primeru skupne prijave sme biti ista oseba ali njena povezana družba udeležena le pri eni (skupni) prijavi. V skladu s točko c) drugega odstavka 24. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13; v nadaljevanju: ZJN-2-UPB-5) se za oddajo predmetnega javnega naročila uporabi odprti postopek. Naročnik si pridržuje pravico, da v primerih iz 28. in 29. člena ZJN-2-UPB-5 postopek oddaje javnega naročila nadaljuje s postopkom s pogajanji. Naročnik si pridržuje pravico, da v primeru dodatnih naročil javno naročilo odda izbranemu prijavitelju po postopku s pogajanji brez predhodne objave v skladu z 29. členom ZJN-2-UPB-5. Podlaga za določitev vrednosti dodatnih naročil so cene na enoto in drugi kalkulativni elementi iz osnovne pogodbe, vključno z morebitnimi popusti. Naročnik si pridržuje pravico do izločitve prijav, ustavitve postopka, zavrnitve vseh prijav ali odstopa od izvedbe javnega naročila, v skladu z določili 80. člena ZJN-2-UPB5. 2. Prijavitelj/koncesionar Prijavitelj/koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba (samostojni podjetnik posameznik), ki izpolnjuje pogoje za opravljanje razpisane gospodarske javne službe. V prijavi za izvedbo del prenove javne razsvetljave in pridobitev koncesije (prijavi na javni razpis), mora prijavitelj dokazati, da izpolnjuje pogoje, potrebne za udeležbo (sposobnost), določene z veljavnim zakonom, ki ureja postopek oddaje javnih naročil, ob tem pa mora prijavitelj dokazati oziroma mora predložiti listine, zahtevane v tej razpisni dokumentaciji. Prijavo na javni razpis lahko poda tudi skupina prijaviteljev. 3. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je izvedba del prenove javne razsvetljave in podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Komen. Naročnik/koncedent bo za izvedbo del prenove javne razsvetljave in opravljanje razpisane lokalne gospodarske javne službe izbral prijavo enega prijavitelja ali prijavo skupine prijaviteljev, najprej v skladu s 29. členom Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Komen (Uradni list RS, št. 108/12, 80/13, 110/13) z obvestilom o izbiri, skladno z zakonom, ki ureja postopek oddaje javnih naročil. Zoper to obvestilo je dopustno pravno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja revizijo postopkov oddaje javnih naročil. Glede na to, da je predmet koncesije izvajanje gospodarske javne službe, kjer zakon izrecno predpisuje izdajo upravne odločbe, bo koncedent po pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila pred sklenitvijo koncesijske pogodbe izdal odločbo, s katero mu bo podelil pravico izvajati dejavnost, ki je predmet tega razpisa. Izbrani prijavitelj/koncesionar bo skladno s pogoji in zahtevami tega razpisa dolžan izvesti prenovo javne razsvetljave in bo imel: – izključno oziroma posebno pravico dobave in postavitve naprav in ostalih predmetov javne razsvetljave oziroma prenove javne razsvetljave, kakor izhaja iz vzorca Pogodbe o izvedbi prenove javne razsvetljave – izključno oziroma posebno pravico vzdrževanja infrastrukture javne razsvetljave koncedenta ter upravljanja s to infrastrukturo, – dolžnost zagotavljati uporabnikom kontinuirano oskrbo z javnimi dobrinami in kvalitetno opravljanje gospodarske javne službe, v skladu s predpisi in v javnem interesu. Koncesijska pogodba se sklene za določen čas 15 let od dneva zapisniškega prevzema izvedenih del prenove javne razsvetljave (koncesijsko razmerje). Koncesijska pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa pogodbe obeh pogodbenih strank, koncesijsko obdobje pa začne teči z dnem primopredaje objektov in naprav javne razsvetljave v upravljanje in vzdrževanje. Rok izvedbe dobave in postavitve naprav in ostalih predmetov javne razsvetljave oziroma prenove javne razsvetljave, kakor izhaja iz vzorca Pogodbe o izvedbi prenove javne razsvetljave, je 2 meseca. Koncedent je s sklepom o dodelitvi nepovratnih sredstev št. SKE3URE-2013-2/37 z dne 20. 12. 2013 pridobil sredstva na Javnem razpisu E3URE-2013-2 za nepovratne finančne spodbude za ukrepe zagotavljanja prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 92/13), v višini do 23.740,70 €. Financiranje dobave in postavitve naprav in ostalih predmetov javne razsvetljave oziroma prenove javne razsvetljave se (deloma) izvede iz teh sredstev in sredstev lastne udeležbe koncedenta. Koncesionar dobavo in postavitev naprav in ostalih predmetov javne razsvetljave oziroma prenovo javne razsvetljave izvede po ceni, ki jo je ponudil na javnem razpisu, na podlagi katerega je pridobil koncesijo, ter skladno s terminskim planom in popisom del, kakor ga je ponudil na tem javnem razpisu. Za dobavo in postavitev naprav in ostalih predmetov javne razsvetljave oziroma prenovo javne razsvetljave zaradi upravnopravnih potreb naročnik hkrati s koncesijsko pogodbo sklene tudi pogodbo o izvedbi prenove javne razsvetljave, ki pa v ničemer ne posega v pravice in obveznosti ter druga pravna razmerja, določena v koncesijskem razmerju. Prav tako vse pravice in obveznosti, določene v pogodbi o izvedbi prenove javne razsvetljave pomenijo pravice in obveznosti po koncesijski pogodbi, vsakršna kršitev pogodbe o izvedbi prenove javne razsvetljave pa šteje hkrati tudi za kršitev koncesijske pogodbe. Natančnejši opis predmeta javnega razpisa, pogoji za podelitev koncesije in izvajanje koncesije, so v nadaljevanju te razpisne dokumentacije. Prijave morajo biti pripravljene v skladu z določili te razpisne dokumentacije. 4. Prijava Prijavitelj mora glede na predmet javnega naročila podati prijavo za vsa razpisana dela, delne ali variantne prijave se ne bodo upoštevale. Javni razpis je objavljen na Portalu javnih naročil. Za dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo pravočasno zastavite vprašanja v slovenskem ali angleškem jeziku na Portalu javnih naročil: http://www.enaročanje.si/ Dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo bodo prijaviteljem posredovana na Portalu javnih naročil najpozneje šest dni pred skrajnim rokom za sprejemanje prijav, pod pogojem, da je bila zahteva za pojasnilo posredovana vsaj 10 dni pred skrajnim rokom za sprejemanje prijav. Vse stroške priprave in predaje ponudbene dokumentacije krije prijavitelj sam ne glede na končni rezultat javnega naročila. Prijava mora biti sestavljena v skladu z razpisno dokumentacijo in mora izpolnjevati vse pogoje, določene z javnim razpisom za sodelovanje v postopku javnega naročila. Vašo prijavo in zavarovanje za resnost prijave pričakujemo najkasneje do 19. 5. 2014, do 9.30, po lokalnem času, na naslovu Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen.
Občina Komen