Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014

Kazalo

N 78/2012 Os-1897/14 , Stran 1112
N 78/2012 Os-1897/14
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici Mojci Kac, v nepravdni zadevi vzpostavljanja etažne lastnine po Zakonu o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi (Uradni list RS, št. 45/08 s spremembami, v nadaljevanju: ZVEtL) na stavbi z naslovom Lovrenc na Pohorju, Gornji trg 20-22, na predlog priglasiteljice Milene Kupnik, Gornji trg 22, Lovrenc na Pohorju, za vpis lastninske pravice na stanovanju št. 14, v stavbi na naslovu Gornji trg 20-22, Lovrenc na Pohorju, z dne 4. 11. 2013, in za vzpostavitev pravnega naslova z dne 22. 2. 2014, dne 12. 3. 2014, izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitve pravnega naslova kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 14, z dne 25. 5. 1993, št. 32/93, sklenjene med Tovarno kos in srpov, d.o.o., Lovrenc na Pohorju, direktor Iztok Kocjančič, dipl. inž., kot prodajalcem, ter Kupnik Mileno, Gornji trg 22, 62344 Lovrenc na Pohorju, kot kupcem, s katero je prodajalec kupcu prodal stanovanje št. 14, v 3 nadstropju v stanovanjski hiši št. 686, k.o. Lovrenc na Pohorju, parc. št. 164/7, katero obsega 42,98 m2, in sicer kuhinjo, 10,43 m2, sobo, 13,19 m2, sobo, 9,00 m2, hodnik, 3,56 m2, kopalnico, 4,82 m2, druge prostore 1,98 m2, katero predstavlja solastniški delež v sorazmerju velikosti stanovanja glede na celotno velikost bloka, in na katerem je prodajalec dovolil vknjižbo lastninske pravice v korist kupca. Sodišče zato poziva vse morebitne imetnike posameznih delov na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist priglasiteljice.
Okrajno sodišče v Mariboru dne 12. 3. 2014