Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014

Kazalo

Št. 330-9/2013-12 Ob-2134/14 , Stran 1073
Št. 330-9/2013-12 Ob-2134/14
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči na področju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogašovci (Uradni list RS, št. 113/07) ter Odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2014 (Uradni list RS, št. 110/13) objavlja Občina Rogašovci, Rogašovci 14b, 9262 Rogašovci
razpis
za dodelitev državnih pomoči – skupinske izjeme na področju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogašovci za leto 2014
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev – državnih pomoči za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja kmetijstva in podeželja, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči. II. Višina sredstev Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Rogašovci za leto 2014 v okvirni višini 15.000,00 EUR na proračunski postavki 4011001 »Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu«. Sredstva v proračunu so omejena. Kolikor sredstva na proračunski postavki ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke. III. Ukrepi in upravičenci Za razpisane ukrepe velja, da gre za državne pomoči, ki se ne morejo dodeljevati za že izvedene aktivnosti. Upravičenec lahko uveljavlja pomoč za ukrepe izvedene v obdobju od odobritve sredstev s strani Občine Rogašovci (izdan sklep s strani Občine Rogašovci) in do 18. 6. 2014. Dokazila/plačani računi za izvedene aktivnosti morajo biti z datumom iz tega obdobja. Do sredstev po tem razpisu niso upravičeni vlagatelji, ki so v proračunskem letu 2013 prejeli sredstva iz Razpisa za dodelitev državnih pomoči – skupinske izjeme na področju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogašovci za leto 2013, ki se dodeljujejo na podlagi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči na področju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogašovci (Uradni list RS, št. 113/07). 1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo Najvišji znesek dodeljenih pomoči posameznemu kmetijskemu gospodarstvu za naložbe ne sme preseči 400.000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let ali 500.000 EUR, če je kmetijsko gospodarstvo na območju z omejenimi možnostmi, in sicer ne glede na to, iz katerih javnih virov so sredstva dodeljena. Upravičenci do pomoči: – nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo kmetijska zemljišča na območju občine. Bruto intenzivnost pomoči: – do 50% upravičenih stroškov naložb na območjih z omejenimi možnostmi, – do 40% upravičenih stroškov naložb na drugih območjih, – najvišji skupni znesek pomoči za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 3.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo, – zgornja vrednost upravičenih stroškov za odobritev nepovratnih sredstev znaša 6.000 EUR predračunske vrednosti. Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se lahko dodeli za: 1.1 posodabljanje kmetij. 1.1. Posodabljanje kmetij Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih s sedežem na območju občine. Upravičeni stroški: – stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije (škropilnice itd.). Pogoji za pridobitev: – opis in mnenje Kmetijsko svetovalne službe, – predračun, račun oziroma dokazila o plačilu stroškov za katere se uveljavlja pomoč, – drugi splošni pogoji, povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti. IV. Rok in način prijave Razpis je odprt do 30. 4. 2014. Razpisna dokumentacija je na voljo na sedežu uprave Občine Rogašovci, objavljena pa tudi na spletni strani Občine Rogašovci http://obcina-rogasovci.si. Vloga se vloži v zaprti kuverti, s pripisom »Ne odpiraj vloga: razpis kmetijstvo – skupinske izjeme« neposredno v sprejemni pisarni Občine Rogašovci ali pa se pošlje na naslov Občinska uprava Občine Rogašovci, Sveti Jurij 13, 9262 Rogašovci. Pravočasno prispela vloga je tista, ki bo prispela do 30. 4. 2014 do 12. ure oziroma vloga, poslana priporočeno po pošti s poštnim žigom do vključno 30. 4. 2014. Na hrbtni strani kuverte morata biti polni naziv in naslov prijavitelja. V. Obravnava vloge Vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog ni javno. Komisija bo po vrstnem redu oddaje vlog opravila pregled vlog. Ocenila jih bo na podlagi pogojev in meril iz javnega razpisa ter pripravila predlog prejemnikov sredstev. Na podlagi predloga komisije bo občinska uprava izdala sklep. Na sklep o dodelitvi sredstev lahko vlagatelj vloži pritožbo pri županu v roku 15 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna. Vlagatelje nepopolnih vlog komisija v roku 5 dni od pregleda vlog pisno pozove, da jih dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne dopolnijo v roku, se zavrže, neustrezno dopolnjene pa zavrne. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo. Vloge, ki bodo prispele po 30. 4. 2014 se kot prepozne zavržejo. VI. Nenamenska poraba sredstev V primeru nenamenske porabe sredstev ali navajanja neresničnih podatkov, mora prejemnik vsa pridobljena sredstva vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva uveljavitve sofinanciranja do dneva vračila sredstev. Dodatne informacije v zvezi z razpisom se dobijo na Občinski upravi Občine Rogašovci, Sveti Jurij 13, 9262 Rogašovci ali na tel. 02/55-88-814, kontaktna oseba Nataša Hašaj.
Občina Rogašovci