Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014

Kazalo

Št. 4781-0004/2014 Ob-2187/14 , Stran 1106
Št. 4781-0004/2014 Ob-2187/14
Občina Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G) in v skladu s 35. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14), Odlokom o proračunu Občine Rogatec za leto 2014 (Uradni list RS, št. 1/13 in 12/14) ter Načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogatec za leto 2014, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo zemljišč v lasti Občine Rogatec
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec, matična številka: 5883938000, ID za DDV: SI 47348429. 2. Opis predmeta prodaje Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 539/14, v izmeri 99 m2 in parc. št. 539/22, v izmeri 2946 m2, obe k.o. 1178-Rogatec. Zemljišči se prodajata skupaj. V skladu z določili Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 19/14 in 20/14 – popr.) se zemljišči, ki sta predmet prodaje, nahajata v enoti urejanja RO15, z namensko rabo IG – gospodarske cone (deli naselij namenjeni obrtnim, skladiščnim, prometnim, trgovskim, poslovnim in proizvodnim ter spremljajočim storitvenim in servisnim dejavnostim). 3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnega premoženja v lasti Občine Rogatec. Prodajna pogodba bo sklenjena z najugodnejšim ponudnikom v roku 15 dni od poziva prodajalca, v nasprotnem primeru lahko k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe noče podpisati. 4. Ponudbena cena: izhodiščna vrednost za nepremičnini, ki sta predmet prodaje je 20,00 EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 3045 m2, 60.900,00 EUR. V izhodiščno ceno ni vštet davek na dodano vrednost po predpisani stopnji 22 %. Ponudbena cena ne sme biti nižja od izhodiščne vrednosti in ne vključuje davka na dodano vrednost. 5. Način in rok plačila kupnine Najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino v 30 dneh od sklenitve prodajne pogodbe na podračun Občine Rogatec. Plačilo celotne kupnine v določenem roku, je bistvena sestavina pravnega posla. Poleg kupnine je kupec dolžan plačati še davek na dodano vrednost, stroške notarske overitve pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime v zemljiški knjigi. 6. Varščina Višino varščine, ki znaša 10 % od izhodiščne vrednosti, to je 6.090,00 EUR, je potrebno nakazati na podračun Občine Rogatec, odprt pri UJP Žalec, št. 01307-0100004165, z navedbo namena nakazila »Varščina za nakup zemljišč«. Uspelemu ponudniku se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo varščina brezobrestno vrnjena, v roku 30 dni po izboru najugodnejšega ponudnika. 7. Način, mesto in rok oddaje ponudbe: Na javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije postanejo lastniki nepremičnin na ozemlju Republike Slovenije in, ki se pravočasno in pravilno prijavijo, tako da najkasneje do torka, 29. 4. 2014 do 10. ure, v zaprti ovojnici z napisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup zemljišč«, na naslov Občina Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec, priporočeno po pošti (katera mora na naslov prispeti do določenega datuma in ure) ali osebno, predložijo naslednja dokazila: – dokazilo o plačani varščini za nepremičnino v višini 10 % izhodiščne vrednosti (original) ter celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine; – fotokopijo osebnega dokumenta (za fizične osebe) ter izpisek iz sodnega ali drugega registra pravnih oseb oziroma priglasitveni list za samostojne podjetnike (DURS), ki ne smejo biti starejši od 30 dni na dan odpiranja ponudbe (za pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike); – davčno številko oziroma ID številko za DDV, EMŠO oziroma matično številko; – v ponudbi mora biti naveden predmet javne ponudbe ter ponujena cena, ki ne sme biti nižja od izhodiščne vrednosti; – izjavo o sprejemanju pogojev javnega zbiranja ponudb in 60 dnevni vezanosti na dano ponudbo; – v primeru, da se v imenu ponudnika udeleži pooblaščenec, je potrebno predložiti notarsko overjeno pooblastilo in fotokopijo osebnega dokumenta pooblaščenca. Nepopolne in nepravočasne ponudbe, ponudbe brez dokazila o plačilu varščine in ponudbe, ki bodo nižje od izhodiščne cene bodo iz postopka izločene. Ne glede na navedeno v prejšnjem stavku lahko ponudnik, ki je oddal ponudbo, ki vsebuje vse sestavine ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo dopolni do odpiranja ponudb. 8. Javno odpiranje ponudb bo v torek, 29. 4. 2014, ob 11. uri, v sejni sobi Občine Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec. V primeru, da bo ponudbo za nakup poslalo več ponudnikov s ponujenim istim zneskom kupnine, se bodo ti pozvali k oddaji nove ponudbe. Ponudniki bodo o odločitvi obveščeni v osmih dneh od dneva odpiranja ponudb. 9. Pri izbiri ponudnika bo upoštevan kriterij: – ponujena cena. Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno. 10. Ostale določbe: – župan Občine Rogatec lahko začeti postopek javnega zbiranja ponudb do sklenitve pravnega posla, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, ustavi, pri čemer se ponudnikom povrne plačana varščina, brez zamudnih obresti; – ponudbe bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan; – nepremičnini sta naprodaj po načelu »videno–kupljeno«, zato kasnejše pripombe ne bodo upoštevane; – pogoji iz tega javnega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji nepremičnin; – dodatne informacije v zvezi s prijavo in pogoji razpisa, kakor tudi informacije v zvezi z ogledom predmetnih zemljišč, so na voljo pri Nataši Lavrič, Občina Rogatec, Pot k ribniku 4, Rogatec, na tel. 03/812-10-00 ali preko e-pošte: obcina.rogatec.natasa@siol.net; – besedilo javnega zbiranja ponudb se objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Rogatec: http://obcina.rogatec.si/.
Občina Rogatec