Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014

Kazalo

Ob-2191/14 , Stran 1070
Ob-2191/14
Društvo slovenskih književnih prevajalcev v skladu z Zakonom o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01 in 96/02) in Pravilnikom o izvajanju knjižničnega nadomestila (Uradni list RS, št. 42/04) objavlja
javni razpis
za prevajalske štipendije iz naslova knjižničnega nadomestila za leto 2014
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je podelitev štipendij iz naslova knjižničnega nadomestila za leto 2014. Razpis je namenjen prevajalcem monografskih publikacij vseh leposlovnih in humanističnih zvrsti iz tujih jezikov v slovenščino ter prevodoslovcem za teoretsko refleksijo o prevajanju – v skladu z določbami Pravilnika DSKP o podeljevanju štipendij iz naslova knjižničnega nadomestila (v nadaljevanju Pravilnik DSKP), ki je del razpisne dokumentacije. Podeljene bodo delovne štipendije v kategorijah »perspektivni prevajalec« (največ 6) in »uveljavljeni prevajalec/prevodoslovec« (največ 15), rezidenčne štipendije (največ 5) ter prevajalske premije za vrhunske dosežke (največ 3). Prijavljanje za štipendije poteka po zvrsteh, razvrstitev kandidatov po kategorijah pa opravi strokovna komisija. Kriteriji za pridobitev štipendij v različnih zvrsteh so v zgoraj omenjenem Pravilniku DSKP izčrpno predstavljeni v 7., 8. in 20. členu. 2. Razpisni rok: razpis začne veljati v petek, 11. 4. 2014 in se zaključi v petek, 9. 5. 2014. 3. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – Pravilnik DSKP, – besedilo razpisa, – prijavni list, – formular za dodelitev posamezne vrste štipendije, – formular z dopolnilnimi podatki (podatki o TR, banka, davčna številka in izpostava). Predlagatelj mora ob prijavi predložiti celotno dokumentacijo, ki jo zahteva 8. člen Pravilnika DSKP. 4. Oddaja in dostava prijav Prijava mora biti predložena na naslov: Društvo slovenskih književnih prevajalcev, Tomšičeva 12, 1000 Ljubljana do (vključno) 9. 5. 2014 kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom na sprednji strani: Ne odpiraj – prijava za štipendijo iz naslova knjižničnega nadomestila. Za zamujeno se šteje vloga, ki ni bila oddana kot priporočena pošiljka do 9. 5. 2014. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje celotne razpisne dokumentacije, navedene v Pravilniku DSKP (člen 8). Oddaja vloge pomeni, da je predlagatelj seznanjen z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. Vso razpisno dokumentacijo in vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobi v pisarni DSKP ter na spletni strani DSKP: www.dskp-drustvo.si 5. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: strokovna komisija DSKP na prvem sestanku 14. 5. 2014 pregleda vloge in nepopolne zavrne, popolne pa sprejme v obravnavo. Komisija bo kandidate o svojem izboru obvestila najkasneje v 5 tednih po izteku razpisa. Rezultati razpisa bodo uradno veljavni po izteku pritožbenega roka 8 dni po prejemu obvestila o rezultatih razpisa. Po končanem pritožbenem roku predloge strokovne komisije potrdi Upravni odbor DSKP.
Društvo slovenskih književnih prevajalcev