Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014

Kazalo

Št. 102/14-O Ob-2171/14 , Stran 1097
Št. 102/14-O Ob-2171/14
Svet zavoda Osnovne šole Rudija Mahniča-Brkinca Pregarje, Pregarje 18, 6243 Obrov, na podlagi sklepa seje Sveta zavoda, razpisuje delovno mesto ravnatelja/ravnateljice. Kandidat/kandidatka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D). Kandidati/kandidatke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Predvideni začetek dela bo 1. 9. 2014. Izbrani kandidat/izbrana kandidatka bo imenovan/a za dobo 5 let. Kandidati/kandidatke pošljejo Svetu zavoda pisne prijave z dokazili o: – izobrazbi, – nazivu, – opravljenem strokovnem izpitu, – opravljenem ravnateljskem izpitu, – delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, – potrdilo o nekaznovanosti, – potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku. Pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev pošljite v zaprti ovojnici v roku 8 dni po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Rudija Mahniča-Brkinca Pregarje, Pregarje 18, 6243 Obrov, s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja/ravnateljico«. Kandidat/kandidatka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi kratek življenjepis. Kandidati/kandidatke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Rudija Mahniča-Brkinca Pregarje