Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014

Kazalo

Št. 34/2014 Ob-2176/14 , Stran 1086
Št. 34/2014 Ob-2176/14
Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, objavlja na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči de minimis za razvoj podjetništva in inovativnosti v Mestni občini Maribor (MUV, št. 17/07) in Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2014 (MUV, št. 6/14)
razpis
za sofinanciranje stroškov samozaposlitve brezposelne osebe v Mestni občini Maribor za leto 2014
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev fizičnim osebam za namen prehoda iz brezposelnosti v samozaposlitev skladno s pravili o dodeljevanju pomoči de minimis. II. Upravičenci in pogoji Upravičenci po tem razpisu so fizične osebe, ki so bile pred realizacijo samozaposlitve prijavljene pri Zavodu za zaposlovanje RS kot brezposelne osebe in izpolnjujejo naslednje pogoje: – stalno prebivališče na območju Mestne občine Maribor, – registracija dejavnosti na podlagi Zakona o gospodarskih družbah, samozaposlitev v obdobju od 1. septembra 2013 do 23. maja 2014, – poslovni sedež in dejavnost morata biti na območju Mestne občine Maribor, – dejavnost mora pomeniti edini in glavni poklic, kar pomeni prijavo za polni delovni čas. Vsaka sofinancirana samozaposlitev se mora ohraniti najmanj 12 mesecev od prejema sredstev, po izteku 12 mesecev, najkasneje do 30. 9. 2015 pa mora prejemnik občini predložiti končno poročilo, v katerem bo poročal o namenski porabi sredstev in o uspešnosti realizacije samozaposlitve. Tiste fizične osebe, ki so že pridobile sredstva za namen samozaposlitve iz proračuna Mestne občine Maribor v preteklih petih letih, niso upravičene do finančnih sredstev po tem razpisu. III. Višina sredstev Sredstva so zagotovljena v proračunu Mestne občine Maribor za leto 2014 na proračunski postavki 721000 Vzpodbujanje zaposlovanja, v skupni višini 211.900,00 EUR. Glede na to, da so proračunska sredstva omejena, bo dejanska višina sredstev, ki jih bo pridobil posamezni upravičenec, odvisna od števila prosilcev, ki bodo izpolnjevali pogoje obeh razpisov na področju zaposlovanja. IV. Rok in način prijave Razpis je odprt do vključno petka, 23. 5. 2014. Prijavne obrazce z zahtevano dokumentacijo je potrebno v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – razpis Samozaposlitev« dostaviti na naslov, Mestna občina Maribor, Urad za gospodarske dejavnosti, Sektor za gospodarstvo, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor. Na hrbtni strani morata biti napisana priimek in ime ter naslov stalnega prebivališča prijavitelja. Nepravilno izpolnjene in označene ponudbe bodo s sklepom zavržene in neodprte vrnjene pošiljatelju. Pravočasno prispela prijava je tista, ki je osebno oddana na sedežu Mestne občine Maribor, Ul. heroja Staneta 1, v sprejemni pisarni številka 14, pritličje, do vključno 23. 5. 2014, do 13. ure, oziroma poslana priporočeno po pošti s poštnim žigom do vključno 23. 5. 2014. Prijave, ki bodo oddane po navedenem roku, se kot prepozne s sklepom zavržejo, zoper ta sklep pritožba ni dovoljena. V. Odpiranje in obravnava prijav Za formalno popolno prijavo se šteje prijavo z vsemi potrebnimi dokazili, vložena v zaprto in pravilno označeno pisemsko ovojnico, poslana po pošti ali osebno oddana v sprejemno pisarno. Kolikor bo prijava nepopolna, bo komisija v roku 8 dni po odpiranju vlog prijavitelje pozvala k dopolnitvi vlog, rok za dopolnitev vloge je 5 dni. V primeru poziva na dopolnitev vloge, se dopolnitev označi z: »Ne odpiraj – dopolnitev vloge za Samozaposlitev«. Na hrbtni strani morata biti napisana priimek in ime ter naslov stalnega prebivališča prijavitelja. Ocenjevale se bodo samo popolne prijave, nepopolne prijave in prijave, ki jih prijavitelji v roku ne bodo dopolnili, bodo s sklepom zavržene, zoper ta sklep pritožba ni dovoljena. Komisija bo oblikovala predlog o dodelitvi sredstev za vse prijave in ga posredovala v potrditev županu oziroma po njegovem pooblastilu direktorju mestne uprave. Sklepi o odobritvi dodelitve finančnih sredstev bodo upravičencem do sredstev posredovani najkasneje do 30. 6. 2014. Na sklep je v roku 8 dni od njegovega prejema možna pritožba pri županu Mestne občine Maribor. Odločitev župana je dokončna. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodbe z ostalimi upravičenci do sredstev. Po prejetju sklepa o odobritvi sredstev bo z vsakim upravičencem do sredstev sklenjena pogodba o dodelitvi sredstev in drugih medsebojnih obveznostih in pravicah. Če se v roku 8 dni upravičenec ne oglasi na podpis pogodbe, se šteje, da je odstopil od zahteve za pridobitev sredstev. Nakazilo sredstev se izvrši na račun upravičenca 30. dan od dneva veljavnosti pogodbe. Pogodba je veljavna, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. VI. Dvig razpisne dokumentacije Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko v času uradnih ur zainteresirani dvignejo na Mestni občini Maribor, Ul. heroja Staneta 1, v sprejemni pisarni številka 14, pritličje. Objavljena je tudi na spletnih straneh Mestne občine Maribor, www.maribor.si, rubrika »Razpisi in javne objave«. Za dodatne informacije lahko pokličete Heleno Turk, tel. 22-01-411, ali pišete na elektronski naslov: mestna.obcina@maribor.si z navedbo »razpis za Samozaposlitev«.
Mestna občina Maribor