Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014

Kazalo

Ob-2224/14 , Stran 1107
Ob-2224/14
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 v nadaljevanju: ZSPDSLS), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14), na podlagi 7. člena Odloka o urejanju in oddaji zemljišč Mestne občine Ljubljana za potrebe vrtičkarstva (Uradni list RS, št. 103/13) in 4. ter 8. členom Pravilnika o urejanju in oddaji zemljišč Mestne občine Ljubljana za potrebe vrtičkarstva (Uradni list RS, št. 8/2014), objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo vrtičkov v zakup
1. Naziv in sedež zakupodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, matična številka: 5874025000, ID številka za DDV: SI67593321. 2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena 2.1. Mestna občina Ljubljana razpisuje oddajo vrtičkov v zakup na lokaciji parc. št. 1251/1, k.o. 1734-Ježica – 77 vrtičkov: – 1 vrtiček, v površini 43 m2, – 1 vrtiček, v površini 46 m2, – 1 vrtiček, v površini 50 m2, – 1 vrtiček, v površini 53 m2, – 1 vrtiček, v površini 56 m2, – 1 vrtiček, v površini 59 m2, – 1 vrtiček, v površini 62 m2, – 1 vrtiček, v površini 65 m2, – 1 vrtiček, v površini 69 m2, – 1 vrtiček, v površini 72 m2, – 40 vrtičkov, v površini 49 m2, – 27 vrtičkov, v površini 60 m2. 2.2 Letna zakupnina znaša: 1,00 EUR/ m2/leto. Poleg zakupnine bo zakupnik moral plačevati tudi sorazmerni del obratovalnih stroškov in stroškov rednega vzdrževanja glede na velikost in opremljenost vrtička. Zakupnik bo plačeval zakupnino letno vnaprej, obratovalne stroške in stroške rednega vzdrževanja pa polletno v višini sorazmerno določenega deleža. 3. Čas oddaje: vrtiček se oddaja v zakup za dobo 5 let. Zakupno razmerje se na predlog zakupnika po preteku zakupne dobe lahko podaljša za dobo od enega do petih let, razen če Mestna občina Ljubljana potrebuje zemljišče za druge namene. 4. Rok za zbiranje ponudb: rok za zbiranje pisnih ponudb je 15 dni od dneva objave razpisa v Uradnem listu RS. 5. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb: upravičenci za pridobitev vrtička v zakup (v nadaljevanju: ponudniki) so osebe, ki imajo stalno prebivališče na območju Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju MOL) in nimajo v lasti primernega zemljišča za vrtiček na območju MOL oziroma če takega zemljišča nima v lasti tudi kdo izmed njihovih članov gospodinjstva. 6. Merila za oddajo vrtičkov v zakup Vrstni red ponudnikov bo sestavljen na podlagi Pravilnika o urejanju in oddaji zemljišč Mestne občine Ljubljana za potrebe vrtičkarstva (Uradni list RS, št. 8/14) in Odloka o urejanju in oddaji zemljišč Mestne občine Ljubljana za potrebe vrtičkarstva (Uradni list RS, št. 103/13). 6.1. Merila za oddajo vrtičkov v zakup so: – stalno prebivališče v MOL Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! – oddaljenost od vrtička: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! – prejemanje trajne denarne socialne pomoči = 40 točk. 6.2. Merilo za izbor ponudnika bo najvišje doseženo število točk pridobljenih na osnovi navedenih meril. V primeru enakega števila doseženih točk bo odločal žreb, ki ga bo izvedla komisija za oddajo vrtov v zakup. Na podlagi navedenih meril se bo izdelal vrstni red ponudnikov. Vrtički se bodo oštevilčeni od 1 do 77 dodeljevali po vrstnem redu ponudnikov od številke 1 naprej. 7. Razpisni postopek Ponudniki dvignejo prijavni obrazec (v nadaljevanju: vlogo) na sedežu Mestne občine Ljubljana, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana v glavnem vložišču (vhod iz Mačkove ulice 1) v času uradnih urah od ponedeljka do četrtka od 8. do 17. ure, ob petkih pa od 8. do 13. ure ter na sedežu Četrtne skupnosti Posavje, v času uradnih ur. Vloga je dosegljiva ves čas trajanja razpisa tudi na internetnem naslovu: http://www.ljubljana.si /si/mescani/razpisi_natecaji/default.html Ponudniki morajo oddati vlogo z vsemi zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju pogojev v zaprti ovojnici na naslov: Mestna občina Ljubljana, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana, najkasneje do 26. 4. 2014 s pripisom »Javno zbiranje ponudb – vrtički – Ne odpiraj«. Vloge morajo biti poslane priporočeno po pošti ali prinesene osebno v glavno vložišče. Upoštevala se bo pravočasno osebno oddana vloga, če bo do navedenega roka prejeta v glavnem vložišču Mestne občine Ljubljana, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana. Upoštevala se bo vloga, ki je bila posredovana priporočeno po pošti v danem roku. Upošteva se tudi vloga, ki je zadnji dan roka oddana na pošti kot priporočena pošiljka. Oddaja vloge pomeni, da ponudnik sprejema pogoje in merila razpisa. Upoštevane bodo samo pravočasne in popolne vloge. Vloge, ki ne bodo popolne ali ne bodo oddane pravočasno v roku, ne bodo upoštevane. Vloga se bo štela za popolno, če bo ponudnik posredoval vse naslednje navedene listine: 1. Izpolnjen prijavni obrazec – javno zbiranje ponudb za oddajo vrtička v zakup, parc. št. 1251/1, k.o. 1734 – Ježica; 2. Potrdilo o stalnem prebivališču ponudnika (lahko fotokopija osebnega dokumenta – osebna izkaznica ali potni list in potrdilo o stalnem prebivališču za nazaj, iz katerega bo razvidno čas stalnega bivanja v Mestni občini Ljubljana (izda ga pristojna upravna enota); 3. Potrdilo o številu članov gospodinjstva (pridobitev – na upravni enoti); 4. Potrdilo o lastništvu zemljišč vseh članov gospodinjstva – katastrski dohodek (pridobitev – na Davčni upravi Republike Slovenije); 5. Fotokopija odločbe o prejemu denarne socialne pomoči (če jo prejema). 8. Dodatne informacije Dodatne, podrobnejše informacije o javnem zbiranju ponudb, natančnejše podatke o predmetni nepremičnini in vzorec pogodbe, dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel.št. 01/306-11-80, kontaktna oseba Meliha Dizdarevič. Ogled vrtičkov bo dne 24. 4. 2014 od 10. do 14. ure. Zbor zainteresiranih občanov za ogled vrtičkov bo pred vhodom Četrtne skupnosti Posavje, Bratovševa ploščad 30, Ljubljana, 15 minut pred pričetkom ogleda vrtičkov. 9. Odpiranje ponudb: komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 30. 4. 2014, s pričetkom ob 10. uri, v prostorih Četrtne skupnosti Posavje, Bratovševa ploščad 30, Ljubljana. 10. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika: ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 8 dni po preteku roka javnega odpiranja ponudb. 11. Sklepanje pogodb Kolikor ponudnik v roku 15 dni od prejema pogodbe o zakupu vrtička ne predloži podpisane pogodbe organu mestne uprave, pristojnemu za ravnanje z nepremičninami, se bo štelo, da ponudnik odstopa od svoje ponudbe. Zakupodajalec si pridržuje pravico, da postopek javnega zbiranja ponudb lahko ustavi do sklenitve zakupne pogodbe. Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu in na spletni strani Mestne občine Ljubljana http://www.ljubljana.si /si/mescani/razpisi_natecaji/default.html.
Mestna občina Ljubljana