Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014

Kazalo

987. Sklep o določitvi zdravstvenih stanj za upravičenost do posameznih medicinskih pripomočkov, stran 2948.

Na podlagi prvega odstavka 64. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 71/08 – Skl. US, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 99/13 – ZSVarPre-C in 25/14) in 13. člena Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01 in 1/02 – popr.) je Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 3. redni seji dne 25. 3. 2014 sprejela
S K L E P
o določitvi zdravstvenih stanj za upravičenost do posameznih medicinskih pripomočkov
I
Ta sklep določa zdravstvena stanja, v primeru katerih so zavarovane osebe upravičene do medicinskih pripomočkov iz prvega odstavka 64. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 71/08 – Skl. US, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 99/13 – ZSVarPre-C in 25/14).
II
Zdravstvena stanja iz prejšnje točke so določena v Prilogi tega sklepa.
III
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati medicinski kriterij pri medicinskem pripomočku Ventilator – aparat za umetno predihavanje pljuč, ki je določen v Prilogi 2 Sklepa o določitvi nazivov in šifer medicinskih pripomočkov in bolezni in zdravstvenih stanj, pri katerih jim je zagotovljen posamezni medicinski pripomoček, št. 0202-94/4-2005 z dne 18. 5. 2005 (s spremembami in dopolnitvami št. 0202-14izr/1b-2005 z dne 20. 6. 2005, 0202-52/5a-2005 z dne 21. 7. 2005, 0202-15izr/1b-2005 z dne 8. 8. 2005, 0202-1/6a-2005 z dne 23. 11. 2005, 0202-6/4a-2006 z dne 28. 3. 2006, 0202-9/7b-2006 z dne 28. 6. 2006, 0202-14/6c-2006 z dne 15. 11. 2006, 9001-15/2007-DI/4 z dne 20. 6. 2007, 9001-13/2008-DI/9 z dne 24. 4. 2008, 9001-24/2008-DI/6 z dne 4. 11. 2008, 9001-7/2009-DI/6 z dne 18. 2. 2009, 9001-24/2009-DI/2 z dne 15. 7. 2009, 9001-36/2009-DI/3 z dne 3. 12. 2009, 9001-36/2009-DI/6 – popr. z dne 3. 12. 2009, 9001-19/2010-DI/5 z dne 16. 6. 2010, 9001-16/2011-DI/6 z dne 19. 5. 2011, 9001-27/2011-DI/14 z dne 30. 11. 2011, 9001-12/2012-DI/5 z dne 8. 11. 2012 in 9001-10/2013-DI/14 z dne 16. 10. 2013).
IV
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ko da nanj soglasje minister, pristojen za zdravje, in začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-2/2014-DI/12
Ljubljana, dne 25. marca 2014
EVA 2014-2711-0030
Predsednik Skupščine Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije
Jože Smole l.r.
 
Soglašam!
 
dr. Alenka Trop Skaza l.r.
Ministrica
za zdravje
  Priloga – ZDRAVSTVENA STANJA za upravičenost do medicinskih
pripomočkov

+----------------------------+----------------------------------+
|  MEDICINSKI PRIPOMOČKI  |    ZDRAVSTVENA STANJA    |
+---------------------------------------------------------------+
|      Električni stimulatorji in ostali aparati      |
+----------------------------+----------------------------------+
|APARAT ZA PODPORO DIHANJU S |Zavarovane osebe s hipoventilacijo|
|POZITIVNIM TLAKOM OB VDIHU |ob ekstremni debelosti, ko je   |
|IN IZDIHU (BIPAP)      |indeks telesne mase > od 30 kg/m2,|
|              |nastavitve CPAP presegajo tlak 18 |
|              |cm H2O in zdravljenje z aparatom |
|              |za vzdrževanje stalnega pritiska v|
|              |dihalnih poteh ni uspešno.    |
|              |Zavarovane osebe z OSAS, ki jim v |
|              |toku noči potreba po pozitivnem  |
|              |pritisku močno niha in srednja  |
|              |vrednost tlaka CPAP odstopa od  |
|              |maksimalne za več kot 4 cm vode. |
+----------------------------+----------------------------------+
|APARAT ZA PODPORO DIHANJU S |Zavarovane osebe s hipoventilacijo|
|POZITIVNIM TLAKOM OB VDIHU |in pridruženo boleznijo pljuč ali |
|IN IZDIHU (BIPAP) – ZAHTEVEN|prsnega meha (kifoskolioze,    |
|              |bolezni oziroma poškodbe dihalnih |
|              |mišic, KOPB, astma), ki imajo v  |
|              |budnosti pCO2 > 6kPa in je z nočno|
|              |kapnografijo dokazano, da ponoči |
|              |pCO2 dodatno poraste za vsaj 1,4 |
|              |kPa, z monitoringom pa je     |
|              |ugotovljeno, da ne dosegajo    |
|              |tarčnega minutnega volumna    |
|              |ventilacije in potrebujejo dodatno|
|              |vsaj 5 vdihov na minuto, ker jih |
|              |prožijo premalo.         |
+----------------------------+----------------------------------+
|APARAT ZA PODPORO DIHANJU S |Zavarovane osebe s srčnim     |
|POZITIVNIM TLAKOM OB VDIHU |popuščanjem z dokazanim Cheyne  |
|IN IZDIHU (BIPAP) – ZELO  |Stokesovim dihanjem, pri katerih |
|ZAHTEVEN          |je po mnenju kardiologa izčrpana |
|              |ali kontraindicirana       |
|              |medikamentozna in sinhronizacijska|
|              |terapija. Predpis temelji na   |
|              |dokumentiranem znižanju AHI po  |
|              |uvedbi ASV na vrednosti AHI pod  |
|              |15/uro spanja.          |
+----------------------------+----------------------------------+
|ELEKTRIČNI MASATOR PLJUČ  |Zavarovana oseba, ki se zdravi  |
|              |zaradi kronične gnojne pljučne  |
|              |bolezni v okviru cistične fibroze,|
|              |je upravičena do masatorja pljuč. |
+----------------------------+----------------------------------+
|PULZNI OKSIMETER Z ALARMOM |Otrok do 18. leta starosti, ki se |
|              |zdravi s kisikom na domu zaradi  |
|              |kronične dihalne odpovedi v okviru|
|              |napredovane oblike cistične    |
|              |fibroze, intersticijske pljučne  |
|              |bolezni s hipoksemijo, pljučne  |
|              |arterijske hipertenzije,     |
|              |bronhopulmonalne displazije,   |
|              |obliterantnega broniolitisa ali  |
|              |gre za odraslo osebo, pri kateri |
|              |se zdravljenje navedenega stanja |
|              |neprekinjeno nadaljuje iz obdobja |
|              |pred 18. letom starosti.     |
|              |Zavarovana oseba pri zdravljenju z|
|              |ventilatorjem - aparatom za umetno|
|              |predihavanje pljuč na domu.    |
+----------------------------+----------------------------------+
|SENZORJI ZA PULZNI OKSIMETER|Zdravstveno stanje, ki opravičuje |
|ZA VEČKRATNO UPORABO    |pravico do pulznega oksimetra.  |
+----------------------------+----------------------------------+
|SENZORJI ZA PULZNI OKSIMETER|Otrok do 3. leta starosti pri   |
|ZA LEPLJENJE NA KOŽO DO 3. |upravičenosti do pulznega     |
|LETA STAROSTI        |oksimetra.            |
+----------------------------+----------------------------------+
|VENTILATOR – APARAT ZA   |KOPB ali živčno-mišične bolezni z |
|UMETNO PREDIHAVANJE PLJUČ  |oslabelostjo dihalnih mišic, pri |
|              |zavarovani osebi, stari vsaj 18  |
|              |let, ki ji je zagotovljena trajna |
|              |nega na domu s potrebo po     |
|              |celodnevni asistirani ventilaciji.|
|              |KOPB ali živčno-mišične bolezni z |
|              |oslabelostjo dihalnih mišic, pri |
|              |zavarovani osebi, mlajši od 18  |
|              |let, ki ji je zagotovljena trajna |
|              |nega na domu s potrebo po     |
|              |asistirani ventilaciji.      |
+---------------------------------------------------------------+
|               Kanile              |
+----------------------------+----------------------------------+
|MEDICINSKI PRIPOMOČEK ZA  |Do medicinskega pripomočka za   |
|IZKAŠLJEVANJE (FLUTTER)   |izkašljevanje je upravičen otrok |
|              |ali odrasla zavarovana oseba, ki |
|              |je zbolela pred dopolnjenim 18.  |
|              |letom starosti in se zdravljenje |
|              |nadaljuje v odraslo dobo pri   |
|              |kronični gnojni pljučni bolezni v |
|              |okviru cistične fibroze, ali   |
|              |bronhiektazijah, katerih vzrok ni |
|              |cistična fibroza, ali primarni  |
|              |ciliarni diskineziji, ali živčno- |
|              |mišični bolezni s pomembno    |
|              |oslabljeno močjo kašlja.     |
+----------------------------+----------------------------------+
|MEDICINSKI PRIPOMOČEK ZA  |Zavarovana oseba, ki se zdravi  |
|VZDRŽEVANJE POZITIVNEGA   |zaradi kronične gnojne pljučne  |
|TLAKA MED IZDIHOM (PEEP   |bolezni v okviru cistične fibroze,|
|VALVULA) Z MASKO      |je upravičena do medicinskega   |
|              |pripomočka za vzdrževanje     |
|              |pozitivnega tlaka med izdihom   |
|              |(PEEP valvula) z masko.      |
+----------------------------+----------------------------------+
|DIHALNI BALON (AMBU)    |Zavarovana oseba je upravičena do |
|              |dihalnega balona (ambu), če se na |
|              |domu zdravi zaradi kronične    |
|              |dihalne odpovedi, ima trajno   |
|              |traheostomo, je trajno odvisna od |
|              |mehanične ventilacije pljuč in je |
|              |oseba, ki zanjo skrbi,      |
|              |usposobljena za uporabo dihalnega |
|              |balona (ambu) in če: 1. bi    |
|              |morebitna okvara aparata za    |
|              |mehanično predihavanje pljuč   |
|              |zahtevala takojšnje izvajanje   |
|              |temeljnih postopkov oživljanja ali|
|              |2. je dihalni balon potreben za  |
|              |nego traheostome in toaleto    |
|              |spodnjih dihalnih poti. Otrok do |
|              |5. leta starosti z boleznijo pljuč|
|              |in traheostomo je upravičen do  |
|              |dihalnega balona (ambu), če je  |
|              |oseba, ki zanj skrbi na domu,   |
|              |usposobljena za uporabo dihalnega |
|              |balona (ambu).          |
+----------------------------+----------------------------------+