Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014

Kazalo

Ob-2188/14 , Stran 1087
Ob-2188/14
Na podlagi 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03, 90/05, 67/06 in 39/08) ter na podlagi sklepa župana št. 322-2/2014, z dne 4. 4. 2014, Mestna občina Koper objavlja
javni razpis
za sofinanciranje prireditve »Rumena noč 2014«
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je izbor organizatorja prireditve in sofinanciranje prireditve »Rumena noč 2014« (v nadaljevanju: prireditev). II. Pogoji prijave Na javni razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki posamezniki in vse pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa ter imajo za to predpisana dovoljenja ter vsaj eno referenco pri organizaciji vsebinsko in obsežno podobnih prireditev, ki je premet razpisa. Prijava mora vsebovati: – v celoti izpolnjen prijavni obrazec z vsemi zahtevanimi dokazili in prilogami, – podpisano izjavo o organizaciji izvedbe ognjemeta, – plan promocije in oglaševanja prireditve, – podroben opis vsebine programa prireditve (točne nazive izvajalcev, ure izvedbe programa, lokacije prireditve …) in za vsakega izvajalca iz predlaganega programa priložiti dokazila (podpisane izjave, dogovore, potrditve, pogodbe …), da bo z njihove strani program v primeru izbora tudi izveden, – finančni načrt prireditve, – dokazilo o plačilu varščine za resnost ponudbe. Predlagani program prijavitelja mora zajemati najmanj naslednje vsebine in lokacije, po predpisanem terminu in urniku: A. Termin in ura: program prireditve se mora izvajati najmanj en dan, in sicer 26. julija 2014 (najmanj od 20. ure in največ do 2. ure zjutraj naslednjega dne); B. Prizorišča: Taverna, Ukmarjev trg, Pristaniška ulica, Semedelska cesta (za izvedbo ognjemeta in druge vsebine). C. Zapore prometa: v času prireditve bo potrebno zagotoviti začasno zaporo prometa na Pristaniški ulici oziroma na vseh vplivnih območij prizorišč prireditve in o tem pravočasno in učinkovito obvestiti vse občane, predvsem občane mestnega jedra Kopra; D. Vsebina programa po posameznih lokacijah: Ukmarjev trg: – koncert z najmanj dvema znanima in eno manj znano glasbeno zasedbo v širšem slovenskem prostoru; – gostinska ponudba. Taverna in Carpacciev trg: – zabavni glasbeni program (plesna glasba …); – gostinska ponudba. Pristaniška ulica: – raznolika ponudba na stojnicah; – otroški program, animacije in drugi spremljevalni program (predvidoma: trg pri Oro Caffe, Hlavatyjev park, Mandrač, Trg pri Kapitaniji). Semedelska cesta: – raznolika ponudba na stojnicah; – otroški program, animacije in drugi spremljevalni program; – izvedba ognjemeta iz nasipa pri Semedelski cesti (točna ura bo določena naknadno s strani Mestne občine Koper). Dodatni predlogi, ki jih lahko prijavitelj vključi v predlagan program prireditve, vendar zanj niso zavezujoči: – izvedba tombole (npr. Kopališče Koper), – koncert mladim prijaznih glasbenih zvrsti (npr. na Kardeljevi ploščadi koncert elektronske glasbe domačih izvajalcev), – večer narodno zabavne glasbe (npr. v petek, 25. 7. 2014 na Ukmarjevem trgu). Izbrani prijavitelj je dolžan kriti vse stroške vezane na kvalitetno izvedbo razpisane prireditve, Mestna občina Koper bo zagotovila le sredstva, dodeljena po tem razpisu, krila stroške čiščenja in dodatnih košev za smeti v času prireditve, strošek najema plakatnih površin na javnih plakatnih mestih in druge vsebine, ki so opredeljene v predlogu pogodbe. Udeležba na prireditvi mora biti za obiskovalce v celoti brez vstopnin ali drugih prispevkov. Pred dejansko izvedbo prireditve in določitvi končnega programa prireditve, mora Mestna občina Koper podati izbranemu izvajalcu soglasje k končnemu programu. Izbrani prijavitelj, mora pred izvedbo prireditve pridobiti tudi soglasje s strani Mestne občine Koper, o primernosti cen za predlagano gostinsko ponudbo s strani izbranega prijavitelja. Cene je dolžan izbrani prijavitelj prilagajati ceni trga in nikakor ne višati. III. Merila za izbor: Za ocenjevanje posameznih prijav bodo uporabljena naslednja merila: 1. Predlagan program prireditve: – ocena tega merila je podana na podlagi mnenja komisije, in sicer tako, da se največ točk dodeli prijaviteljem, ki po mnenju komisije ponudijo najboljši program in sicer 20 točk, drugi najboljši program prejme 18 točk in tako naprej se naslednjim prijaviteljem dodeli sorazmerno manj točk; 2. Predlagan program prireditve vključuje več vsebin/programa, kot je predpisano v besedilu javnega razpisa: – 10 točk prejme prijavitelj, katerega program prireditve vključuje bistveno več programa/vsebin kot je predpisano v javnemu razpisu, 5 točk prejme prijavitelj, katerega program vključuje več programa/vsebin kot je predpisano v javnemu razpisu, ostali prijavitelji prejmejo 0 točk. Komisija lahko dodeli tudi enako število točk dvema prijaviteljema, če meni, da je program dodanih vsebin pri obeh primerljiv; 3. Reference: – 10 točk prejme prijavitelj, ki ima vsaj dve izkušnji pri organizaciji večjih prireditev, 0 točk prejme prijavitelj, ki še ni organiziral tovrstnih večjih prireditev; 4. Pričakovani delež sofinanciranja s strani Mestne občine Koper: – 30 točk prejme prijavitelj, ki pričakuje manj kot 10.000 EUR sofinanciranja, 20 točk prejme prijavitelj, ki pričakuje med 10.001,00 EUR in 15.000,00 EUR sofinanciranja, 10 točk prejme prijavitelj, ki pričakuje več kot 15.000 EUR in do največ 20.000 EUR sofinanciranja. Izbran bo tisti prijavitelj, ki bo dosegel najvišje število točk. Maksimalno skupno število točk, ki jih lahko prijavitelj doseže je 70. Po zaključku prireditve poda izbrani prijavitelj končno finančno in natančno vsebinsko poročilo z vsemi zaprošenimi dokazili (izvodi promocijskega materiala prireditve, slikovno gradivo, kopije plačanih računov najmanj v višini razpisanih in dodeljenih sredstev …). IV. Višina sredstev Višina sredstev za sofinanciranje prireditve znaša do 20.000,00 EUR, od tega zneska mora izbrani prijavitelj nameniti za promocijo prireditve, ki je predmet javnega razpisa, najmanj 15% vseh dodeljenih sredstev. Minimalni obseg promocije, ki ga jo je dolžan izvesti izbrani prijavitelj mora obsegati najmanj: – oglaševanje prireditve na lokalni radijski postaji (najmanj 50 oglasov, najmanj 14 dni oglaševanja); – oglaševanje s plakati in tiskovinami; – drugo (PR članki, spletno oglaševanje, izdelava plakatov …). Pri izplačilu sredstev vezanih na promocijo prireditve, se bo upoštevalo realne tržne vrednosti za razpisane storitve. Računi, ki ne bodo odražali dejanskega stanja na trgu (če storitve, ki so predmet računa ne bodo dokazljive), ne bodo upoštevani pri seštevku prejetih računov za izplačilo dodeljenih sredstev in bodo obravnavani kot neupravičeni. Mestna občina Koper bo sofinancirala program izbranega prijavitelja na osnovi meril in pogojev navedenih v javnem razpisu. Z izbranim prijaviteljem bo sklenjena pogodba o sofinanciranju, s katero bodo določeni pogoji in način koriščenja dodeljenih proračunskih sredstev. Proračunska sredstva se dodeljujejo kot nepovratna sredstva skladno s pravili o dodeljevanju državnih pomoči »de minimis«. V. Varščina za resnost ponudbe Prijavitelj mora ob prijavi poravnati tudi varščino kot garancijo za resnost prijave in resnost za izvedbo prijavljenih aktivnosti. Varščina znaša 500 EUR, brez DDV, saj je varščina prosta DDV. Prijavi mora biti priloženo dokazilo o nakazani varščini, na podračun Mestne občine Koper št. 01250-0100005794, z obvezno navedbo sklicne številke 2010602 pri Upravi RS za javna plačila (UJP). Varščino se neizbranim prijaviteljem vrne (brezobrestno in ne revalorizirano) v celoti, v roku 30. dni od izdaje sklepa o izboru najprimernejšega prijavitelja (prijavitelja, ki je prejel najvišje število točk). Izbranemu prijavitelju se vplačana varščina vrne po izvedbi prireditve, in sicer, 30. dan po oddaji popolnega končnega poročila Mestni občini Koper. Če izbrani prijavitelj ne bi sklenil pogodbe v roku 8 dni od njenega prejema, Mestna občina Koper zadrži vplačano varščino (prijavitelju se varščina ne vrne) in ponudi podpis pogodbe prijavitelju, ki je dosegel drugo najvišje število dodeljenih točk, po merilih razpisa. V primeru, da tudi naslednji prijavitelj odkloni podpis pogodbe, tudi on ni upravičen do vračila varščine. Določbo se smiselno uporablja za vse ostale prijavitelje iz seznama prijav vseh prijaviteljev. VI. Rok izvedbe: program prireditev mora potekati najmanj 1 dan, in sicer 26. julija 2014 (od najmanj 20. ure do največ 2. ure zjutraj naslednjega dne). VII. Rok za predložitev prijav Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na prijavnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisni dokumentaciji. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Obravnavali bomo prijave, ki bodo poslane pravočasno in pravilno opremljene do vključno 25. aprila 2014, priporočeno po pošti na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper ali bodo do tega dne oddane osebno v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer v času uradnih ur. Na kuverti oziroma ovitku mora biti vidna oznaka »Ne odpiraj – vloga št. 322-2/2014«. Kuverta oziroma ovitek mora biti zapečaten, na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja. Nepravočasne prijave ne bodo obravnavane. VIII. Obravnava vlog in obvestilo o izidu javnega razpisa Postopek vodi Turistična organizacija Koper. Mestna občina Koper bo vse prijavitelje obvestila o izidu razpisa v roku 30 dni po sprejemu odločitve. Z izbranim prijaviteljem bo sklenjena pogodba o sofinanciranju prireditve, s katero bodo opredeljene medsebojne obveznosti ter pogoji koriščenja dodeljenih proračunskih sredstev. Odločitev se izda v obliki sklepa. Mestna občina Koper si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega od prijaviteljev. Mestna občina Koper lahko, brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti, do sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega razpisa. Prijavitelji imajo možnost pritožbe v skladu z določili Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije. IX. Dvig razpisne dokumentacije Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper, www.koper.si. Zainteresirani prijavitelji jo v tem roku lahko dvignejo tudi v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer v času uradnih ur. Dodatne informacije v zvezi z razpisom posreduje Turistična organizacija Koper, tel. 05/664-61-00. Predložitev prijave pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji in merili javnega razpisa.
Mestna občina Koper