Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014

Kazalo

Št. 011-12/2014/2 Ob-2170/14 , Stran 1100
Št. 011-12/2014/2 Ob-2170/14
Po sklepu ministra za izobraževanje, znanost in šport št. 011-12/2014/1 z dne 27. 3. 2014, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavlja
javni poziv
za predlaganje kandidatov za člana upravnega odbora Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
1. V skladu z 12. členom Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10; v nadaljevanju: Sklep o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije) ima upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije sedem članov, ki jih imenuje Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju: vlada) za dobo 5 let, z možnostjo ponovnega imenovanja. Na podlagi 13. in 14. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije upravni odbor sestavljajo: a) štirje člani, ki jih imenuje vlada na predlog ministra, pristojnega za znanost; b) dva člana, ki ju predlagajo vladi v imenovanje raziskovalne organizacije, univerze in Slovenska akademija znanosti in umetnosti, izmed uglednih znanstvenikov, raziskovalcev ter nosilcev gospodarskega in družbenega razvoja (kriterij iz tretjega odstavka 17. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti, Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A; v nadaljevanju: ZRRD); c) en član, ki ga, kot predstavnika Gospodarske zbornice Slovenije (v nadaljevanju: GZS) in drugih uporabnikov raziskovalnih storitev, organiziranih v ustrezna interesna združenja oziroma društva, uporabnikov, ki niso organizirani v ustrezna interesna združenja, ter reprezentativnih sindikatov s področja raziskovalne in razvojne dejavnosti, imenuje vlada na podlagi javnega poziva, ki ga objavi ministrstvo, pristojno za znanost, na podlagi kriterija iz tretjega odstavka 17. člena ZRRD (izmed uglednih znanstvenikov, raziskovalcev ter nosilcev gospodarskega in družbenega razvoja). 2. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavlja javni poziv za dva člana iz točke 1. b), s katerim poziva raziskovalne organizacije, univerze in Slovensko akademijo znanosti in umetnosti, da posredujejo predloge kandidatov za dva člana upravnega odbora Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija). Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport hkrati objavlja javni poziv za člana iz točke 1. c), s katerim poziva GZS in druge uporabnike raziskovalnih storitev, organizirane v ustrezna interesna združenja oziroma društva, uporabnike, ki niso organizirani v ustrezna interesna združenja ter reprezentativne sindikate s področja raziskovalne in razvojne dejavnosti, da posredujejo predloge kandidatov za člana upravnega odbora agencije. Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske. 3. Za člana upravnega odbora je v skladu s 15. členom Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje: a) ima najmanj visoko izobrazbo (prejšnjo) oziroma prvo Bolonjsko stopnjo, b) je strokovnjak s področja dela oziroma dejavnosti agencije, c) ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, d) ni zaposlena v agenciji, e) ni funkcionar v izvršilni veji oblasti in f) ne opravlja dela oziroma dejavnosti na področju, kjer obstaja možnost konflikta med njegovimi zasebnimi in javnimi interesi na strani agencije. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport poziva: raziskovalne organizacije, univerze, Slovensko akademijo znanosti in umetnosti, Gospodarsko zbornico Slovenije in druge uporabnike raziskovalnih storitev, organizirane v ustrezna interesna združenja oziroma društva, reprezentativne sindikate s področja raziskovalne dejavnosti, ter uporabnike raziskovalnih storitev, ki niso organizirani v ustrezna interesna združenja, da posredujejo predloge kandidatov, ki se jih bo imenovalo v upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. 4. Upravičeni predlagatelji so: a) raziskovalne organizacije, ki so vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, b) univerze, c) Slovenska akademija znanosti in umetnosti, d) Gospodarska zbornica Slovenije, e) uporabniki raziskovalnih storitev, organizirani v ustrezna interesna združenja oziroma društva, f) uporabniki raziskovalnih storitev, ki niso organizirani v ustrezna interesna združenja, g) reprezentativni sindikati s področja raziskovalne in razvojne dejavnosti. Predloge mora posredovati pooblaščena oseba organizacije. Od kandidatov upravičenih predlagateljev pričakujemo, da bodo konstruktivno delovali in skrbeli, da bo agencija delovala v javnem interesu ter se udeleževali sej upravnega odbora agencije. Upravičenost predlagateljstva dokazuje pisna izjava pooblaščene osebe organizacije iz d), e) in g) točke prejšnjega odstavka o izpolnjevanju navedenih pogojev. Nadalje mora biti iz predloga razvidno: a) ali gre za predlog imenovanja za člana iz točke 1. b), b) ali gre za predlog imenovanja za člana iz točke 1. c). 5. Zaželeno je, da kandidati upravičenih predlagateljev v življenjepisu navedejo: – dodatno izobraževanje in usposabljanje; – končano usposabljanje za člane nadzornih svetov ali upravnih odborov družb; – ustrezne delovne izkušnje; – poznavanje delovanja agencije; – znanje svetovnega jezika (npr. angleščina); – mednarodno udejstvovanje in multikulturne izkušnje; – sposobnost strateškega vodenja in sooblikovanja poslovnih modelov; – sposobnost učinkovitega komuniciranja, pogajalske spretnosti in timskega dela; – poslovni ugled in moralna integriteta; – splošna razgledanost, poznavanje delovanja institucij s področja znanosti ter poznavanje njihove aktualne problematike, pozitiven odnos do znanosti; – pripravljenost na intenzivno delo v času trajanja funkcije; – sposobnost objektivnega reševanja konflikta interesov. 6. Za posameznega predlaganega kandidata mora predlagatelj predložiti naslednje podatke: ime in priimek; dan, mesec, leto in kraj rojstva; stopnjo izobrazbe; poklic, za katerega je usposobljen; naziv organizacije, kjer je zaposlen in delo, ki ga opravlja, stalno prebivališče; izjavo predlaganega kandidata, da pristaja na kandidaturo; kratko utemeljitev predloga; izjavo kandidata, da izpolnjuje pogoje iz točk 3.a, 3.b, 3.c, 3.d, 3.e in 3.f ter izjavo kandidata, da za namen navedenega javnega poziva dovoljuje Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport pridobitev podatkov iz točke 3.a in 3.c iz uradnih evidenc. Upravičeni predlagatelji morajo vlogi priložiti: – življenjepis kandidata v obliki EUROPASS življenjepis; – podpisane izjave iz prejšnjega odstavka te točke. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport lahko vlagatelje kadarkoli pozove k dopolnitvi vloge. Formalno nepopolnih prijav, ki kljub pozivu kandidatom k dopolnitvi vloge, ne bodo ustrezno dopolnjene, ne bomo uvrstili v izbirni postopek. 7. Upravičeni predlagatelji naj pošljejo pisne vloge v zaprti ovojnici z označbo: »za javni poziv št. 011-12/2014/2«, in sicer na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana, in sicer v roku 20 dni po objavi v Uradnem listu RS. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mizs@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Pri oddaji vloge v elektronski obliki mora biti izjava o izpolnjevanju pogojev za imenovanje obvezno lastnoročno podpisana in poslana v skenirani obliki ali pa posredovana v fizični obliki na naš naslov. Kandidati bodo obveščeni le v primeru imenovanja, ne pa tudi v primeru neuvrstitve v nadaljnji postopek in neimenovanja. V teh postopkih ni možnosti vlaganja pravnih sredstev. Upravičeni predlagatelji pod kazensko in materialno odgovornostjo odgovarjajo za pravilnost navedb v vlogi.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport