Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014

Kazalo

Ob-2161/14 , Stran 1104
Ob-2161/14
Občinski svet Občine Bovec je na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) ter Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja Občine Bovec v najem (Uradni list RS, št. 55/11) v nadaljevanju 31. redne seje z dne 1. 4. 2014 sprejel sklep, da se razpiše
javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnega prostora v najem za gostinsko dejavnost v prostorih trdnjave Kluže
1. Splošni podatki Gostinski lokal, ki se daje v najem, se nahaja v objektu Trdnjava Kluže. Prostori trdnjave Kluže so last Občine Bovec. Prostori, namenjeni gostinski ponudbi so v levem traktu pritličja. Sanitarni prostori za gostinsko osebje so v nadstropju. Za namen okrepčevalnice bo Občina Bovec dala v najem en prostor, opremljen s pultom, s površino 34,10 m2 (3), predprostor s površino 5,30 m2 (2), prostor z WC-jem in tušem za gostinsko osebje s prostorom za garderobo in čistila, s površino 10,10 m2 (1) ter prostor za skladišče bifeja, s površino 10,40 m2 (5). Komunalni priključki so zagotovljeni. 2. Namembnost poslovnega prostora Gostinska ponudba je v tovrstnih objektih, v našem primeru sicer predvidena kot dopolnilna dejavnost, izrednega pomena za razvoj primarnih – razstavne, prireditveno-protokolarne in seminarske dejavnosti. Ob zagotavljanju kvalitetnih storitev gostinstvo lahko pomembno prispeva k obiskanosti in prepoznavnosti Kluž in s tem tudi vpliva na tržnost ponudbe. Prostori za gostinstvo ne predvidevajo kuhinjskih prostorov, predvidena je ponudba okrepčevalnice. 3. Obdobje, za katerega se poslovni prostor daje v najem ter pogoji poslovanja Poslovni prostor za gostinsko dejavnost se daje v najem za dve leti z možnostjo podaljšanja. Trdnjava Kluže je odprta med poletno sezono, in sicer od maja do oktobra. Urnik in pričetek obratovanja določi Občina Bovec. Urnik obratovanja gostinskega lokala naj bi bil usklajen z urnikom odprtja trdnjave. Za to obdobje je treba pridobiti ustrezno upravno dovoljenje za sezonsko gostinsko dejavnost. Morebitna odstopanja obratovalnega časa so možna po predhodnem soglasju z najemodajalcem. Od najemnika se pričakuje, da: – njegova ponudba ustreza merilom izbora, pri čemer je ponudnik registriran za gostinsko dejavnost, izpolnjuje s tem v zvezi vse predpisane pogoje ter namerava pridobiti vsa potrebna upravna dovoljenja, – se je pripravljen dogovarjati z Občino Bovec ter ostalimi uporabniki objekta, – izbrani ponudnik bo moral za izvedbo zaključenih sprejemov in/ali lastnih prireditev pridobiti predhodno soglasje najemodajalca, v okviru sklenjene pogodbe, – izbrani ponudnik bo moral na svoje stroške pridobiti potrebno dokumentacijo in upravna dovoljenja za opravljanje dejavnosti na lokaciji, ki je predmet tega razpisa, – po prenehanju najema najemnik prostore izprazni in jih preda v stanju, kot jih je prejel ob sklenitvi pogodbe. 4. Kdo se lahko prijavi: prijavijo se lahko vse pravne in fizične osebe, ki so registrirane za gostinsko dejavnost. 5. Rok prijave ter obvezna označba kuverte Datum objave razpisne dokumentacije javnega zbiranja ponudb je 11. 4. 2014. Rok prijave ponudnikov je 10 dni od objave v Uradnem listu RS. Prijavo je treba poslati na naslov: Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec s pripisom: Gostinstvo Kluže – Ne odpiraj. 6. Cena najemnine Najemnina se obračunava in plačuje za obdobje obratovanja. Začetna cena mesečne najemnine je po Pravilniku o oddajanju nepremičnega premoženja Občine Bovec v najem (Uradni list RS, št. 55/11) za območje III – ostala naselja v Občini Bovec 2,48 €/m2 za najeto površino. Občina Bovec daje v najem prostore, v velikosti 59,9 m2, kar znaša 148,55 €/mesečno. Ponujena najemnina ne sme biti nižja od minimalne. Najemnina se prične zaračunavati z dnem podpisa pogodbe. Najemnik bo najemnino plačeval lastniku za tekoči mesec na podlagi izstavljenega računa. Ponudniki jamčijo resnost ponudbe z vplačilom varščine v višini ene ponujene mesečne najemnine na transakcijski račun Občine Bovec: 01206-0100015128, številka sklica: 35280/2014-3. Potrdilo o plačanem jamčevalnem znesku za resnost ponudbe je treba priložiti ponudbi. Plačana varščina se uspelemu ponudniku brez obresti vračuna v najemnino, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni od izdaje sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika. V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudijo enako ceno in enakovredno gostinsko ponudbo, jih lahko komisija pozove k dopolnitvi ponudb ali z njimi opravi pogajanja. Po zaključku postopka komisija predlaga županu končno odločitev. 7. Drugi pogoji: vse obratovalne stroške gostinskega obrata poravnava najemnik, s tem, da vodooskrbo zagotavlja Občina Bovec brezplačno. Najemojemalec najete nepremičnine ne sme oddajati v podnajem. 8. Kaj vsebuje vloga: (1) izpolnjen Prijavni obrazec, (2) kratek opis dejavnosti ponudnika ter vizija (lasten program) gostinske ponudbe v trdnjavi Kluže – dopisati! (lahko tudi samostojna priloga), (3) Izjava ponudnika, da ima registracijo za opravljanje gostinske dejavnost (obvezno priložiti), (4) izpolnjena Izjava o strinjanju s pogoji poslovanja, (5) izpolnjena Izjava o višini ponujene mesečne najemnine, (6) kopija potrdila o plačilu jamstva za resnost ponudbe (obvezno priložiti). 9. Odpiranje ponudb: prispele ponudbe bo obravnavala komisija, imenovana s sklepom župana ter ugotovila, če izpolnjujejo pogoje javnega natečaja. Ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale pogojev, bo izločila, ostale pa obravnavala na podlagi kriterijev Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja Občine Bovec v najem (Uradni list RS, št. 55/11) ter svoje ugotovitve in predlog o izbiri posredovala Občinskemu svetu Občine Bovec. Občinski svet bo na podlagi predloga o izbiri sprejel sklep o oddaji poslovnega prostora v najem. 10. Merila ocenjevanja Upoštevajo se kriteriji ocenjevanja prispelih ponudb, kakor je navedeno v Pravilniku o oddajanju nepremičnega premoženja Občine Bovec v najem (Uradni list RS, št. 55/11), in sicer: – ponujena dejavnost, ki se bo v poslovnem prostoru opravljala (vsebinsko vrednotenje, 10 %), – ponujena višina najemnine za poslovni prostor, ki ne more biti nižja od tiste, ki je navedena v razpisu 90 %). Pogoj za obravnavo vlog je popolna razpisna dokumentacija. V primeru enakovrednih ponudb ima prednost tisti ponudnik, ki ima stalno bivališče oziroma sedež podjetja v Občini Bovec. Najemodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi najemne pogodbe z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko postopek do sklenitve najemne pogodbe ustavi. 12. Sklepanje pogodbe: vsi ponudniki, ki bodo sodelovali pri javnem zbiranju ponudb, bodo o odločitvi občinskega sveta seznanjeni v roku 8 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. Izbrani ponudnik mora skleniti najemno pogodbo najkasneje v roku 15 dni od dokončnosti sklepa o izbiri, v nasprotnem primeru se šteje, da je odstopil od namere za sklenitev pravnega posla in se vplačana varščina zadrži, občina pa lahko k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika. 13. Dodatna vprašanja ter možnost udeležbe na informativnem sestanku Za vse informacije v zvezi z zbiranjem ponudb je na voljo Iris Stres, Oddelek za upravljanje občinskih objektov (tel. 05/38-86-758 ter GSM: 051/361-070). Informativni sestanek z ogledom prostorov, namenjenih gostinski dejavnosti, ki so vsebina najema, razpisanega s tem natečajem, bo v trdnjavi Kluže po predhodnem dogovoru. 14. Dostopnost razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je dostopna je na spletni strani Občine Bovec (http://www.obcina.bovec.si/razpisi-natecaji-pozivi). Javno zbiranje ponudb je v Občini Bovec vodeno z razpisno dokumentacijo pod številko 35280/2014-3.
Občina Bovec